Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr LII/438/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji d/s Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2022-11-14 08:55:18
Uchwała nr LII/437/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023 2022-11-14 08:52:46
Uchwała nr LII/436/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Krynica Morska za lata 2020-2021 2022-11-14 08:50:25
Uchwała nr LII/435/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej prowadzonej przez Gminę Miasta Krynica Morska 2022-11-14 08:49:32
Uchwała nr LII/434/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-11-14 08:48:36
Uchwała nr LII/433/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2022-11-14 08:47:42
Uchwała nr LII/432/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie wprowadzenie opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów 2022-11-14 08:46:47
Uchwała nr LII/431/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2022-11-14 08:45:52
Uchwała nr LII/430/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2022-11-14 08:42:38
Uchwała nr LII/429/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2022-11-14 08:41:22
Uchwała nr LII/428/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2019 – 2024" 2022-11-14 08:40:29
Uchwała nr LII/426/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie nadania nazwy ulicy w Krynicy Morskiej 2022-11-14 08:39:01
Uchwała nr LII/427/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Krynica Morska 2022-11-14 08:38:00
Uchwała nr LII/425/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2049 2022-11-14 08:34:50
Uchwała nr LII/424/2022 z dnia: 2022.11.09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-11-14 08:33:02
Uchwała nr LI/422/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Krynica Morska w roku szkolnym 2022/2023 2022-09-27 14:38:59
Uchwała nr LI/421/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/361/2022 z dnia 16 marca 2022r. dotyczącej ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez gminę, Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty 2022-09-27 14:38:16
Uchwała nr LI/420/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:37:20
Uchwała nr LI/419/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:36:42
Uchwała nr LI/418/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:35:59
Uchwała nr LI/417/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:35:16
Uchwała nr LI/416/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:34:29
Uchwała nr LI/415/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:33:51
Uchwała nr LI/414/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:33:05
Uchwała nr LI/413/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-09-27 14:32:03
Uchwała nr LI/412/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2049 2022-09-27 14:31:12
Uchwała nr LI/411/2022 z dnia: 2022.09.26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-09-27 14:29:41
Uchwała nr L/410/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2022-08-30 10:46:15
Uchwała nr L/409/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2022-08-30 10:45:21
Uchwała nr L/408/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2022-08-30 10:44:28
Uchwała nr L/407/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2022-08-30 10:43:40
Uchwała nr L/406/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2022-08-30 10:41:21
Uchwała nr L/405/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2022-08-30 10:39:37
Uchwała nr L/404/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2022 2022-08-30 10:38:57
Uchwała nr L/403/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2022-08-30 10:38:06
Uchwała nr L/402/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-08-30 10:37:07
Uchwała nr L/401/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-08-30 10:35:54
Uchwała nr L/400/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-08-30 10:34:23
Uchwała nr L/399/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Krynica Morska 2022-08-30 10:14:14
Uchwała nr L/398/2022 z dnia: 2022.08.18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-08-30 10:13:23
Uchwała nr XLVIII/397/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu granic pasa technicznego na terenie Gminy Miasta Krynica Morska na obszarze przyległym do Zalewu Wiślanego 2022-06-24 13:32:39
Uchwała nr XLVIII/396/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie zaopiniowania zmiany granicy portu morskiego w Krynicy Morskiej od strony Zalewu Wiślanego 2022-06-24 13:31:51
Uchwała nr XLVIII/395/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2022-06-24 13:30:53
Uchwała nr XLVIII/394/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego 2022-06-24 13:28:34
Uchwała nr XLVIII/393/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2022 2022-06-24 13:27:38
Uchwała nr XLVIII/392/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-06-24 13:26:03
Uchwała nr XLVIII/391/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-06-24 13:24:42
Uchwała nr XLVIII/390/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. 2022-06-24 13:23:54
Uchwała nr XLVIII/389/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Krynica Morska za 2021 rok 2022-06-24 13:22:37
Uchwała nr XLVIII/388/2022 z dnia: 2022.06.22 w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Krynica Morska wotum zaufania 2022-06-24 13:21:40
Uchwała nr XLVII/387/2022 z dnia: 2022.06.03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-06-03 13:28:44
Uchwała nr XLVI/386/2022 z dnia: 2022.05.25 w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2022 2022-05-26 12:44:08
Uchwała nr XLVI/385/2022 z dnia: 2022.05.25 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-05-26 12:37:21
Uchwała nr XLV/383/2022 z dnia: 2022.05.11 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2022-05-12 11:02:37
Uchwała nr XLV/381/2022 z dnia: 2022.05.11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-05-12 10:57:41
Uchwała nr XLV/380/2022 z dnia: 2022.05.11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-05-12 10:55:18
Uchwała nr XLIV/379/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Miasta Krynica Morska w Żuławskiej Lokalnej Grupie Działania w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2021 - 2027 2022-04-25 08:25:54
Uchwała nr XLIV/378/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2022 2022-04-25 08:25:00
Uchwała nr XLIV/377/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2022-04-25 08:24:05
Uchwała nr XLIV/376/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2022-04-25 08:21:40
Uchwała nr XLIV/375/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 2022-04-25 08:18:55
Uchwała nr XLIV/374/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-04-25 08:17:51
Uchwała nr XLIV/373/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-04-25 08:14:58
Uchwała nr XLIV/372/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-04-25 08:12:32
Uchwała nr XLIV/371/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-04-25 08:10:20
Uchwała nr XLIV/370/2022 z dnia: 2022.04.22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-04-25 08:08:37
Uchwała nr XLIII/369/2022 z dnia: 2022.04.01 w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-04-04 09:01:29
Uchwała nr XLIII/368/2022 z dnia: 2022.04.01 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-04-04 09:00:36
Uchwała nr XLIII/367/2022 z dnia: 2022.04.01 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-04-04 08:58:56
Uchwała nr XLII/366/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2019-2024”. 2022-03-18 13:31:11
Uchwała nr XLII/365/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Krynica Morska 2022-03-18 13:30:13
Uchwała nr XLII/364/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie do sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi 2022-03-18 13:28:10
Uchwała nr XLII/363/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2022-03-18 13:27:14
Uchwała nr XLII/362/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 2022-03-18 13:18:23
Uchwała nr XLII/361/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez gminę, Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty. 2022-03-18 13:17:13
Uchwała nr XLII/360/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Krynica Morska konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego. 2022-03-18 13:16:17
Uchwała nr XLII/359/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2022 2022-03-18 13:15:15
Uchwała nr XLII/358/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 - 2024". 2022-03-18 13:14:18
Uchwała nr XLII/357/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2022-03-18 13:13:09
Uchwała nr XLII/356/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie nadania nazwy ulicy w Krynicy Morskiej 2022-03-18 13:05:55
Uchwała nr XLII/355/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gdańskiej, Rzeźbiarzy oraz Młodzieży w Krynicy Morskiej 2022-03-18 13:01:15
Uchwała nr XLII/354/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bałtyckiej i Marynarzy w Krynicy Morskiej 2022-03-18 12:59:05
Uchwała nr XLII/353/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-03-18 12:56:06
Uchwała nr XLII/352/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-03-18 12:51:58
Uchwała nr XLII/351/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-03-18 12:51:24
Uchwała nr XLII/350/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-03-18 12:50:46
Uchwała nr XLII/349/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-03-18 12:46:10
Uchwała nr XLII/348/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-03-18 12:45:10
Uchwała nr XLII/347/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-03-18 12:44:32
Uchwała nr XLII/346/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-03-18 12:43:08
Uchwała nr XLII/345/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie rozwiązania partnerskich stosunków między Miastem Krynica Morska a Miejskim Okręgiem Nowogródek (Białoruś) 2022-03-18 12:24:06
Uchwała nr XLII/344/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie rozwiązania partnerskich stosunków pomiędzy Miastem Krynica Morska a Miejskim Okręgiem Bałtyjskim (Federacja Rosyjska) 2022-03-18 12:22:25
Uchwała nr XLII/343/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-03-18 12:21:19
Uchwała nr XLII/342/2022 z dnia: 2022.03.16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-03-18 12:19:57
Uchwała nr XLI/339/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2022 2022-02-17 07:19:22
Uchwała nr XLI/330/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-02-10 11:21:19
Uchwała Nr XLI/329/2022 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022r. 2022-02-10 11:17:39
Uchwała nr XLI/341/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska". 2022-02-04 09:47:34
Uchwała nr XLI/340/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2022-02-04 09:46:24
Uchwała nr XLI/339/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2022 2022-02-04 09:45:53
Uchwała nr XLI/338/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2022-02-04 09:45:15
Uchwała nr XLI/337/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2022-02-04 09:43:03
Uchwała nr XLI/336/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-02-04 09:41:43
Uchwała nr XLI/335/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-02-04 09:41:08
Uchwała nr XLI/334/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2022-02-04 09:40:32
Uchwała nr XLI/333/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-02-04 09:39:23
Uchwała nr XLI/332/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2022-02-04 09:35:45
Uchwała nr XLI/331/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Krynica Morska 2022-02-04 09:34:24
Uchwała nr XLI/330/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049 2022-02-04 09:33:35
Uchwała nr XLI/329/2022 z dnia: 2022.02.02 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. 2022-02-04 09:29:04
Uchwała Nr XL/323/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2022-2049 2021-12-28 07:26:58
Uchwała Nr XL/324/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu na 2022 rok 2021-12-28 07:24:20
Uchwała Nr XL/328/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 2021-12-28 07:22:04
Uchwała nr XL/328/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 2021-12-22 13:23:58
Uchwała nr XL/327/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-12-22 13:23:15
Uchwała nr XL/326/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2021-12-22 13:22:38
Uchwała nr XL/325/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2021-12-22 13:21:58
Uchwała nr XL/324/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie budżetu na 2022 rok 2021-12-22 13:20:09
Uchwała nr XL/323/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2022-2049 2021-12-22 13:19:26
Uchwała nr XL/322/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-12-22 13:17:51
Uchwała nr XL/321/2021 z dnia: 2021.12.21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 2021-12-22 13:16:44
Uchwała Nr XXXIX/311/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-12-09 13:45:35
Uchwała nr XXXIX/319/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2022 2021-12-08 11:03:02
Uchwała nr XXXIX/318/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2021-12-08 11:02:26
Uchwała nr XXXIX/317/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-12-08 11:01:51
Uchwała nr XXXIX/316/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-12-08 11:01:03
Uchwała nr XXXIX/315/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2021-12-08 11:00:20
Uchwała nr XXXIX/314/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2021-12-08 10:59:32
Uchwała nr XXXIX/313/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2021-12-08 10:54:14
Uchwała nr XXXIX/312/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-12-08 10:46:17
Uchwała nr XXXIX/311/2021 z dnia: 2021.12.07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-12-08 10:44:45
Uchwała nr XXXVIII/310/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2021-11-03 10:26:52
Uchwała nr XXXVIII/309/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2021-11-03 10:25:11
Uchwała nr XXXVIII/308/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2021-11-03 10:23:32
Uchwała nr XXXVIII/307/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. 2021-11-03 10:20:58
Uchwała nr XXXVIII/306/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska. 2021-11-03 10:19:04
Uchwała nr XXXVIII/305/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2022 rok. 2021-11-03 10:17:19
Uchwała nr XXXVIII/304/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok 2021-11-03 10:14:56
Uchwała nr XXXVIII/303/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051. 2021-11-03 10:11:51
Uchwała nr XXXVIII/302/2021 z dnia: 2021.10.29 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-11-03 10:05:06
Uchwała numer: XXXVI/301/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie określenia jednostki budżetowej, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów 2021-11-03 09:44:55
Uchwała Nr XXXVI/293/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021r. 2021-09-15 12:29:19
Uchwała Nr XXXVI/294/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia10 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-09-15 12:06:51
Uchwała numer: XXXVI/301/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie określenia jednostki budżetowej, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów 2021-09-15 11:05:40
Uchwała numer: XXXVI/300/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2021-09-15 11:03:36
Uchwała numer: XXXVI/299/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2021-09-15 11:02:14
Uchwała numer: XXXVI/298/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2021-09-15 10:59:41
Uchwała numer: XXXVI/297/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-09-15 10:58:48
Uchwała numer: XXXVI/296/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2021-09-15 10:57:21
Uchwała numer: XXXVI/295/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2021-09-15 10:53:41
Uchwała numer: XXXVI/294/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2051 2021-09-15 10:52:48
Uchwała numer: XXXVI/293/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-09-15 10:49:31
Uchwała Nr XXXV/291/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021r. 2021-08-30 14:55:17
Uchwała numer: XXXV/292/2021 z dnia: 2021.08.30 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej 2021-08-30 14:13:11
Uchwała numer: XXXV/291/2021 z dnia: 2021.08.30 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-08-30 14:12:29
Uchwała Nr XXXIII/288/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021r. 2021-08-05 06:55:06
Uchwała numer: XXXIII/290/2021 z dnia: 2021.08.04 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Krynica Morska w roku szkolnym 2021/2022 2021-08-04 14:10:47
Uchwała numer: XXXIII/289/2021 z dnia: 2021.08.04 w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2021 2021-08-04 14:06:18
Uchwała numer: XXXIII/288/2021 z dnia: 2021.08.04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-08-04 14:05:15
Uchwała Nr XXXII/284/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-07-23 07:54:27
Uchwała Nr XXXII/283/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021r. 2021-07-23 07:52:23
Uchwała numer: XXXII/287/2021 z dnia: 2021.07.15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-07-15 14:26:50
Uchwała numer: XXXII/286/2021 z dnia: 2021.07.15 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli położonego na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2021 2021-07-15 14:26:13
Uchwała numer: XXXII/285/2021 z dnia: 2021.07.15 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2021 2021-07-15 14:25:17
Uchwała numer: XXXII/284/2021 z dnia: 2021.07.15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-07-15 14:24:29
Uchwała numer: XXXII/283/2021 z dnia: 2021.07.15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-07-15 14:23:47
Uchwała Nr XXXI/278/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-06-25 12:01:16
Uchwała Nr XXX/273/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-06-25 11:59:42
Uchwała Nr XXIX/267/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-06-25 11:58:20
Uchwała Nr XXVIII/253/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-06-25 11:57:14
Uchwała Nr XXVII/235/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-06-25 11:54:37
Uchwała Nr XXVI/233/20 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2021-2051 2021-06-25 11:53:13
Uchwała Nr XXXI/277/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021r. 2021-06-25 10:46:50
Uchwała Nr XXIX/266/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021r. 2021-06-25 10:35:46
Uchwała Nr XXVIII/252/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021r. 2021-06-25 10:16:45
Uchwała Nr XXVII/234/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021r. 2021-06-25 09:29:34
Uchwała Nr XXVI/232/2021 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok 2021-06-25 09:05:29
Uchwała numer: XXXI/282/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-06-23 12:47:26
Uchwała numer: XXXI/281/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Krynica Morska na rok 2021 2021-06-23 12:35:09
Uchwała numer: XXXI/280/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2021 2021-06-23 12:33:30
Uchwała numer: XXXI/279/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2021 2021-06-23 12:31:24
Uchwała numer: XXXI/278/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-06-23 12:15:42
Uchwała numer: XXXI/277/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-06-23 12:14:58
Uchwała numer: XXXI/276/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 2021-06-23 12:14:08
Uchwała numer: XXXI/275/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Krynica Morska za 2020 rok 2021-06-23 12:10:50
Uchwała numer: XXXI/274/2021 z dnia: 2021.06.16 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Krynica Morska wotum zaufania 2021-06-23 12:09:39
Uchwała numer: XXX/273/2021 z dnia: 2021.05.12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-05-13 11:25:51
Uchwała numer: XXX/272/2021 z dnia: 2021.05.12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-05-13 11:25:18
Uchwała numer: XXX/271/2021 z dnia: 2021.05.12 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-05-13 11:24:26
Uchwała numer: XXX/270/2021 z dnia: 2021.05.12 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2021 2021-05-13 11:23:53
Uchwała numer: XXX/269/2021 z dnia: 2021.05.12 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla terenu oznaczonego symbolem 4.U,Ut 2021-05-13 11:23:05
Uchwała numer: XXX/268/2021 z dnia: 2021.05.12 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2021 2021-05-13 11:22:08
Uchwała numer: XXIX/267/2021 z dnia: 2021.04.26 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-04-26 14:45:37
Uchwała numer: XXIX/266/2021 z dnia: 2021.04.26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-04-26 14:44:32
Uchwała numer: XXVIII/265/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej , stawek, sposobu poboru,terminu płatności oraz inkasentów na rok 2021 2021-03-29 13:54:52
Uchwała numer: XXVIII/264/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2021-03-29 13:54:10
Uchwała numer: XXVIII/263/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Przebrno 2021-03-29 13:53:18
Uchwała numer: XXVIII/262/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma 2021-03-29 13:52:39
Uchwała numer: XXVIII/261/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla terenów położonych pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego,części południowej miasta i terenu oznaczonego symbolem 3.UT 2021-03-29 13:52:01
Uchwała numer: XXVIII/260/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 71/2 w Krynicy Morskiej, obr. Krynica Morska 2021-03-29 13:51:22
Uchwała numer: XXVIII/259/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-03-29 13:50:29
Uchwała numer: XXVIII/258/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-03-29 13:49:51
Uchwała numer: XXVIII/257/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-03-29 13:48:36
Uchwała numer: XXVIII/256/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2021-03-29 13:47:56
Uchwała numer: XXVIII/255/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2021-03-29 13:47:17
Uchwała numer: XXVIII/254/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2021 2021-03-29 13:46:30
Uchwała numer: XXVIII/253/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-03-29 13:45:33
Uchwała numer: XXVIII/252/2021 z dnia: 2021.03.26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-03-29 13:44:34
Uchwała numer: XXVII/251/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2021-02-11 10:26:20
Uchwała numer: XXVII/250/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska" 2021-02-11 10:25:13
Uchwała numer: XXVII/249/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2021-02-11 10:24:06
Uchwała numer: XXVII/248/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2021-02-11 10:23:17
Uchwała numer: XXVII/247/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2021-02-11 10:21:22
Uchwała numer: XXVII/246/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-02-11 10:20:45
Uchwała numer: XXVII/245/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-02-11 10:19:56
Uchwała numer: XXVII/244/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-02-11 10:19:11
Uchwała numer: XXVII/243/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2021-02-11 10:18:21
Uchwała numer: XXVII/242/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-02-11 10:16:56
Uchwała numer: XXVII/241/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-02-11 10:16:17
Uchwała numer: XXVII/240/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-02-11 10:15:42
Uchwała numer: XXVII/239/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-02-11 10:15:04
Uchwała numer: XXVII/238/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-02-11 10:13:57
Uchwała numer: XXVII/237/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-02-11 10:12:11
Uchwała numer: XXVII/236/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-02-11 10:09:20
Uchwała numer: XXVII/235/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051 2021-02-11 10:08:23
Uchwała numer: XXVII/234/2021 z dnia: 2021.02.10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. 2021-02-11 10:07:40
Uchwała numer: XXVI/233/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2021-2051 2020-12-23 12:09:01
Uchwała numer: XXVI/232/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie budżetu na 2021 rok 2020-12-23 12:08:09
Uchwała numer: XXVI/231/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie nadania nazwy ulicy w Krynicy Morskiej 2020-12-23 12:07:26
Uchwała numer: XXVI/230/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania a także zasad zwrotu wydatków za wyżej określone usługi 2020-12-23 12:06:36
Uchwała numer: XXVI/229/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025" 2020-12-23 12:05:07
Uchwała numer: XXVI/228/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny w Gminie Miasta Krynicy Morskiej na lata 2021-2023" 2020-12-23 12:04:18
Uchwała numer: XXVI/227/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie zmiany szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Krynica Morska oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych 2020-12-23 12:03:20
Uchwała numer: XXVI/226/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 - 2024" 2020-12-23 12:01:30
Uchwała numer: XXVI/225/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krynica Morska 2020-12-23 12:00:13
Uchwała numer: XXVI/224/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie zmiany cennika usług świadczonych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynicy Morskiej 2020-12-23 11:59:24
Uchwała numer: XXVI/223/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2020-12-23 11:58:23
Uchwała numer: XXVI/222/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Krynica Morska za lata 2018-2019 2020-12-23 11:57:21
Uchwała numer: XXVI/221/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-12-23 11:56:28
Uchwała numer: XXVI/220/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego 2020-12-23 11:55:47
Uchwała numer: XXVI/219/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-12-23 11:55:09
Uchwała numer: XXV/218/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2020-12-02 14:26:21
Uchwała numer: XXV/217/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2020-12-02 14:25:24
Uchwała numer: XXV/216/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2021 rok 2020-12-02 14:22:08
Uchwała numer: XXV/215/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2021 rok 2020-12-02 14:21:16
Uchwała numer: XXV/214/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021 2020-12-02 14:20:31
Uchwała numer: XXV/213/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-12-02 14:19:36
Uchwała numer: XXV/212/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-12-02 14:18:45
Uchwała numer: XXV/211/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok 2020-12-02 14:17:59
Uchwała numer: XXV/210/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2052 2020-12-02 14:17:13
Uchwała numer: XXV/209/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-12-02 14:16:09
Zarządzenie Nr 78/20 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 4 listopada 2020 r. 2020-11-24 09:16:29
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o przystąpieniu do do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska rejony ulic Bałtyckiej oraz Marynarzy i skrzyżowania ulicy Marynarzy z ulicą Gdańską łącznie z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozą oddziaływania na środowisko 2020-10-16 17:21:05
Uchwała numer: XXIV/208/20 z dnia: 2020.09.22 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-09-23 10:00:10
Uchwała numer: XXIV/207/20 z dnia: 2020.09.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-09-23 09:59:30
Uchwała numer: XXIV/206/20 z dnia: 2020.09.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-09-23 09:58:01
Uchwała numer: XXIV/205/20 z dnia: 2020.09.22 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w pobliżu ulic Nafciarzy i Wodnej w Krynicy Morskiej 2020-09-23 09:57:30
Uchwała numer: XXIV/204/20 z dnia: 2020.09.22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2052 2020-09-23 09:56:46
Uchwała numer: XXIV/203/20 z dnia: 2020.09.22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-09-23 09:55:24
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 8/2020 2020-07-10 07:12:24
Uchwała numer: XXIII/202/20 z dnia: 2020.07.03 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2052 2020-07-03 14:27:10
Uchwała numer: XXIII/201/20 z dnia: 2020.07.03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-07-03 14:26:31
Uchwała numer: XXIII/200/20 z dnia: 2020.07.03 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2020 2020-07-03 14:24:59
Uchwała numer: XXIII/199/20 z dnia: 2020.07.03 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2020-07-03 14:24:08
Uchwała numer: XXIII/198/20 z dnia: 2020.07.03 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2020-07-03 14:23:05
Uchwała numer: XXII/197/20 z dnia: 2020.06.17 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-06-17 18:52:24
Uchwała numer: XXII/196/20 z dnia: 2020.06.17 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. 2020-06-17 18:51:21
Uchwała numer: XXII/195/20 z dnia: 2020.06.17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2052 2020-06-17 18:50:24
Uchwała numer: XXII/194/20 z dnia: 2020.06.17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-06-17 18:49:28
Uchwała numer: XXII/193/20 z dnia: 2020.06.17 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 2020-06-17 18:48:24
Uchwała numer: XXII/192/20 z dnia: 2020.06.17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Krynica Morska za 2019 rok 2020-06-17 18:47:05
Uchwała numer: XXII/191/20 z dnia: 2020.06.17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Krynica Morska wotum zaufania 2020-06-17 18:45:37
Uchwała numer: XXI/190/20 z dnia: 2020.06.08 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Krynica Morska w roku szkolnym 2020/2021 2020-06-09 11:26:35
Uchwała numer: XXI/189/20 z dnia: 2020.06.08 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Krynica Morska na rok 2020 2020-06-09 11:25:53
Uchwała numer: XXI/188/20 z dnia: 2020.06.08 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2020 2020-06-09 11:24:45
Uchwała numer: XX/187/20 z dnia: 2020.05.25 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2020-05-26 10:06:14
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Jaworska, zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej na dzień 25 maja 2020 r. na godz. 13:00 2020-05-22 17:35:48
Uchwała numer: XIX/186/20 z dnia: 2020.05.15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-05-19 10:06:08
Uchwała numer: XIX/185/20 z dnia: 2020.05.15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma dla terenów oznaczonych symbolem 24.MU i 37.MU 2020-05-19 09:55:23
Uchwała numer: XIX/184/20 z dnia: 2020.05.15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-05-19 09:54:25
Uchwała numer: XIX/183/20 z dnia: 2020.05.15 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 2020-05-19 09:52:44
Uchwała numer: XIX/182/20 z dnia: 2020.05.15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2052 2020-05-19 09:51:25
Uchwała numer: XIX/181/20 z dnia: 2020.05.15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-05-19 09:50:39
Uchwała numer: XIX/180/20 z dnia: 2020.05.15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego 2020-05-19 09:49:47
Zarządzenie Nr 35/20 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 16 kwietnia 2020 r. 2020-04-20 09:05:15
Uchwała numer: XVIII/179/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Krynica Morska za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 2020-03-27 12:21:57
Uchwała numer: XVIII/178/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2020 2020-03-27 12:20:51
Uchwała numer: XVIII/177/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2020-03-27 12:20:06
Uchwała numer: XVIII/176/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-03-27 12:19:11
Uchwała numer: XVIII/175/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-03-27 12:18:25
Uchwała numer: XVIII/174/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu 2020-03-27 12:17:44
Uchwała numer: XVIII/173/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2052 2020-03-27 12:17:11
Uchwała numer: XVIII/172/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-03-27 12:16:27
Uchwała numer: XVII/171/20 z dnia: 2020.02.28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2020-02-28 12:19:15
Uchwała numer: XVII/170/20 z dnia: 2020.02.28 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska". 2020-02-28 12:17:21
Uchwała numer: XVII/169/20 z dnia: 2020.02.28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-02-28 12:16:23
Uchwała numer: XVII/168/20 z dnia: 2020.02.28 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. 2020-02-28 12:12:08
Uchwała numer: XVII/167/20 z dnia: 2020.02.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-02-28 12:11:18
Uchwała numer: XVII/166/20 z dnia: 2020.02.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-02-28 12:10:32
Uchwała numer: XVII/165/20 z dnia: 2020.02.28 w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020 2020-02-28 12:09:44
Uchwała numer: XVI/164/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Krynica Morska 2020-02-03 13:26:25
Uchwała numer: XVI/163/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Krynica Morska 2020-02-03 13:25:41
Uchwała numer: XVI/162/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie podjęcia współpracy z Powiatem Tomaszowskim 2020-02-03 13:24:35
Uchwała numer: XVI/161/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2020-02-03 13:22:00
Uchwała numer: XVI/160/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2020-02-03 13:19:13
Uchwała numer: XVI/159/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gmine Miasta Krynica Morska oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2020-02-03 13:17:21
Uchwała numer: XVI/158/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2020-02-03 13:10:08
Uchwała numer: XVI/157/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2052 2020-02-03 13:09:21
Uchwała numer: XVI/156/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok 2020-02-03 13:08:15
Uchwała numer: XV/155/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu 2019-12-24 10:13:54
Uchwała numer: XV/154/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/129/19 z dnia 23 października 2019 r. dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2020 2019-12-24 10:13:17
Uchwała numer: XV/153/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie ustalenia wysokości i zasad obliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2019-12-24 10:12:32
Uchwała numer: XV/152/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2019-12-24 10:11:41
Uchwała numer: XV/151/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-12-24 10:08:34
Uchwała numer: XV/150/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2052 2019-12-24 10:07:52
Uchwała numer: XV/149/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie budżetu na 2020 rok 2019-12-24 10:07:10
Uchwała numer: XV/148/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-12-24 10:06:35
Uchwała numer: XV/147/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-12-24 10:05:53
Uchwała numer: XV/146/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie uchylenia uchwały nr XII/124/19 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2019 2019-12-24 10:05:13
Uchwała numer: XIV/145/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2019-11-29 14:13:18
Uchwała numer: XIV/144/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020 2019-11-29 14:12:26
Uchwała numer: XIV/143/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2019-11-29 14:11:33
Uchwała numer: XIV/142/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2019-11-29 14:09:32
Uchwała numer: XIV/141/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-11-29 14:08:31
Uchwała numer: XIV/140/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2019-11-29 14:07:32
Uchwała numer: XIV/139/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2019-11-29 14:06:30
Uchwała numer: XIV/138/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2019-11-29 14:05:25
Uchwała numer: XIV/137/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 2019-11-29 14:04:10
Uchwała numer: XIV/136/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok 2019-11-29 14:02:30
Uchwała numer: XIV/135/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/75/95 z dnia 30.06.1995 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Krynicy Morskiej 2019-11-29 14:01:09
Uchwała numer: XIV/134/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-11-29 13:51:40
Uchwała numer: XIV/133/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-11-29 13:50:32
Uchwała numer: XIII/132/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały o utworzeniu Parku Krajobrazowego Mierzei i Żuław Wiślanych 2019-10-24 10:17:45
Uchwała numer: XIII/131/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2020 rok 2019-10-24 10:17:05
Uchwała numer: XIII/130/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2020 rok 2019-10-24 10:16:29
Uchwała numer: XIII/129/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru,terminu płatności oraz inkasentów na rok 2020 2019-10-24 10:15:49
Uchwała numer: XIII/128/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 2019-10-24 10:13:40
Uchwała numer: XIII/127/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-10-24 10:12:27
Uchwała numer: XIII/126/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-10-24 10:10:46
Uchwała numer: XIII/125/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Malborku na kadencję 2020-2023 2019-10-24 10:09:00
Uchwała numer: XII/124/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2019 2019-09-19 13:18:18
Uchwała numer: XII/123/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-09-19 13:17:39
Uchwała numer: XII/122/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-09-19 13:17:06
Uchwała numer: XII/121/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-09-19 13:16:31
Uchwała numer: XII/120/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-09-19 13:15:54
Uchwała numer: XII/119/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-09-19 13:15:05
Uchwała numer: XII/118/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-09-19 13:13:26
Uchwała numer: XII/117/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród 2019-09-19 13:12:44
Uchwała numer: XII/116/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników 2019-09-19 13:11:10
Uchwała numer: XII/115/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2019 - 2024" 2019-09-19 13:09:52
Uchwała numer: XII/114/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Krynica Morska 2019-09-19 13:09:02
Uchwała numer: XII/113/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zmian Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2019-09-19 13:07:51
Uchwała numer: XII/112/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-09-19 13:06:49
Uchwała numer: XII/111/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-09-19 13:04:59
Uchwała numer: XI/110/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2019-06-27 14:05:05
Uchwała numer: XI/109/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 2019-06-27 14:04:28
Uchwała numer: XI/108/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-06-27 14:03:03
Uchwała numer: XI/107/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-06-27 14:02:26
Uchwała numer: XI/106/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Krynica Morska z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 2019-06-27 13:53:24
Uchwała numer: XI/105/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok 2019-06-27 13:52:43
Uchwała numer: X/103/19 z dnia: 2019.06.14 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Krynica Morska na rok 2019 2019-06-25 08:19:12
Uchwała numer: IX/102/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Krynica Morska 2019-05-30 14:28:46
Uchwała numer: IX/101/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:28:10
Uchwała numer: IX/100/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:27:13
Uchwała numer: IX/99/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:26:38
Uchwała numer: IX/98/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:26:06
Uchwała numer: IX/97/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:25:27
Uchwała numer: IX/96/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:25:00
Uchwała numer: IX/95/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:24:28
Uchwała numer: IX/94/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2019-05-30 14:23:50
Uchwała numer: IX/93/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-05-30 14:22:37
Uchwała numer: IX/92/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-05-30 14:21:53
Uchwała numer: IX/91/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2019-05-30 14:20:48
Uchwała numer: IX/90/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-05-30 14:20:09
Uchwała numer: IX/89/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Krynica Morska na rok 2019 2019-05-30 14:19:21
Uchwała numer: IX/88/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Krynica Morska oraz nadania jej statutu 2019-05-30 14:18:17
Uchwała numer: IX/87/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-05-30 14:17:17
Uchwała numer: IX/86/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-05-30 14:16:13
Uchwała numer: VIII/85/19 z dnia: 2019.04.17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2019-04-19 09:50:20
Uchwała numer: VIII/84/19 z dnia: 2019.04.17 w sprawie ustalenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 2019-04-19 09:49:40
Uchwała numer: VIII/83/19 z dnia: 2019.04.17 w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw analizy działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2019-04-19 09:48:39
Uchwała numer: VIII/82/19 z dnia: 2019.04.17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-04-19 09:47:56
Uchwała numer: VIII/81/19 z dnia: 2019.04.17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-04-19 09:47:14
Uchwała numer: VII/80/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2019-03-29 11:36:27
Uchwała numer: VII/79/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2019-03-29 11:35:45
Uchwała numer: VII/78/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej 2019-03-29 11:34:45
Uchwała numer: VII/77/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zmiany Statutu Gminy Miasta Krynica Morska 2019-03-29 11:34:09
Uchwała numer: VII/76/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Pętli Żuławskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu i postawienie Spółki w stan likwidacji 2019-03-29 11:33:00
Uchwała numer: VII/75/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-03-29 11:32:21
Uchwała numer: VII/74/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-03-29 11:30:43
Uchwała numer: VII/73/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-03-29 11:29:59
Uchwała numer: VII/72/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-03-29 11:29:23
Uchwała numer: VII/71/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-03-29 11:28:37
Uchwała numer: VII/70/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-03-29 11:28:10
Uchwała numer: VII/69/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-03-29 11:27:34
Uchwała numer: VII/68/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-03-29 11:26:56
Uchwała numer: VII/67/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2019-03-29 11:25:54
Uchwała numer: VII/66/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2019-03-29 11:24:42
Uchwała numer: VII/65/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2019-03-29 11:23:35
Uchwała numer: VII/64/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-03-29 11:22:45
Uchwała numer: VII/63/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzonymi przez Gminę Miasta Krynica Morska oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej od dnia 1 września 2019 roku 2019-03-29 11:21:39
Uchwała numer: VII/62/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2019 2019-03-29 11:20:50
Uchwała numer: VII/61/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska". 2019-03-29 11:19:34
Uchwała numer: VII/60/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-03-29 11:18:50
Uchwała numer: VII/59/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-03-29 11:17:53
Uchwała numer: VI/58/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Krynica Morska". 2019-02-11 10:06:32
Uchwała numer: VI/57/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 2019-02-11 10:05:32
Uchwała numer: VI/56/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2019-02-11 10:04:53
Uchwała numer: VI/55/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2019-02-11 10:04:08
Uchwała numer: VI/54/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-02-11 10:03:20
Uchwała numer: VI/53/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-02-11 10:02:34
Uchwała numer: V/52/19 z dnia: 2019.01.09 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-01-10 13:25:27
Uchwała numer: V/51/19 z dnia: 2019.01.09 w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-01-10 13:24:47
Uchwała numer: IV/50/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 11:01:58
Uchwała numer: IV/49/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 11:01:03
Uchwała numer: IV/48/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 11:00:32
Uchwała numer: IV/47/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 10:59:58
Uchwała numer: IV/46/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 10:59:30
Uchwała numer: IV/45/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 10:58:59
Uchwała numer: IV/44/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 10:57:52
Uchwała numer: IV/43/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 10:57:10
Uchwała numer: IV/42/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 10:56:41
Uchwała numer: IV/41/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 10:55:55
Uchwała numer: IV/40/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 10:54:16
Uchwała numer: IV/39/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 10:53:01
Uchwała numer: IV/38/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-24 10:50:07
Uchwała numer: IV/37/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2018-12-24 10:48:32
Uchwała numer: IV/36/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2018-12-24 10:44:48
Uchwała numer: IV/35/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019 2018-12-24 10:44:08
Uchwała numer: IV/34/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2056 2018-12-24 10:43:32
Uchwała numer: IV/33/18 z dnia: 2018.12.21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok 2018-12-24 10:42:53
Uchwała numer: III/32/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2018-12-12 08:23:12
Uchwała numer: III/31/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2018-12-12 08:22:06
Uchwała numer: III/30/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2018-12-12 08:21:29
Uchwała numer: III/29/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2018-12-12 08:19:39
Uchwała numer: III/28/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2018-12-12 08:18:59
Uchwała numer: III/27/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2018-12-12 08:18:20
Uchwała numer: III/26/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-12-12 08:17:48
Uchwała numer: III/25/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-12-12 08:17:13
Uchwała numer: III/24/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-12-12 08:16:25
Uchwała numer: III/23/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-12-12 08:15:18
Uchwała numer: III/22/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-12 08:14:41
Uchwała numer: III/21/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-12-12 08:12:18
Uchwała numer: III/20/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/260/17 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2018-12-12 08:11:38
Uchwała numer: III/19/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2018-12-12 08:10:54
Uchwała numer: III/18/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok 2018-12-12 08:10:10
Uchwała numer: III/17/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 2018-12-12 08:08:55
Uchwała numer: III/16/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie uzupełnienia składu Komisji d/s Rozwoju Społeczno Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska 2018-12-12 08:08:15
Uchwała numer: III/15/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie uzupełnienia składu Komisji d/s Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego 2018-12-12 08:07:30
Uchwała numer: III/14/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji d/s skarg, wniosków i petycji 2018-12-12 08:06:41
Uchwała numer: III/13/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji d/s skarg, wniosków i petycji 2018-12-12 08:05:27
Uchwała numer: III/12/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie uzupełnienia składu Komisji d/s skarg, wniosków i petycji 2018-12-12 08:04:38
Uchwała numer: III/11/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2018-12-12 08:00:07
Uchwała numer: III/10/18 z dnia: 2018.12.05 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej 2018-12-12 07:59:21
Uchwała numer: II/9/18 z dnia: 2018.11.28 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2056 2018-11-29 11:05:28
Uchwała numer: II/8/18 z dnia: 2018.11.28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok 2018-11-29 11:04:56
Uchwała numer: II/7/18 z dnia: 2018.11.28 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Krynica Morska 2018-11-29 11:04:24
Uchwała numer: II/6/18 z dnia: 2018.11.28 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2018-11-29 11:03:37
Uchwała numer: II/5/18 z dnia: 2018.11.28 w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji 2018-11-29 11:03:00
Uchwała numer: II/4/18 z dnia: 2018.11.28 w sprawie powołania Komisji d/s Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska 2018-11-29 11:02:09
Uchwała numer: II/3/18 z dnia: 2018.11.28 w sprawie powołania Komisji d/s Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego 2018-11-29 11:01:32
Uchwała numer: I/2/18 z dnia: 2018.11.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2018-11-29 11:00:32
Uchwała numer: I/1/18 z dnia: 2018.11.19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2018-11-29 10:57:59
Uchwała numer: XLI/399/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2018-10-19 11:29:57
Uchwała numer: XLI/398/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2018-10-19 11:29:22
Uchwała numer: XLI/397/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2018-10-19 11:28:45
Uchwała numer: XLI/396/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2019 rok 2018-10-19 11:28:00
Uchwała numer: XLI/395/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2019 rok 2018-10-19 11:27:15
Uchwała numer: XLI/394/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej , stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2019 2018-10-19 11:26:24
Uchwała numer: XLI/393/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie zmiany "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 - 2020" 2018-10-19 11:24:58
Uchwała numer: XLI/392/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2018-10-19 11:22:36
Uchwała numer: XLI/391/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Krynica Morska za lata 2016-2017 2018-10-19 11:20:19
Uchwała numer: XLI/390/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie zmian w Statucie Gminy Miasta Krynica Morska 2018-10-19 11:17:39
Uchwała numer: XLI/389/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie współpracy z Gminą Miasta Gdańska dotyczącej wspólnego przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację promocji produktu turystycznego Przedsięwzięcia Strategicznego pn.: "Pomorskie Trasy Rowerowe" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 (RPO WP 2014-2020) 2018-10-19 11:16:48
Uchwała numer: XLI/388/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2056 2018-10-19 11:14:55
Uchwała numer: XLI/387/18 z dnia: 2018.10.16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok 2018-10-19 11:13:51
Uchwała numer: XL/386/18 z dnia: 2018.08.23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2056 2018-08-24 11:16:03
Uchwała numer: XL/385/18 z dnia: 2018.08.23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok 2018-08-24 11:15:32
Uchwała numer: XXXIX/384/18 z dnia: 2018.07.11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2056 2018-07-11 13:53:25
Uchwała numer: XXXIX/383/18 z dnia: 2018.07.11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok 2018-07-11 13:52:19
Uchwała numer: XXXIX/382/18 z dnia: 2018.07.11 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim 2018-07-11 13:50:49
Uchwała numer: XXXIX/381/18 z dnia: 2018.07.11 w sprawie przystąpienia do umowy o kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane zaciągnięty przez Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Nowym Dworze Gdańskim w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków mieszkalnych w Krynicy Morskiej przy ulicy Gdańskiej nr 6 na działce nr 30/1 2018-07-11 13:49:43
Uchwała numer: XXXVIII/380/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych 2018-06-26 10:33:02
Uchwała numer: XXXVIII/379/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2018-06-26 10:32:25
Uchwała numer: XXXVIII/378/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-06-26 10:30:53
Uchwała numer: XXXVIII/377/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2018-06-26 10:28:39
Uchwała numer: XXXVIII/376/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2018-06-26 10:27:52
Uchwała numer: XXXVIII/375/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-06-26 10:24:30
Uchwała numer: XXXVIII/374/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-06-26 10:23:24
Uchwała numer: XXXVIII/373/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie terenu w dzierżawę 2018-06-26 10:19:46
Uchwała numer: XXXVIII/372/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie zbycia w przetargu ograniczonym 2018-06-26 10:17:45
Uchwała numer: XXXVIII/371/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2018-06-26 10:16:55
Uchwała numer: XXXVIII/370/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Krynica Morska 2018-06-26 10:14:18
Uchwała numer: XXXVIII/369/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Krynica Morska 2018-06-26 10:13:33
Uchwała numer: XXXVIII/368/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie uchwalenia Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Krynica Morska 2018-06-26 10:12:50
Uchwała numer: XXXVIII/367/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Krynica Morska 2018-06-26 10:12:07
Uchwała numer: XXXVIII/366/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2018-06-26 10:11:04
Uchwała numer: XXXVIII/365/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Krynica Morska na rok 2018 2018-06-26 10:10:20
Uchwała numer: XXXVIII/364/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 2018-06-26 10:09:36
Uchwała numer: XXXVIII/363/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-06-26 10:08:37
Uchwała numer: XXXVIII/362/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2018-06-26 10:07:52
Uchwała numer: XXXVIII/361/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/342/18 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Krynica Morska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-06-26 10:07:09
Uchwała numer: XXXVIII/360/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 2018-06-26 10:06:14
Uchwała numer: XXXVIII/359/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok 2018-06-26 10:05:04
Uchwała numer: XXXVIII/358/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia 2018-06-26 10:04:06
Uchwała numer: XXXVIII/357/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Krynica Morska z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 2018-06-26 10:03:10
Uchwała numer: XXXVIII/356/18 z dnia: 2018.06.20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 2018-06-26 10:02:18
Uchwała numer: XXXVII/355/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie obwodów głosowania 2018-04-27 12:25:04
Uchwała numer: XXXVII/354/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Krynica Morska za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe dla uczniów 2018-04-27 12:24:11
Uchwała numer: XXXVII/353/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Krynica Morska 2018-04-27 12:21:17
Uchwała numer: XXXVII/352/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2018 2018-04-27 12:20:32
Uchwała numer: XXXVII/351/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w pobliżu ulic Nafciarzy i Wodnej w Krynicy Morskiej 2018-04-27 12:19:36
Uchwała numer: XXXVII/350/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-04-27 12:18:56
Uchwała numer: XXXVII/349/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2018-04-27 12:18:21
Uchwała numer: XXXVII/348/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Krynica Morska konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na 2019 rok 2018-04-27 12:16:57
Uchwała numer: XXXVII/347/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 2018-04-27 12:16:06
Uchwała numer: XXXVII/346/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok 2018-04-27 12:14:57
Uchwała numer: XXXVII/345/18 z dnia: 2018.04.26 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma dla terenów oznaczonych symbolem 24.MU i 37.MU 2018-04-27 12:13:58
Uchwała numer: XXXVI/344/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Krynica Morska. 2018-03-19 14:17:48
Uchwała numer: XXXVI/342/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie podziału Miasta Krynica Morska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-03-19 14:16:00
Uchwała numer: XXXVI/341/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie odwołania członka ze składu osobowego komisji stałej rady. 2018-03-19 14:14:40
Uchwała numer: XXXVI/340/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2018-03-19 14:13:58
Uchwała numer: XXXVI/339/18 z dnia: 2018.03.15 w sprawie zmiany "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady je 2018-03-19 14:12:54