Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: ogłoszenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o wyniku pierwszego, ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości — dz. nr 654/2, obr. Krynica Morska 2024-06-03 12:12:55
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o wyniku trzeciego, ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości - dz. nr 732, obr. Krynica Morska 2024-06-03 12:05:50
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 8/2024 2024-05-24 12:00:45
Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego 2024-05-10 13:27:13
Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 6.05.2024 r. 2024-04-30 12:06:01
Informujemy, iż w dniu 2 maja br. (czwartek) kasa w Urzędzie Miasta będzie nieczynna. 2024-04-30 12:01:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zasięgnięciu opinii 2024-04-29 13:02:15
Decyzja o wykreśleniu przedsiębiorcy z Rejestru Działalności Regulowanej 2024-04-26 10:29:28
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2024-04-23 13:47:33
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 16.04.2024 2024-04-16 14:29:52
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Lotników przeznaczonego na miejsca postojowe 2024-03-29 08:48:32
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę pola namiotowego przy ul. Bojerowców 8 w Krynicy Morskiej 2024-03-29 08:47:20
Informujemy, iż w dniu 29 marca br. (piątek) kasa w Urzędzie Miasta będzie nieczynna 2024-03-28 09:00:27
Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 29.03.2024 r. 2024-03-28 08:41:40
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości — dz. nr 654/2, obręb Krynica Morska 2024-03-22 09:44:12
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż samochodu dostawczego marki Volkswagen Transporter 2024-03-13 10:47:00
Decyzja do wniosku złożonego przez CLEANER Zakład Sprzątania S.J.- Elbląg 2024-03-07 14:14:30
Sprostowanie ogłoszenia Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nr 3/2024 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2024-03-07 13:33:53
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie sprostowania do wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 5 lutego 2024 r. 2024-03-05 12:08:05
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 4/2024 2024-03-01 11:32:49
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu na miejsca postojowe przy ul. Lotników, usytuowanego na działce nr 716/1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. 2024-02-26 09:28:57
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu na miejsca postojowe przy ul. Gdańskiej/Nowej na działce nr 786/2. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. 2024-02-26 09:26:33
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę pola namiotowego przy ul. Bojerowców, usytuowanego na działce nr 602/46. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. 2024-02-26 09:25:15
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu w dniu 21.02.2024 r. postanowienia, prostującego z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17.02.2023 r. znak: GD.ZUZ.2.4210.134.2024.AS, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Urzędowi Morskiemu w Gdyni na wykonanie urządzeń wodnych – Nabrzeża Południowego I i II, slipów – miejsc do płukania sieci rybackich, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, prace pogłębiarskie w basenie i na torze podejściowym oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych i gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią substancji mogących zanieczyścić wody, w ramach zadania „Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej Basen III – Nowa Karczma”, w zakresie obrębu ewidencyjnego dz. nr 28/2. 2024-02-26 09:13:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miasta Krynica Morska w 2024 roku. 2024-02-22 14:13:34
Decyzja — wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych bytowych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska 2024-02-20 13:08:03
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 3/2024 2024-02-16 10:11:45
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla terenu oznaczonego symbolem 4.U,Ut 2024-02-05 11:19:03
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę parkingu przy ul. Bojerowców usytuowanego na działce nr 602/16 wraz z budynkiem dworca autobusowego. Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2024 r. 2024-01-30 11:25:18
Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania w Centralnym Rejestrze Wyborców 2024-01-29 14:00:50
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 2/2024 2024-01-26 10:42:33
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 1/2024 2024-01-26 10:41:25
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla terenu oznaczonego symbolem 4.U,Ut. 2024-01-26 10:05:08
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych od wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska 2024-01-24 12:58:36
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa pomorskiego. 2024-01-15 08:35:08
Informacja w sprawie wyniku naboru na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach EFP 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.8.Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej). 2024-01-11 12:28:59
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w Krynicy Morskiej 2024-01-04 11:24:36
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 143/2023 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy, ustala się dzień 8 stycznia 2024 r. jako dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Krynica Morska w zamian za dzień 6 stycznia 2024 r. przypadający w sobotę. 2023-12-28 09:45:42
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000 dla inwestycji na działkach nr działkach nr 360 i nr 361 2023-12-19 10:56:21
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu 2023-12-15 14:33:59
Zarządzenie Nr 139/2023 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEP 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie nr 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej) 2023-12-15 14:27:52
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 14/2023 2023-12-15 12:40:17
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 13/2023 2023-12-15 12:40:13
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. 2/2023 2023-12-15 12:40:10
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LXIII Sesję Rady Miejskiej na dzień 20 grudnia 2023 r. na godz. 12:00 2023-12-05 14:28:33
Informujemy, że 5 grudnia br. o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Komunalnej i Komisji Budżetowej. 2023-11-28 07:28:06
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 12/2023 2023-11-24 10:43:54
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 11/2023 2023-11-24 10:42:36
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, nadbudowa i przebudowa Hotelu Continental przy ul. Przyjaźni w Krynicy Morskiej”. 2023-11-23 07:34:01
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego o prowadzeniu postępowania dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000" na dz. nr 651/10 2023-11-08 09:02:21
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o wyniku drugiego, ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości — dz. nr 732, obr. Krynica Morska. 2023-10-30 08:24:15
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Sylwii Szczurek w listopadzie 2023 r. 2023-10-26 08:13:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie masztu mobilnego jako nośnika instalacji radiokomunikacyjnej na terenie działki nr 686/4, obręb Krynica Morska. 2023-10-25 08:52:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 13 września 2023 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i możliwości głosowania przez pełnomocnika. 2023-09-14 14:01:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie masztu mobilnego jako nośnika instalacji radiokomunikacyjnej wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczymi, osprzętem i urządzeniami zasilającymi na działce nr 686/4, obr. 0001 Krynica Morska. 2023-09-12 14:11:11
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarz Miasta. 2023-09-08 14:38:41
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LXI Sesję Rady Miejskiej na dzień 13 września 2023 r. na godz. 12:00 2023-09-06 08:43:20
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia pn.: "Morska Farma Wiatrowa Baltica". 2023-08-25 13:17:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej z dnia 21.08.2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu tymczasowego telekomunikacyjnego obiektu budowlanego- przenośnego wolnostojącego masztu antenowego w miejscowości Krynica Morska, działka nr 686/4 obręb ewidencyjny 0001 Krynica Morska 2023-08-21 12:23:52
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 10/2023 2023-08-18 09:23:25
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. 1/2023 2023-08-18 09:21:57
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta w Urzędzie Miasta Krynica Morska. 2023-08-17 14:17:57
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku ws. wszczęcia na wniosek Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie falochronu zachodniego i wschodniego w Morskiej Przystani w Basenie III — Nowa Karczma. 2023-08-17 10:10:32
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza drugi, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości - dz. nr 732, obr. Krynica Morska 2023-08-17 08:52:57
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa, nadbudowa i przebudowa Hotelu Continental przy ulicy Przyjaźni w Krynicy Morskiej. 2023-08-10 10:17:20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zasięgnięciu opinii dot. przedsięwzięcia: Budowa, nadbudowa i przebudowa Hotelu Continental przy ulicy Przyjaźni w Krynicy Morskiej 2023-08-10 10:14:24
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej. 2023-08-02 13:23:16
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 9/2023 2023-07-28 11:33:30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 8/2023 2023-07-28 11:32:17
Infrmacja w sprawie wyników II ustnego przetargu na najem dworca autobusowego 2023-07-10 14:29:57
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu. 7/2023 2023-07-07 10:03:36
Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasta Krynica Morska przez włączenie gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej 2023-07-04 11:59:46
Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! 2023-06-27 11:32:05
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta w Urzędzie Miasta Krynica Morska 2023-06-21 07:58:14
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. przedsięwzięcia pt.: "Morska Farma Wiatrowa Baltica". 2023-06-20 14:38:51
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o wyniku przetargu z dnia 12 czerwca 2023 r. 2023-06-20 11:16:45
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 6/2023 2023-06-16 13:02:13
II Przetarg nieograniczony na najem budynku Dworca w Krynicy Morskiej ul. Bojerowców 150 na działalność handlową oraz prowadzenie toalety publicznej. 2023-06-14 13:48:26
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LX Sesję Rady Miejskiej na dzień 28 czerwca 2023 r. na godz. 11:00 2023-06-14 08:40:28
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 5/2023 2023-06-02 12:06:03
Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego związana z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”. 2023-05-29 13:56:33
Informacja w sprawie wyników przetargów nieograniczonych na dzierżawę terenu przeprowadzonych w dniu 11 maja 2023 r. 2023-05-26 10:09:12
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027 2023-05-25 07:18:56
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LIX Sesję Rady Miejskiej na dzień 31 maja 2023 r. na godz. 11:00 2023-05-22 14:49:11
Przetarg nieograniczony na najem budynku Dworca w Krynicy Morskiej ul. Bojerowców 150 na działalność handlową oraz prowadzenie toalety publicznej. 2023-05-17 13:16:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zasięgnięciu opinii dot. przedsięwzięcia: Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w Krynicy Morskiej 2023-04-27 12:36:27
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w Krynicy Morskiej 2023-04-27 12:34:57
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej 2023-04-25 12:12:49
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej/ Nowej 2023-04-24 13:44:49
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 4/2023 2023-04-21 10:07:01
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej 2023-04-20 14:38:41
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023. 2023-04-18 12:16:44
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.4220.153.2023.MŚB.3 dot pt: Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Piaskach, na terenie działek 110 i 111 obręb 0002 Nowa Karczma 2023-04-12 11:51:47
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 31.03.2023 r. 2023-04-11 13:06:13
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 04 kwietnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-04 13:25:52
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej. 2023-04-03 14:11:05
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje Nadzwyczajną LVII Sesję Rady Miejskiej na dzień 04 kwietnia 2023 r. na godz. 13:00 2023-03-31 14:21:59
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 3/2023 2023-03-31 12:06:50
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. pt.: Morska Farma Wiatrowa Baltic Power 2023-03-17 09:52:35
Informujemy, że 17 marca br. o godz. 12:00 w Sali Narad Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji. 2023-03-16 11:22:45
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LVI Sesję Rady Miejskiej na dzień 23 marca 2023 r. na godz. 11:00 2023-03-15 12:55:18
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu — ul. Gdańska. 2023-03-15 09:58:50
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu.- ul. Nowa /Gdańska 2023-03-14 14:34:13
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu.- ul. Bojerowców. 2023-03-14 14:33:12
Praca na zastępstwo pracownika na stanowisku ds. Obsługi Rady Miejskiej. 2023-03-10 14:26:16
Informujemy, że 17 marca br. o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej. 2023-03-10 14:06:56
Informujemy, że 17 marca br. o godz. 12:00 w Sali Narad Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Komunalnej. 2023-03-10 14:05:06
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2/2023 2023-03-10 09:38:44
Informacja o wynikach naboru — dyrektor szkoły w Krynicy Morskiej. 2023-03-02 14:41:48
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne — stanowisko ds. promocji miasta, turystyki, kultury, sportu i rekreacji. 2023-03-02 14:40:32
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Piaskach na terenie działek nr 110 i 111 obręb 0002 Nowa Karczma 2023-02-25 20:19:56
Praca na zastępstwo pracownika na stanowisku ds. Obsługi Rady Miejskiej 2023-02-23 12:41:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Urzędowi Morskiemu w Gdyni 2023-02-22 11:47:10
Praca na zastępstwo na stanowisko inspektora ds. kancelaryjno-technicznych 2023-02-14 11:36:39
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LV Sesję Rady Miejskiej na dzień 21 lutego 2023 r. na godz. 11:00 2023-02-14 09:38:25
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 1/2023 2023-02-10 12:31:38
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Urzędowi Morskiemu w Gdyni 2023-02-01 13:31:54
Informujemy, że 2 lutego 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji. 2023-01-31 07:09:23
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. Promocji miasta, turystyki, kultury, sportu i rekreacji 2023-01-25 20:17:37
Informujemy, że 26 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji. 2023-01-25 11:29:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miasta Krynica Morska w 2023 roku. 2023-01-25 08:46:12
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych od wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska 2023-01-13 08:33:02
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły w Krynicy Morskiej 2023-01-09 14:08:14
Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 30.12.2022 r. 2022-12-30 09:08:00
Zmiana terminu płatności za odpady komunalne 2022-12-28 12:08:24
Zmiany dotyczące odpadów budowlanych i rozbiórkowych 2022-12-28 12:07:21
Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 23.12.2022 r. 2022-12-19 13:17:43
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Urzędowi Morskiemu w Gdyni 2022-12-15 13:46:46
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LIII Sesję Rady Miejskiej na dzień 21 grudnia 2022 r. na godz. 11:00 2022-12-07 14:35:28
Informujemy, że 7 grudnia br. o godz. 16:00 w Sali Narad przy Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji. 2022-12-06 14:00:01
Informujemy, że 14.12 br. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej. 2022-12-05 13:08:52
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. Promocji miasta, turystyki, kultury, sportu i rekreacji 2022-12-01 13:43:10
Informujemy, że 29 listopada br. o godz. 10:00 w Sali Narad przy Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 2022-11-25 12:32:28
Informujemy, że 29 listopada br. o godz. 10:00 w Sali Narad przy Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie: Komisji ds. Rozwoju Społeczno Gospodarczego i Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska oraz Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego a także Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji. 2022-11-23 09:34:49
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2022.AM.7 dot. pn. Budowa morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III 2022-11-21 09:42:09
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 11/2022 2022-11-18 13:36:52
Ogłoszenie o zakończonych konsultacjach, dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 2022-11-14 07:34:18
Informacja w sprawie dystrybucji węgla przez Gminę Miasta Krynica Morska 2022-11-04 12:51:24
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LII Sesję Rady Miejskiej na dzień 9 listopada 2022 r. na godz. 12:00 2022-11-03 10:38:45
Informujemy, że 3 listopada br. o godz. 11:00 w Sali Narad Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego 2022-11-03 09:14:55
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 2022-10-27 11:17:43
Informujemy, że 3 listopada br. o godz. 11:00 w Sali Narad Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska 2022-10-27 08:59:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na oświetleniu terenów nadzalewowych na wysokości wałów przeciwpowodziowych w Krynicy Morskiej 2022-10-24 11:28:47
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 października 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 10/2022 2022-10-14 09:10:01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 października 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Nr 2/2022 2022-10-14 08:55:51
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o wyniku przetargu z dnia 13 października 2022 r. 2022-10-14 08:06:56
Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej odwołany 2022-10-11 14:18:55
Zasady postępowania w czasie skażenia promieniotwórczego (radiacyjnego) 2022-10-07 13:55:35
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko urzędnicze Radca Prawny 2022-10-04 10:33:03
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej 2022-10-04 10:32:16
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Sylwii Szczurek w październiku 2022 r. 2022-10-04 10:22:53
Dyżur radnych w miesiącu grudzień 2022 r. 2022-10-04 10:18:45
Dyżur radnych w miesiącu listopadzie 2022 r. 2022-10-04 10:16:39
Dyżur radnych w miesiącu październiku 2022 r. 2022-10-04 10:15:08
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze Radca Prawny 2022-09-29 14:46:15
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej 2022-09-27 14:27:09
Zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.420.50.2021.KSZ.AM.11 dot. wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach "Morska Farma Wiatrowa BC-Wind 2022-09-23 11:12:22
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LI Sesję Rady Miejskiej na dzień 26 września 2022 r. na godz. 12:00 2022-09-19 14:36:27
Informujemy, że 21.09 br. o godz. 12:30 w sali narad Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady dot. opiniowania materiałów na sesje. 2022-09-19 12:53:46
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze 2022-09-15 14:28:18
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 9 września 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 9/2022 2022-09-09 21:12:35
19.08 Urząd Miasta czynny do godz. 14:00 2022-08-19 13:40:07
Informujemy, że 17 sierpnia br. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego oraz Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska. 2022-08-17 07:19:05
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2022.AM.3 dot. "Budowy morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III 2022-08-16 14:33:25
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - dz. nr 60/1 2022-08-12 16:55:49
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 8/2022 2022-08-12 16:53:59
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Maria Jaworska, zwołuje L Sesję Rady Miejskiej na dzień 18 sierpnia 2022 r. na godz. 12:00 2022-08-10 14:44:00
Zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.400.55.2022.AJM.2 dot. przebudowy wałów przeciwpowodziowych Zalewu Wiślanego -Przebrno w km 0+000 do 3+100 miasto Krynica Morska, pow. nowodworski, woj. pomorskie 2022-08-08 09:47:39
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w sierpniu 2022 r. 2022-08-01 07:28:04
Komisarz Wyborczy w Gdańsku II Jakub Aleksandrowicz, zwołuje XLIX Sesję Rady Miejskiej na dzień 29 lipca 2022 r. na godz. 12:00 2022-07-26 14:18:42
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego W Gdańsku II z dnia 25 lipca 2022 r. o wynikach wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2022 r. 2022-07-26 08:03:45
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej (Krynica Morska) z dnia 21 lipca 2022 r. w o godzinach pracy w dniu 24 lipca 2022 r. 2022-07-21 14:44:06
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska) z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska), powołanej do przeprowadzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. 2022-07-21 14:42:49
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska) z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska), powołanej do przeprowadzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. 2022-07-21 14:41:45
Remont tarasów w budynku Biblioteki Miejskiej w Krynicy Morskiej ul. Gdańska 108 - zapytanie ofertowe 2022-07-15 11:12:54
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Nr 1/2022 2022-07-15 09:56:59
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 7/2022 2022-07-15 09:54:56
Uchwała Nr 9/22 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia do druku karty do głosowania przez członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. 2022-07-14 11:00:25
Uchwała Nr 8/22 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/22 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia formatu, treści i nakładu karty do głosowania w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska 2022-07-14 10:58:32
Uchwała Nr 7/22 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia dwóch niezależnych zespołów składających się z członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej do korekty składów karty do głosowania w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. w zakresie zgodności z ustaloną treścią karty i jej wzorem 2022-07-12 14:02:04
Uchwała Nr 6/22 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia formatu, treści i nakładu karty do głosowania w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska 2022-07-12 13:57:38
Postanowienie Nr 26/2022 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w mieście Krynica Morska 2022-07-08 13:07:18
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 5 lipca 2022 r. 2022-07-06 12:00:27
Zawiadomienie DOOŚ-WDŚZOO.420.59.2021.SP.12 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2022-07-06 09:46:31
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 1 lipca 2022 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. 2022-07-01 14:52:17
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w lipcu 2022 r. 2022-07-01 14:40:00
Druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego 2022-07-01 12:56:25
Ogłoszenie Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego "Mierzeja Wiślana oraz o możliwości składania do niego uwag i wniosków 2022-07-01 12:38:19
Informujemy, że 30 czerwca br. o godz. 12:00 w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego oraz Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska. 2022-06-29 07:35:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dn. 28 czerwca 2022 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. 2022-06-28 14:30:57
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-06-28 12:50:54
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko Robotnik Gospodarczy - Sprzątaczka 2022-06-27 14:22:58
KOMUNIKAT 2/2022 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Miasta Krynica Morska w wyborach przedterminowych zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. 2022-06-24 14:36:01
KOMUNIKAT 1/2022 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej oraz planu dyżurów 2022-06-24 14:34:24
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 6/2022 2022-06-24 08:31:26
POSTANOWIENIE NR 23/2022 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej. 2022-06-21 12:35:28
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Maria Jaworska, zwołuje XLVIII Sesję Rady Miejskiej na dzień 22 czerwca 2022 r. na godz. 12:00 2022-06-17 12:46:35
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 20.06.2022 r. do 30.09.2022 r. 2022-06-17 12:27:26
INFORMACJA Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 15 czerwca 2022 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych uczestniczących w przedterminowych wyborach Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzonych na dzień 24 lipca 2022r. 2022-06-15 12:38:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 14 czerwca 2022r. w sprawie siedziby Gminnej Komisji Wyborczej. 2022-06-15 12:36:06
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 11.06.2022 r. do 18.06.2022 r. 2022-06-10 16:01:05
Wybory przedterminowe Burmistrza Miasta Krynica Morska zarządzone na dzień 24 lipca 2022 r. 2022-06-09 10:57:19
Obwieszczenie wojewody pomorskiego w sprawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Krynica Morska w województwie pomorskim. 2022-06-07 14:22:43
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w czerwcu 2022 r. 2022-06-07 07:13:08
Informujemy, że 09 czerwca br. o godz. 12:00 w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady dot. opiniowania materiałów na sesje. 2022-06-07 07:03:45
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Maria Jaworska, zwołuje XLVII Sesję Rady Miejskiej na dzień 3 czerwca 2022 r. na godz. 12:00 2022-06-02 13:33:14
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 01.06.2022 r. do 10.06.2022 r. 2022-05-27 13:48:09
Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego. 2022-05-25 14:33:22
Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego. 2022-05-25 14:33:05
Informujemy, że 23 maja br. o godz. 12:00 w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady. 2022-05-20 14:11:56
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej 2022-05-20 14:01:00
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Maria Jaworska, zwołuje XLVI Sesję Rady Miejskiej na dzień 25 maja 2022 r. na godz. 12:00 2022-05-18 14:37:31
Informujemy o zmianie terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Komisja zaplanowana na dzień 17 maja br. (wtorek) godz. 10:00 zostaje przeniesiona na 19 maja (czwartek) na godzinę 10:00 w Budynku Urzędu Miasta Krynica Morska. 2022-05-17 08:51:18
Informujemy, że 17 maja br. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 2022-05-16 07:47:37
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Maria Jaworska, zwołuje XLV Sesję Rady Miejskiej na dzień 11 maja 2022 r. na godz. 12:00 2022-05-11 08:00:00
Gmina Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty "Świadczenie usługi polegającej na całodziennym wyżywieniu funkcjonariuszy Policji w sezonie letnim 2022 r.". 2022-05-10 13:44:46
Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. wydania decyzji DOZ-OAiK.650.481.2017.ML z dnia 2.05.2022 dot. skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych części układu ruralistycznego Krynicy Morskiej. 2022-05-05 20:37:38
Dyżur radnych w miesiącu maju 2022 r. 2022-05-04 10:01:54
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w maju 2022 r. 2022-05-04 08:52:03
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - kwartał I 2022 r. 2022-04-28 11:55:13
Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2022-04-25 12:21:29
Informujemy, że godziny dyżuru zaplanowanego na dzień 25.04.2022 zostają zmienione na 11:00-12:00. 2022-04-25 07:26:44
Informujemy, że 25 kwietnia br. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 2022-04-25 07:24:19
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r. 2022-04-22 09:54:23
Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2022-04-20 11:11:33
Informujemy, że 20 kwietnia br. o godz. 12:00 w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej, odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady dotyczące opiniowania materiału na sesje Rady. 2022-04-19 07:56:48
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Monika Czajkowska, zwołuje XLIV Sesję Rady Miejskiej na dzień 22 kwietnia 2022 r. na godz. 12:00 2022-04-15 11:34:22
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/ najmu. Nr 5/2022 2022-04-13 13:17:36
Informujemy, że 13 kwietnia br. o godz. 10:00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. d/s Skarg, Wniosków i Petycji. 2022-04-13 07:23:45
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych decyzją Starosty Nowodworskiego ROŚ.6341.26.2016 2022-04-11 13:20:44
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 1.04.2022 r. 2022-04-08 13:57:13
Informujemy, że 11 kwietnia br. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 2022-04-07 14:30:50
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 31.03.2022 r. 2022-04-07 12:22:04
Informujemy, że 6 kwietnia br. o godz. 10:00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska. 2022-04-05 07:11:52
Informujemy, że 4 kwietnia br. o godz. 11:00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska. 2022-04-01 10:18:42
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w kwietniu 2022 r. 2022-04-01 10:14:29
Dyżur radnych w miesiącu kwiecień 2022 r. 2022-04-01 10:10:26
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Maria Jaworska, zwołuje XLIII Sesję Rady Miejskiej na dzień 1 kwietnia 2022 r. na godz. 9:00 2022-04-01 07:30:45
Informujemy, że 4 kwietnia br. o godz. 11:00 w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. 2022-03-30 08:23:41
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/ najmu. Nr 4/2022 2022-03-25 11:46:12
Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 2022-03-18 14:13:09
Informujemy, że 16 lutego br. o godz. 12:00 w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 2022-02-14 13:33:03
Informujemy, że 11 lutego br. o godz. 15:30 w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska. 2022-02-10 12:34:05
Informujemy, że 11 lutego br. o godz. 14:00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. 2022-02-09 07:12:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Krynicy Morskiej oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych dokumentów. 2022-02-04 09:49:22
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w lutym 2022 r. 2022-01-28 11:58:10
Dyżur radnych w miesiącu lutym 2022 r. 2022-01-28 11:53:31
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 1/2022 2022-01-28 11:19:36
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 2 stycznia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu. Nr 1/2022 2022-01-28 07:54:56
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2022 r. 2022-01-26 11:05:50
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XLI Sesję Rady Miejskiej na dzień 2 lutego 2022 r. na godz. 12:00 2022-01-24 14:29:08
Informujemy, że 17 stycznia br. o godz. 12:00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. 2022-01-13 13:27:46
Wyniki konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Miasta Krynica Morska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2022-01-05 09:34:35
Informujemy, że 5 stycznia br. o godz. 09:00 w formie online odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. 2022-01-03 09:17:36
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w styczniu 2022 r. 2022-01-03 09:11:11
Dyżur radnych w miesiącu styczniu 2022 r. 2022-01-03 09:09:26
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 16/2021 2021-12-31 08:47:49
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak RDOŚ-Gd-WOO.420.50.2021.KSZ.4 dotyczy przedsięwzięcia pn. "Morska Farma Wiatrowa BC-Wnd" 2021-12-30 11:34:52
Zmiana terminu płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-12-28 10:42:45
Opłaty obowiązujące w 2022 roku 2021-12-28 10:40:16
Opłaty obowiązujące w 2022 roku 2021-12-28 10:39:02
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 01.01.2022 r. do 30.04.2022 r. 2021-12-28 08:31:32
Obwieszczenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony Zabytków dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych części układu ruralistycznego Krynicy Morskiej, wpisanego do tego rejestru pod numerem 136/90, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu z 25.01.1990 r. 2021-12-16 13:20:31
24.XII.2021 r. - Dzień wolny od pracy 2021-12-16 08:18:03
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji "Rocznego programu współpracy na rok 2022". 2021-12-10 15:14:50
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia 2021 r. 2021-12-10 07:29:45
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XL Sesję Rady Miejskiej na dzień 21 grudnia 2021 r. na godz. 11:00 2021-12-08 12:46:24
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4211.11.2012.KSZ.17 z dnia 30.11.2021 r. pn.: "Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy zainstalowanej 200MW oraz infrastruktura techniczna, pomiarowo - badawcza i serwisowa związana z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym". 2021-12-07 12:16:29
10 grudnia br. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego 2021-12-07 08:07:19
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w dniu 7 grudnia 2021 r. 2021-12-03 14:52:46
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXIX Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej na dzień 7 grudnia 2021 r. na godz. 11:00 2021-12-03 14:47:12
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-12-03 07:54:04
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Mari Jaworskiej w grudniu 2021 r. 2021-11-30 14:34:33
Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska dn. 29.11.2021 r. 2021-11-25 10:24:16
Dyżur radnych w miesiącu grudniu 2021 r. 2021-11-24 13:24:46
Informujemy, że 26 listopada br. o godz. 13:00 w sali narad przy Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej odbędzie się posiedzenie Komisji skarg wniosków i petycji 2021-11-24 12:54:09
26 listopada 2021 r. posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego 2021-11-24 10:20:58
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisku ds. gospodarki komunalnej 2021-11-23 12:16:01
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada. 2021-11-16 12:42:36
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko ds. Promocji Miasta, Turystyki, Kultury, Sportu i Rekreacji 2021-11-16 12:16:28
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko ds. promocji miasta, turystyki, kultury, sportu i rekreacji. 2021-11-16 12:15:15
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 15 listopada br. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miasta Krynica Morska 2021-11-12 16:01:33
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. pn. Budowa morskiej farmy wiatrowej pn. MFW Bałtyk III 2021-11-08 14:53:27
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Mari Jaworskiej w listopadzie 2021 r. 2021-11-02 12:10:47
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.3.2021.KSZ.15 dot. pn. Budowa Morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk II 2021-11-02 12:03:50
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - kwartał III 2021 r. 2021-11-02 09:43:53
Informujemy, że 03 listopada br. o godz. 09:30 w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska. 2021-11-02 07:19:57
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2021-10-29 11:12:18
Starosta Nowodworski zawiadamia o wyłożeniu projektu operatu - morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. 2021-10-20 14:03:09
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Maria Jaworska zwołuje na dzień 29 października 2021 r. na godz. 12:00 2021-10-20 11:21:53
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu postanowienia w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn. "Wykonanie hali magazynowej do przechowywania elementów mobilnego systemu przeciwpowodziowego będącego częścią zabezpieczenia przeciwpowodziowego Krynicy Morskiej". 2021-10-13 13:49:30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 października 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-10-12 11:44:04
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 8 października 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 15/2021 2021-10-08 13:32:39
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 8 października 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Nr 2/2021 2021-10-08 13:30:14
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.33 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2021-10-07 11:02:55
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w październiku 2021 r. 2021-10-01 11:30:13
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 24 września 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu. Nr 14/2021 2021-09-24 11:53:15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.42.2020.AJ.22 dot. pn. Morska Farma Wiatrowa Baltic Power 2021-09-23 14:49:23
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 01.10.2021 r. do 30.12.2021 r. 2021-09-23 12:59:13
Posiedzenie Komisji Komunalnej odbędzie się 24 września br. o godz. 15:00. Posiedzenie odbędzie się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. 2021-09-23 12:05:13
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.201.2021.ŻM dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2021-09-23 07:39:12
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.143.2021.ZR dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2021-09-23 07:38:22
Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. Promocji Miasta, Turystyki, Kultury, Sportu i Rekreacji 2021-09-22 13:10:15
Dyżur radnych w miesiącu październiku 2021 2021-09-15 07:58:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla terenu oznaczonego symbolem 4.U,Ut i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2021-09-10 15:40:52
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXVII Uroczystą Sesję Rady Miejskiej na dzień 18 września 2021 r. na godz. 10:00 2021-09-10 09:04:17
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej we wrześniu 2021 r. 2021-09-06 12:01:04
Informacja na temat wyników zapytania ofertowego z dnia 12.08.2021 r. na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem nie wnoszenia sprzeciwu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej budynku gospodarczego na działce nr 774 w Krynicy Morskiej". 2021-09-06 09:58:00
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 6 września br. o godz. 13:00 w formie online. 2021-09-02 14:31:56
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej na dzień 10 września 2021 r. na godz. 12:00 2021-09-02 11:19:16
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.29 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2021-09-01 09:21:26
Informujemy, że 31 sierpnia br. o godz. 11:00 w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska. 2021-08-30 13:52:03
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXV Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej na dzień 30 sierpnia 2021 r. na godz. 10:30 2021-08-27 13:45:17
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu. Nr 13/2021 2021-08-27 11:30:53
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXIV Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej na dzień 25 sierpnia 2021 r. na godz. 13:00 2021-08-24 14:34:25
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.196.2021.JD dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2021-08-20 14:22:51
Komunikat Burmistrza Miasta Krynica Morska Krzysztofa Swat w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydata na prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Krynicy Morskiej 2021-08-13 14:26:53
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem nie wnoszenia sprzeciwu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej budynku gospodarczego na działce nr 774 w Krynicy Morskiej". 2021-08-12 12:53:16
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości zatwierdzoną taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska na okres 3 lat. 2021-08-06 09:54:04
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko/US.84 dot. pn. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2021-08-03 14:24:34
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXIII Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej na dzień 4 sierpnia 2021 r. na godz. 13:00 2021-07-30 12:54:30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 12/2021 2021-07-30 07:23:45
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.3.2021.KSZ.9 dot. pn. Budowa morskiej farmy wiatrowej Polenergia Bałtyk II 2021-07-26 14:45:12
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.27 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2021-07-22 12:18:31
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXII Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej na dzień 15 lipca 2021 r. na godz. 12:00 2021-07-15 07:36:28
Ogłoszenie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 16 lipca 2021 r. 2021-07-12 09:55:01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 11/2021 2021-07-09 07:59:56
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.85.2021.JD dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie linii kablowej nn-0,44 kV na działkach nr 617, 614, 688, 618/1 2021-07-06 14:00:00
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Krynica Morska za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. 2021-06-25 12:24:52
Opinia o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krynica Morska na lata 2021 - 2051. 2021-06-25 11:51:45
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Krynica Morska za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. 2021-06-25 10:20:47
Opinia o projekcie uchwały budżetowej Miasta Krynica Morska na 2021r. 2021-06-25 08:59:42
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.24 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2021-06-23 14:13:21
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.78 dot. pn. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2021-06-21 14:43:29
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 10/2021 2021-06-11 10:18:43
Praca w PSZOK Krynica Morska 2021-06-08 07:22:34
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 10 czerwca br. o godz. 14:00 w formie online. 2021-06-07 09:53:45
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 24.05.2021 r. 2021-06-02 12:09:39
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXXI Sesję Rady Miejskiej na dzień 16 czerwca 2021 r. na godz. 12:00 2021-06-01 07:32:22
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 2021-05-25 10:33:14
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2021-05-25 10:31:47
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 9/2021 2021-05-21 10:17:29
Posiedzenie Komisji Komunalnej odbędzie się 28 maja br. o godz. 16:00. Posiedzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Krynicy Morskiej. 2021-05-20 07:17:16
Posiedzenie Komisji Komunalnej odbędzie się 26 maja br. o godz. 9:00 w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej 2021-05-20 07:12:48
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.22 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2021-05-19 08:55:53
04.06.2021 r. dniem wolnym od pracy 2021-05-17 13:21:32
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej/ Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe. 2021-05-10 13:11:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 12 maja br. o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Miasta Krynica Morska. 2021-05-10 07:19:04
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 10 maja br. o godz. 13:00 w formie online. 2021-05-10 07:16:14
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.85.2021.JD dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie linii kablowej nn-0,4 kV na działkach 67, 614, 688, 618/1 2021-05-05 14:13:09
Burmistrz Miasta zaprasza do składania ofert na dzierżawę terenu przy Bulwarze Słonecznym o pow. 50m2 część działki nr 731/2. 2021-05-05 09:01:34
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXX Sesję Rady Miejskiej na dzień 12 maja 2021 r. na godz. 12:00 2021-05-04 07:14:24
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 15.04.2021 r. 2021-04-26 13:26:22
Posiedzenie Komisji Komunalnej odbędzie się 6 maja br. o godz. 16:00. Posiedzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Krynicy Morskiej. ODWOŁANA 2021-04-26 07:20:48
Posiedzenie Komisji Komunalnej odbędzie się 5 maja br. o godz. 12:00 w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej ODWOŁANA 2021-04-26 07:18:21
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty "Świadczenie usługi polegającej na całodziennym wyżywieniu funkcjonariuszy Policji w sezonie letnim 2021 r.". 2021-04-23 12:14:44
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 1/2021 2021-04-23 10:23:50
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 8/2021 2021-04-23 10:22:38
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 7/2021 2021-04-23 10:21:57
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych dot. zadania pn.: "Remont elewacji budynku Informacji Turystycznej w Krynicy Morskiej" 2021-04-22 09:04:25
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 01.05.2021 r. do 30.09.2021 r. 2021-04-19 11:28:53
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2021-04-16 10:35:02
Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się 22 kwietnia br. o godz. 10:00 w formie online. 2021-04-16 07:22:03
Posiedzenie Komisji Komunalnej odbędzie się 20 kwietnia br. o godz. 12:00 w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej. - ODWOŁANA 2021-04-16 07:14:19
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 02 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 6/2021 2021-04-02 10:45:41
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 2 kwietnia br. o godz. 17:00 w formie online. 2021-04-02 10:00:56
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu przy ul. Bulwar Słoneczny 2021-03-29 14:00:18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.42.2020.AJ.8 dot. pn. Morska Farma Wiatrowa Baltic Power 2021-03-25 07:01:36
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 26 marca br. o godz. 13:30 w formie online. 2021-03-23 13:12:05
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 24 marca br. o godz. 13:30 w formie online. - ODWOŁANA 2021-03-19 09:36:00
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 01.04.2021 r. do 30.04.2021 r. 2021-03-17 12:59:46
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXVIII Sesję Rady Miejskiej na dzień 24 marca 2021 r. na godz. 12:00 2021-03-16 12:39:28
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 18 marca br. o godz. 12:00 w formie online. 2021-03-15 13:30:57
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 5/2021 2021-03-12 14:17:18
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 4/2021 2021-03-12 14:04:33
Ogłoszenie Burmistrz Miasta Krynica Morska z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Nr1/2021 2021-03-12 13:11:13
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 16 marca br. o godz. 12:00 w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska 2021-03-12 08:56:26
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 9 marca br. o godz. 9:00 w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska. 2021-03-04 07:10:29
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 3/2021 2021-02-26 13:36:20
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 18.02.2021 r. 2021-02-19 09:24:39
Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się 17 lutego br. o godz. 12:00 w formie online. 2021-02-12 12:54:13
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 09.02.2021 r. 2021-02-10 07:22:28
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 08 lutego br. o godz. 13:00 w formie online. 2021-02-05 07:35:15
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 2/2021 2021-02-05 07:30:46
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej 2021-02-04 12:48:23
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXVII Sesję Rady Miejskiej na dzień 10 lutego 2021 r. na godz. 12:00 2021-02-03 13:14:15
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.2019 dot. pn. "Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską- lokalizacja Nowy Świat 2021-02-02 12:13:44
Posiedzenie Komisji Komunalnej odbędzie się 04 lutego br. o godz. 17:00 w formie online. 2021-02-02 08:46:53
Spis Powszechny NSP 2021. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. 2021-02-01 11:04:53
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie. 2021-01-29 11:22:26
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 1/2021 2021-01-29 11:20:41
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. Księgowości Budżetu Gminy, Inwentaryzacji i Podatku VAT 2021-01-26 12:25:50
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do składania uwag na formularzu, dotyczącego zapisów w projekcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2021 2021-01-22 13:41:37
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - kwartał IV 2020 r. 2021-01-22 13:35:25
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.124.2019.KSZ.16 dot pn. budowa morskiej farmy wiatrowej pn. MFW Bałtyk III 2021-01-22 12:58:55
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 26 stycznia br. o godz. 13:00 w formie online. 2021-01-21 14:49:40
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę parkingów przy ul.Nowej. Przetarg odbędzie się 9 lutego 2021 r. 2021-01-18 14:20:28
Plan zamówień publicznych na rok 2021 2021-01-18 12:20:57
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 21 stycznia br. o godz. 17:00 w formie online. 2021-01-14 13:49:49
Wyniki zapytania ofertowego z dnia 22.12.2020 r. na wykonanie opracowania opinii technicznych dwóch budynków będących w zasobie Gminy Miasta Krynica Morska 2021-01-12 10:52:39
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2021-01-11 14:33:48
Dyżury krynickich radnych zostają zawieszone do odwołania 2020-12-30 11:20:30
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 5 stycznia br. o godz. 13:00 w formie online. 2020-12-30 11:13:47
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w styczniu 2021 r. 2020-12-30 11:09:06
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie opracowania opinii technicznych dwóch budynków komunalnych będących w zasobie Gminy Miasta Krynica Morska 2020-12-22 14:15:34
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. 2020-12-17 12:57:47
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXVI Sesję Rady Miejskiej na dzień 22 grudnia 2020 r. na godz. 10:00 2020-12-14 11:19:04
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 11 grudnia 2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 11/2020 2020-12-11 09:33:05
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2020-12-09 07:43:20
Posiedzenie Komisji Komunalnej odbędzie się 11 grudnia br. o godz. 17:00 w formie online. 2020-12-07 14:12:59
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 10 grudnia br. o godz. 12:00 w formie online. 2020-12-07 14:10:25
Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się 9 grudnia br. o godz. 17:00 w formie online. 2020-12-07 14:06:48
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 7 grudnia br. o godz. 17:00 w formie online. 2020-12-03 12:23:20
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w grudniu 2020 r. 2020-12-03 12:17:09
Zapytanie ofertowe w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn.: Remont utwardzenia terenu na działce nr 630 w Krynicy Morskiej 2020-12-03 10:12:09
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 1 grudnia br. o godz. 17:00 w formie online. 2020-11-27 14:16:01
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 23 listopada br. o godz. 17:00 w formie online. 2020-11-20 14:12:53
Zapytanie ofertowe - Dostawa 10 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym (MS Office) do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej znajdującej się na terenie Gminy Miasta Krynica Morska w ramach programu grantowego Zdalna Szkoła Plus. 2020-11-17 12:54:37
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXV Sesję Rady Miejskiej na dzień 20 listopada 2020 r. na godz. 10:00 2020-11-10 12:12:01
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.60 dot pn. droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2020-11-09 10:40:43
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.58 dot pn. droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2020-11-09 10:39:16
Dyżury krynickich radnych zostają zawieszone do odwołania 2020-11-04 10:05:09
Zawiadomienie o odwołaniu sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 4 listopada 2020 r. o godz. 12:00 2020-11-04 10:01:23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 października 2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2020-10-30 08:04:38
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w listopadzie 2020 r. 2020-10-29 13:52:49
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXV Sesję Rady Miejskiej na dzień 4 listopada 2020 r. na godz. 12:00 2020-10-27 10:14:56
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady odbędzie się 28 października br. o godz. 12:00 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej 2020-10-26 13:22:11
Wyniki konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Miasta Krynica Morska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 2020-10-22 12:12:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska rejony ulic: Gdańskiej, Rzeźbiarzy oraz Młodzieży łącznie z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozą oddziaływania na środowisko 2020-10-16 17:15:44
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.159.2020.jb w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dz. nr 754 2020-10-08 13:07:03
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie BP-WOP.0220.45.2020.SK.5 dot sporządzenia projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zalew Wiślany PLB280010 2020-10-07 07:11:35
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.13 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2020-10-06 12:58:27
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.53 dot pn. droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską- lokalizacja Nowy Świat 2020-10-05 11:22:31
Komunikat Szefa Obrony Cywilnej Miasta Krynica Morska - ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20 2020-10-05 07:37:37
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2021 2020-09-30 11:20:57
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.2.4210.205.2020.AS w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dz. nr 71/6 2020-09-30 09:35:00
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w październiku 2020 r. 2020-09-29 11:00:49
Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska w dniu 06.10.2020 r. godz. 11:00. 2020-09-28 11:55:06
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 30.09.2020 r. godzina 15:00, Budynek Urzędu Miasta Krynica Morska 2020-09-28 11:52:38
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. 2020-09-28 09:46:37
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 25 września 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 9/2020 2020-09-25 08:16:36
Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska w dniu 24.09.2020 r. godz. 11:00. 2020-09-24 07:36:40
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XXIV Sesję Rady Miejskiej na dzień 22 września 2020 r. na godz. 15:00 2020-09-14 13:11:20
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 16.09.2020 r. godzina 13:00, Budynek Urzędu Miasta Krynica Morska 2020-09-11 14:37:09
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem nie wnoszenia sprzeciwu dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej". 2020-09-09 14:40:12
Wyniki zapytania ofertowego z dnia 25.08.2020 r. na wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów tj. 5 letnich przeglądów instalacji elektrycznej na budynkach będących w zasobie Gminy Miasta Krynica Morska 2020-09-09 12:26:09
Wyniki zapytania ofertowego z dnia 25.08.2020 r. na wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków komunalnych będących w zasobie Gminy Miasta Krynica Morska 2020-09-09 12:25:19
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 10.09.2020 r. godzina 12:00, Budynek Urzędu Miasta Krynica Morska 2020-09-07 13:23:10
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej we wrześniu 2020 r. 2020-09-01 09:01:17
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.10 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2020-08-26 14:22:04
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów budynków komunalnych będących w zasobie Gminy Miasta Krynica Morska, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.) 2020-08-25 14:52:00
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.) tj. 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej na budynkach będących w za 2020-08-25 14:51:44
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.420.41.2020.ŁT.7 dot. pn. Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III Nowa Karczma 2020-08-03 14:45:35
Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru żadnej oferty 2020-08-03 14:10:47
Zapytanie ofertowe - Dostawa 14 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym (MS Office) do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej znajdującej się na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2020-08-03 14:02:41
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Krynica Morska o nie dokonaniu wyboru żadnej oferty 2020-08-03 14:01:27
Zapytanie ofertowe - Dostawa 14 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym (MS Office) do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej znajdującej się na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2020-07-29 13:24:27
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Nr 3/2020 2020-07-17 09:06:42
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miasta Krynica Morska 2020-07-16 11:00:43
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 r. o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje wyborcze 2020-07-10 13:39:07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 7/2020 2020-07-10 07:11:20
Postanowienie NR 61/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w mieście Krynica Morska 2020-07-09 14:38:34
Komunikat Nr 4 Obwodowej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej 2020-07-09 14:31:11
Komunikat Nr 3 Obwodowej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej 2020-07-09 14:30:52
Posiedzenie Komisji Budżetowej w budynku Urzędu Miasta Krynicy Morska w dniu 06.07.2020 r. godz. 10:00 2020-07-06 10:18:22
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej na dzień 3 lipca 2020 r. na godz. 13:00 2020-07-02 14:16:02
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. 2020-07-01 08:56:41
Komunikat Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej 2020-06-26 17:48:56
Komunikat Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej 2020-06-26 17:47:29
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 6/2020 2020-06-26 09:24:26
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2020.06.16 o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, obejmującej budowę ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej w Krynicy Morskiej 2020-06-25 10:03:14
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska) z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska), powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-19 15:05:52
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska) z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Krynica Morska), powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-19 15:03:57
Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru żadnej oferty 2020-06-19 13:32:59
Postanowienie NR 80/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-16 07:37:49
Postanowienie Nr 61/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w mieście Krynica Morska 2020-06-16 07:25:21
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-15 14:46:53
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 12 czerwca 2020 r. 2020-06-12 19:13:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie informacji o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-10 15:17:25
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.50 dot. pn. Droga Wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat 2020-06-09 12:48:59
Sesja XXI Rady Miasta Krynica Morska 08.06.2020 r. 2020-06-09 11:33:27
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 5 czerwca 2020 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-05 14:51:04
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 8.06.2020 r. godzina 15:00, w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej 2020-06-05 14:19:21
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 5/2020 2020-06-05 14:16:50
Zapytanie ofertowe - Dostawa 14 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym (MS Office) do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej znajdującej się na terenie Gminy Miasta Krynica Morska. 2020-06-03 14:05:28
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje Sesję Rady Miejskiej na dzień 17 czerwca 2020 r. na godz. 12:00 2020-06-02 10:59:54
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej na dzień 8 czerwca 2020 r. na godz. 14:00 2020-06-02 10:55:05
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przyjmowania pisemnych ofert na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej/ Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe 2020-06-01 12:53:04
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w czerwcu 2020 r. 2020-05-29 13:40:38
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku 2020-05-29 13:22:33
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 01.06.2020 r. do 30.09.2020 r. 2020-05-26 08:36:36
Świadczenie usługi polegającej na całodziennym wyżywieniu funkcjonariuszy Policji w sezonie letnim 2020 r. 2020-05-22 12:50:04
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 25.05.2020 r. godzina 14:00, w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej 2020-05-22 07:34:21
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 19.05.2020 r. 2020-05-20 11:38:41
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w pobliżu ulic Nafciarzy i Wodnej w Krynicy Morskiej 2020-05-15 11:54:46
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla obszarów położonych w pobliżu ulic Nafciarzy i Wodnej w Krynicy Morskiej 2020-05-12 13:31:29
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje XIX Sesję Rady Miejskiej na dzień 15 maja 2020 r. na godz. 10:00 2020-05-07 14:36:36
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę parkingów przy ul. Nowej. Przetarg odbędzie się 19 maja 2020 r. 2020-05-04 13:52:16
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej/ Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe. Przetarg odbędzie się 19 maja 2020 r. 2020-05-04 13:49:54
Informujemy, iż dyżur Radnych Czajkowska i Banach zaplanowany na 06.05 zostaje zawieszony do odwołania 2020-05-04 12:07:51
Posiedzenie Komisji Budżetowej w budynku Biblioteki Miejskiej Publicznej w dniu 04.05.2020 r. godz. 11:00 2020-04-30 10:56:01
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej Publicznej w dniu 04.05.2020 r. godz. 11:00 2020-04-30 10:54:19
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r. 2020-04-27 11:05:36
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego w sprawie budowy ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej w Krynicy Morskiej 2020-04-27 10:03:14
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 29.04.2020 r. godzina 12:00, w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej 2020-04-24 13:21:44
Posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego w dniu 24.04.2020 r. godz. 18:00 2020-04-23 12:37:55
Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska w dniu 24.04.2020 r. godz. 10:00. 2020-04-22 10:27:39
Odpowiedź Burmistrza Miasta Krynica Morska na wystąpienie pokontrolne RIO w Gdańsku 16.03.2020 r. 2020-04-21 12:10:23
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - kwartał I 2020 r. 2020-04-21 12:02:53
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-17 10:55:27
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 14 kwietnia 2020 r. 2020-04-14 12:41:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie informacji o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-10 07:57:35
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 4/2020 2020-04-08 10:09:32
Komunikat w spr. odpadów wytwarzanych w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (w czasie trwania pandemii/ epidemii) 2020-04-07 13:37:43
Praca Urzędu Miasta Krynica Morska w dniu 10.04.2020 r. 2020-04-07 10:46:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o podjęciu dwóch uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2020-04-03 11:04:48
Informujemy, iż dyżur Radnych Czajkowska i Banach zaplanowany na 01.04 zostaje wstępnie przeniesiony na 6.05. 2020-04-01 12:43:43
Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Jaworskiej w kwietniu 2020 r. 2020-04-01 12:40:08
Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-31 14:09:09
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej na dzień 27 marca 2020 r. na godz. 9:00 2020-03-25 13:07:32
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 16.03.2020 r. 2020-03-17 10:20:00
W związku z zagrożenim koronawirusem wszystkie zaplanowane dyżury zostają zawieszone 2020-03-13 13:17:47
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 04.03.2020 r. 2020-03-12 09:11:51
Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach 2020-03-11 12:26:33
Wyniki przeprowadzanego naboru na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 ramach Poddziałania 6.2.2, Rozwój Usług Społecznych 2020-03-10 14:45:57
Informacja Burmistrza Gm