Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rejestr instytucji kultury

Instytucja kultury, dla której organizatorem jest Gmina Miasta Krynica Morska

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasta Krynica Morska, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

 

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasta Krynica Morska:

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasta Krynica Morska prowadzi Sekretarz Urzędu Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, tel. 55 2476527, godziny urzędowe: 7:15-15:15.

II. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

„1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

   1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

   2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”

 

III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.

IV. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). 

V. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).

VI. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Krynica Morska, nr konta bankowego 55 8308 0001 0006 1681 2000 0010

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ MIASTA KRYNICA MORSKA

 

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucje kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego

1

5.03.2002r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Krynicy Morskiej;

MBP Krynica Morska

Udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych. Upowszechnianie czytelnictwa. Prowadzenie działalności informacyjnej i kulturalnej.

ul. Gdańska 108,

82-120 Krynica Morska

Gmina Miasta Krynica Morska realizuje zadania wynikające z Uchwały Nr XXXX/305/02 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą miejska Biblioteka publiczna w Krynicy Morskiej oraz nadania jej Statutu.

-----------

NIP 578-11-23-561

Regon 170424633

-------------

-------------------


 

Dział II - Organizacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1/2002

26.03.2002r

Uchwała Nr XXXX/305/02
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 5.03.2002r.

 

Anna Brzezińska powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Krynica Morska nr 49/2010 z 14.10.2010r.

------------

----------------------

--------------------------

------------------------------

  28.03.2019r. Uchwała Nr VII/78/19 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 28.03.2019 r.          

 

Dział III - Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

-----------------

za 2002 r. 26.03.2003 r.

za 2003 r. 26.03.2004 r.

za 2004 r. 25.03.2005 r.

za 2005 r. 21.03.2006 r.

za 2006 r. 29.03.2007 r.

za 2007 r. 31.03.2008 r.

za 2008 r. 31.03.2009 r.

za 2009 r. 31.03.2010 r.

za 2010 r. 31.03.2011 r.

za 2011 r. 30.03.2012 r.

za 2012 r. 22.03.2013 r.

za 2013 r. 21.03.2014 r.

za 2014 r. 24.03.2015 r.

za 2015 r. 18.03.2016 r.

za 2016 r. 24.03.2017 r.

za 2017 r. 23.03.2018 r.

za 2018 r. 28.03.2019 r.

za 2019 r. 30.03.2020 r.

za 2020 r. 31.03.2021 r.

----------------------------

------------------

--------------------------------------

 

Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
10 lut 2015

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
10 lut 2015, godz. 10:31

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
21 lip 2021, godz. 10:20