Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE:

 

ULOTKA INFORMACYJNA:

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE MIASTA KRYNICA MORSKA:

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STAN-EKO” Stanisław Drzewiecki

  ul. Zalewowa 6/9 82-120 Krynica Morska

  tel. 55 247 61 35, e- mail: stan-eko1@wp.pl

 

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRYNICA MORSKA – ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA:

 • Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.

  ul. Rokitnicka 5A

  83-110 Tczew

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PSZOK - jest prowadzony Gminę Miasta Krynica Morska z siedzibą w Krynicy Morskiej, ul. Górników 15.

Adres PSZOK

ul. Zalewowa 26

82-120 Krynica Morska

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:

 

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia po miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

2. Skutki niedopełnienia obowiązku segregacji odpadów.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym burmistrza miasta oraz właściciela nieruchomości.

Burmistrz miasta na podstawie powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określa się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości czterokrotności stawki jak za odpady selektywnie zebrane.

3. Odbiór odpadów

- Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów z nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

- Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zapobiegania gromadzenia odpadów komunalnych poza miejscem do tego przeznaczonym.

- Worki i pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów muszą być udostępniane (wystawione) dla odbierającego odpady.

- Wystawione worki i pojemniki nie mogą być zlokalizowane dłużej niż 12 godz. poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru oraz nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

- W workach nie wolno umieszczać: śniegu, lodu, gorącego popiołu oraz martwych zwierząt.

4.Zabrania się:

- wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

- zakopywania odpadów,

- zakopywania martwych zwierząt.

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z NASTĘPUJĄCYMI RODZAJAMI ODPADÓW:

RODZAJ

POJEMNIK

KTO ODBIERA

NIERUCHOMOŚCI

ZAMIESZKAŁE, MIESZANE, ZABUDOWANE DOMKAMI LETNISKOWYMI, NIEZAMIESZKAŁE I ZAMIESZKAŁE NA KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE:

NIERUCHOMOŚCI

NIEZAMIESZKAŁE Z WYJĄTKIEM NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE:

ZMIESZANE ODPADY

Pojemniki w dowolnym kolorze

z wyłączeniem koloru żółtego, zielonego i niebieskiego, o odpowiednim oznaczeniu opisowym

 • Firma STAN-EKO

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w każdej ilości, które zostaną umieszczone w pojemnikach na odpady zmieszane

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w ilości wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami1

SZKŁO

Pojemniki / worki zielone

 • Firma STAN-EKO

 • PSZOK2

Odbiór odpadów w każdej ilości, która zostanie umieszczona w urządzeniach do zbierania odpadów selektywnie zebranych

Odbiór odpadów w ilości wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami¹

 

PAPIER I TEKTURA

Pojemniki/ worki niebieskie

 • Firma STAN-EKO

 • PSZOK²

Odbiór odpadów w każdej ilości, która zostanie umieszczona w urządzeniach do zbierania odpadów selektywnie zebranych

Odbiór odpadów w ilości wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami¹

 

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

Pojemniki / worki żółte

 • Firma STAN-EKO

 • PSZOK²

Odbiór odpadów w każdej ilości, która zostanie umieszczona w urządzeniach do zbierania odpadów selektywnie zebranych

Odbiór odpadów w ilości wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami¹

ODPADY ZIELONE BIO

Pojemnik/ worek brązowy
60l – bio kuchenne
120l - bio zielone

 • PSZOK²

 • Firma STAN-EKO

Odbiór w każdej ilości, która zostanie umieszczona w urządzeniach do zbierania odpadów selektywnie zebranych

W każdej ilości

 

STAN EKO- odbiór  odpadów w ilości  wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

PRZETERMINOWANE LEKI

 

 • PSZOK²

W każdej ilości

We własnym zakresie zgodnie z cennikiem PSZOK

CHEMIKALIA

 

 • PSZOK2

W każdej ilości

We własnym zakresie zgodnie z cennikiem PSZOK

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY

 

 • PSZOK²

W każdej ilości

We własnym zakresie zgodnie z cennikiem PSZOK

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 

 • Sklep przy zakupie nowego tego samego rodzaju sprzętu

 • najbliższe punkty zbierania tego typu sprzętu:

  1) TELE ELEKTRONIC Jerzy Hrycyna, ul. Gdańska 47 a, 82-103 Stegna

  2) ELDOM Katarzyna Bania, ul. Obrońców Westerplatte 5, 82-100 Nowy dwór Gdański

  3) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Kanałowa 2, 82-100 NDG

  4) SZOP Sp z o.o., ul. Warszawska 51, 82-100 NDG

 • PSZOK²

 • STAN -EKO 2 x w ciągu roku zgodnie z harmonogramem

W każdej ilości

We własnym zakresie zgodnie z cennikiem PSZOK

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE

 

 • PSZOK²

 • STAN - EKO raz w roku - wystawka

PSZOK - dostępne limity

 

 

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

 

 • PSZOK²

 • przedsiębiorca odbierający tego typu odpady na zlecenie i koszt właścicieli nieruchomości

PSZOK - dostępne limity  

ZUŻYTE OPONY

 

 • PSZOK²

Zgodnie z przyznanym limitem (uchwała)

We własnym zakresie zgodnie z cennikiem PSZOK

POPIÓŁ Z BUDYNKÓW OGRZEWANYCH PALIWEM STAŁYM

Pojemnik metalowy o odpowiednim oznaczeniu opisowym

 • Firma STAN-EKO

W każdej ilości

Ilość odebranych popiołów będzie proporcjonalna do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych, nie więcej niż 40% objętości odpadów komunalnych zmieszanych

1 W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów niż wynika z deklaracji, właściciel winien złożyć nową deklarację zwiększoną ilość odpadów i uiścić opłatę według deklaracji. Przedsiębiorca na zlecenie Gminy, odbierze odpady w tej zwiększonej ilości od dnia złożenia nowej deklaracji.

2 Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem

 

TRYB I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI PRZYPADKÓW NIEWŁAŚCIWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI LUB PRZEZ PROWADZĄCEGO PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:

 • Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i pracownika zatrudnionego w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać pisemnie do:

  Urzędu Miasta Krynica Morska

  ul. Górników 15

  82-120 Krynica Morska

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
17 gru 2015

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
17 gru 2015, godz. 14:49

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
31 maj 2023, godz. 14:04