5232 Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej

Krynica Morska 20.05.2022

 

BURMISTRZ GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ


 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta Krynica Morska

ul. Górników 15,

82-120 Krynica Morska

 

 1. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: Stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej

Wymiar czasu pracy – pełny etat, zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2022 r.

 1. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

<6%

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe,

 3. znajomość przepisów prawa z zakresu:

 1. postępowania administracyjnego - Kodeks postępowania administracyjnego

 2. ustawy o samorządzie gminnym,

 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 5. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. nieposzlakowana opinia,

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. dyspozycyjność, zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań,

 2. dobra organizacja pracy,

 3. umiejętność pracy w zespole,

 4. umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,

 5. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność,

 6. zdolność do interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa,

 7. preferowane doświadczenie, praca w jednostkach samorządu terytorialnego,

 8. umiejętność sporządzania pism urzędowych,

 9. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z działalnością organów gminy.

 2. Prowadzenie spraw komisji Rady.

 3. Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami,

 4. Tworzenie komputerowego archiwum uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza oraz protokołów z posiedzeń Rady i Komisji Rady.

 5. Prowadzenie korespondencji Rady.

 6. Prowadzenie biblioteki urzędowej.

 7. Prowadzenie rejestru aktów normatywnych organów gminy.

 8. Prowadzenie rejestru wniosków i opinii Komisji Rady oraz wniosków i interpelacji radnych.

 9. Przekazywanie interpelacji i wniosków radnych oraz opinii Komisji Rady na właściwe stanowiska pracy jak również nadzór nad właściwym i terminowym ich załatwianiem.

 10. Wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów przy współpracy w tym zakresie ze stanowiskiem ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, kadr, szkolenia i BHP (AGE).

 11. Prowadzenie spraw związanych ze składaniem przez radnych oświadczeń, których obowiązek składania wynika z przepisów prawa.

 12. Zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie przypisanych obowiązków.

 13. Zastępstwo pracownika na stanowisku ds. kancelaryjno-technicznych oraz sekretarki podczas nieobecności.

 14. Prowadzenie spraw Młodzieżowej Rady Miejskiej.

 15. Prowadzenie spraw członkostwa Gminy w związkach międzygminnych i stowarzyszeniach, w których samorząd jest członkiem.

 16. Sporządzanie zeznań świadków w sprawie potwierdzenia zatrudnienia w jednostce gospodarki uspołecznionej lub pracy w gospodarstwie rolnym.

 17. Prowadzenie postępowań przetargowych w ramach zajmowanego stanowiska.

 18. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.

 2. Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej.

 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, udział w kursach i szkoleniach.

 4. Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.

* List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Gmina Miasta Krynica Morska.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- żądania dostępu do danych osobowych;

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu;

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530).

VII. Termin i miejsce składania dokumentów: do 31 maja 2022 r. do godz. 14:00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomione telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, w  sekretariacie, albo przesłać na adres: Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska z dopiskiem: ”Nabór - stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej”. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

VIII. Dodatkowe informacje:

 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowano w BIP Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Krynica Morska.

 2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, na które został przeprowadzony nabór (skierowanie wystawia pracodawca).

 3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 4. Dokumenty osób, które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

 5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.


 

Z up. Burmistrza Miasta

Jolanta Kwiatkowska

Sekretarz Miasta


 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Nabór na stanowisko-1 (PDF, 56.52Kb) 2022-05-20 14:01:01 4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jolanta Kwiatkowska

Data wytworzenia:
20 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
20 maj 2022, godz. 14:01

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
20 maj 2022, godz. 14:01