Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

BURMISTRZ GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
URZĘDNICZE

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta Krynica Morska

ul. Górników 15,

82-120 Krynica Morska

2. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: Radca Prawny

Wymiar czasu pracy – pełny etat, zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2022 r.

3. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

<6%

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

 1. Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie

 2. wykształcenie wyższe prawnicze;

 3. uprawnienia radcy prawnego w rozumieniu ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166 ze zmianami);

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 6. nieposzlakowana opinia;

 7. znajomość obsługi komputera (word, excel) i urządzeń biurowych;

 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

 9. staż pracy: minimum l5 lat w zawodzie radcy prawnego, w tym co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze samorządu gminnego;

 10. bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, pracy, administracyjnego, postępowania cywilnego i administracyjnego, prawa zamówień publicznych, postępowania przed sądami administracyjnymi oraz aktów prawnych i procedur, mających zastosowanie do pracy w Urzędzie Miasta Krynica Morska;

 11. doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej;

 2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole;

 2. wysoka kultura osobista, komunikatywność, sumienność, terminowość, rzetelność;

 3. umiejętność analizy i syntezy informacji;

 4. umiejętność pracy pod presją czasu

 5. systematyczność i dyspozycyjność;


5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie obsługi prawnej Urzędu.

2. Świadczenie pomocy prawnej przy opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych, wzorów umów, porozumień i innych dokumentów.

a) Opiniowanie i uzgadnianie pod względem formalno-prawnym projektów umów, porozumień oraz innych dokumentów zawieranych przez Gminę.

b) Opiniowanie pod względem formalnym, prawnym i redakcyjnym projektów uchwał, zarządzeń, decyzji, postanowień, pism, regulaminów i innych aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza, Radę Miejską Krynicy Morskiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( MOPS), Miejską Bibliotekę Publiczną i Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka.

c) Opiniowanie treści korespondencji Urzędu z organami administracji publicznej, sądami i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

d) Udzielanie wyjaśnień i informacji pracownikom Urzędu w kwestiach prawnych związanych z wykonywanymi obowiązkami na poszczególnych stanowiskach, z uwzględnieniem potrzeb.

3. Uczestniczenie w Sesjach Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej i innych posiedzeniach organów Gminy oraz związana z tym obsługa prawna.

4. Uczestniczenie, na wniosek, w posiedzeniach poszczególnych komisji Rady.

5. Przygotowywanie, prowadzenie i reprezentowanie spraw przed organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji publicznej i urzędami w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą.

6. Obsługa prawna z zakresu prawa zamówień publicznych - ogólny nadzór prawny nad procedurami przetargowymi, w tym nad przygotowaniem dokumentacji przetargowych.

7. Uczestniczenie w prowadzonych przez Gminę rokowaniach i negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.

8. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem majątku dłużnika – kierowanie wniosków do egzekucji.

9. Występowanie w charakterze pełnomocnika na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sadami administracyjnymi i powszechnymi.

10. Prowadzenie rejestru spraw sądowych i opinii prawnych.

11. Raportowanie wykonanych czynności, w szczególności przekazywanie danych o stanie zaawansowania prac, etapów postępowań, etc.

12. Udzielanie konsultacji i porad prawnych oraz wyjaśnień pracownikom Urzędu w zakresie stosowania prawa, sporządzanie opinii prawnych w zakresie stosowania prawa, sygnalizowanie zapowiedzi nowych lub zmian obowiązujących przepisów związanych z funkcjonowaniem samorządu.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

1) zatrudnienie na umowę o pracę,

2) obsługa sprzętu komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie) obsługą urządzeń biurowych.,

3) kontakt telefoniczny, osobisty i kanałami komunikacji elektronicznej z klientem i instytucjami

4) praca w pomieszczeniu biurowym, sztucznie oświetlonym.


 

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny* - własnoręcznie podpisany

 2. Życiorys ( curriculum vitae)* z opisem przebiegu pracy zawodowej – własnoręcznie podpisany;

 3. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie* – własnoręcznie podpisany;

 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego);

 5. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane;

 6. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectwa pracy potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy lub zaświadczenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane;

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;

 8. numer telefonu lub/i adres e-mail, który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną;

 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikowania przez osobę niepełnosprawną) poświadczona za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisana.

Podanie danych osobowych przez kandydata nie jest wymagane, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru.

Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska ”.

* List motywacyjny, życiorys (CV) oraz kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Radcy Prawnego.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w w/w celach jest Gmina Miasta Krynica Morska.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- żądania dostępu do danych osobowych;

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu;

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 530).

7. Termin i miejsce składania dokumentów: do 26 września 2022r. do godz. 15:00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, w sekretariacie, albo przesłać na adres: Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska z dopiskiem: ”Nabór - stanowisko Radcy Prawnego. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

Dokumenty aplikacyjne, które będą zawierały dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

8. Dodatkowe informacje:

 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowano w BIP Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Krynica Morska.

 2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, na które został przeprowadzony nabór (skierowanie wystawia pracodawca).

 3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 4. Dokumenty osób, które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

 5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Burmistrz Miasta Krynica Morska

Adam Ostrowski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie konkurs Radca Prawny (PDF, 89.28Kb) 2022-09-15 14:28:18 6
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Ostrowski

Data wytworzenia:
15 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
15 wrz 2022, godz. 14:28

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
15 wrz 2022, godz. 14:28