Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (karta zgłoszenia kandydata na ławnika w załącznikach)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika - (zgodnie z a 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 10 maja 2023 r.)
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego#scenariusz-w-punkcie-informacyjnym

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru, lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Powyższe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru, lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-informacje-z-krajowego-rejestru-sadowego#scenariusz-w-sadzie-lub-urzedzie

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na której obszarze kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka co najmniej od roku (Rada Miejska w Krynicy Morskiej, ul. Górników 15. pok. 10, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek-piątek od 7:00 do 15:00).

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW MIJA
30 CZERWCA 2023 ROKU O GODZ. 15.00.

Zgłoszenie, które wpłynęło do Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. po 30 czerwca 2023 r. lub nie spełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 ww. ustawy, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

WYBORY ŁAWNIKÓW ODBĘDĄ SIĘ NAJPÓŹNIEJ W PAŹDZIERNIKU 2023 ROKU.

 

Adam Ostrowski

Burmistrz Miasta Krynica Morska

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Ostrowski

Data wytworzenia:
24 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
25 maj 2023, godz. 07:18

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
25 maj 2023, godz. 07:48