111 Wykonanie robót budowlanych i hydrotechnicznych w ramach projektu: Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I Realizacja Zadania Nr 6 - Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej. | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykonanie robót budowlanych i hydrotechnicznych w ramach projektu: Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I Realizacja Zadania Nr 6 - Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej.

 

Krynica Morska: Wykonanie robót budowlanych i hydrotechnicznych w ramach  projektu: Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I Realizacja Zadania Nr 6 -  Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej.  Numer ogłoszenia: 82350 - 2011; data zamieszczenia: 18.04.2011  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Krynica Morska , ul. Górników 15, 82-120 Krynica  Morska, woj. pomorskie, tel. 55 2476527, faks 55 2476566.  •     Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynicamorska.tv  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych i  hydrotechnicznych w ramach projektu: Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I  Realizacja Zadania Nr 6 - Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej..  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót  budowlanych i hydrotechnicznych w ramach projektu: Pętla Żuławska - rozwój turystyki  wodnej. Etap I Realizacja Zadania Nr 6 - Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej.  Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie portu  jachtowego w Krynicy Morskiej dla inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych  w części hydrotechnicznej i lądowej portu jachtowego realizowanego w ramach Programu  Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o  znaczeniu ponadregionalnym. Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego. 3. Przedmiot i zakres robót Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje  remont, przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów hydrotechnicznych portu jachtowego  w Krynicy Morskiej, w celu: 1. doprowadzenia konstrukcji istniejących obiektów do  właściwego stanu technicznego umożliwiającego ich dalsze użytkowanie z założonymi  standardami jakości; 2. odpowiedniego osłonięcia wewnętrznych akwenów portu jachtowego  zapewniającego bezpieczny postój jednostek na stanowiskach cumowniczych; 3. uzyskania  około 70 stanowisk postojowych dla jachtów o długości od 6 m do 12 m Przedmiotem  niniejszego zamówienia są następujące obiekty i roboty: a) rozbudowa Nabrzeża Północno- Zachodniego. (długość całkowita nabrzeża ok. 113 mb, zawierającego dwa odcinki  konstrukcyjne: nabrzeże wysokie o projektowanej rzędnej korony +1,60 m npm i nabrzeże z  koroną obniżoną do poziomu + 0,50 m npm); b) rozbudowa Nabrzeża Bosmańskiego  (długość ok. 33 mb) wraz ze slipem; c) rozbudowa Nabrzeża Północno-Wschodniego.  (długość całkowita ok. 146 mb); d) budowa pomostu stałego cumowniczego nr 1. (długość  całkowita ok. 60,70 mb; e) budowa pomostu stałego cumowniczego nr 2. (długość całkowita  ok. 60,20 mb; f) dostawa i montaż pływających pomostów cumowniczych wraz z osprzętem,  tworzących właściwe miejsca postojowe dla jachtów; pływające pomosty będą zlokalizowane  przy istniejących (pobudowanych) pomostach stałych nr 1 i nr 2; g) wykonanie instalacji  wodociągowo-kanalizacyjnej; h) wykonanie instalacji elektrycznych; i) wykonanie  odwodnienia terenu; j) wykonanie robót podczyszczeniowych. Przedmiotowa inwestycja  zlokalizowana będzie w Krynicy Morskiej na działkach o nr ewidencyjnych 602/2; 602/3;  602/4; 602/6; 602/7; 602/8; 602/10; 602/12; 602/13; 602/14; 602/15; 602/16; 593; 682/1  obręb Krynica Morska, w granicach terytorialnych Morskiego Portu Pasażerskiego w Krynicy  Morskiej 4. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określają następujące  dokumenty: 1) Zestawienie dokumentacji technicznej i kosztorysowej obejmującej Etap I -  zał. nr 5 do SIWZ w tym: a) DOKUMENTACJA TECHNICZNA - TYTUŁ  OPRACOWANIA: Projekt budowlany branży hydrotechnicznej. Nabrzeża, Slip, stanowisko  żurawia, oraz przedłużenie Pirsu Pasażerskiego. BRANŻA: hydrotechniczna TECZKA H 2  STRONA INTERNETOWA: Plik: I. Projekt budowlany ¬ H2-Hydrotechnika-cz.I ¬ H2-  Projekt budowlany: opis i rysunki H2 od Rys 2.01 do Rys 2.16 UWAGA: w ofercie należy  pominąć Pirs Pasażerski i jego przedłużenie. - TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany  branży hydrotechnicznej. Nabrzeża, Slip, stanowisko żurawia, oraz przedłużenie Pirsu  Pasażerskiego. BRANŻA: hydrotechniczna TECZKA H 2.w Rozwiązania wykonawcze.  STRONA INTERNETOWA: Plik: I. Projekt budowlany ¬ H2-Hydrotechnika-cz.I ¬ H2-  Projekt wykonawczy: opis i rysunki H2 od Rys 2.02W do Rys 2.15 oraz od Rys 2.19 do 2.34  UWAGA: w ofercie należy pominąć pirs pasażerski i jego przedłużenie. - TYTUŁ  OPRACOWANIA: Projekt budowlany branży hydrotechnicznej. Pomosty cumownicze,  Ostroga wejściowa i Opaska brzegowa. BRANŻA: hydrotechniczna TECZKA H 3-1  STRONA INTERNETOWA: Plik: I. Projekt budowlany ¬ H3-Hydrotechnika-cz.II ¬ H3-  Projekt budowlany: opis i rysunki H3 od Rys 01 do Rys 10 oraz Rys 21 i 22. UWAGA: w  ofercie należy pominąć zakres obejmujący: pomost nr 3 wraz z ostrogą wejściową, opaskę  brzegową. - TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany branży hydrotechnicznej.  Pomosty cumownicze, Ostroga wejściowa i Opaska brzegowa. BRANŻA: hydrotechniczna  TECZKA H 3-1 Rozwiązania wykonawcze STRONA INTERNETOWA: Plik: I. Projekt  budowlany ¬ H4-Wod-kan ¬ H3- Projekt wykonawczy: opis i rysunki H3 od Rys 23 do Rys  28 oraz od Rys 37 do Rys 50. UWAGA: w ofercie należy pominąć zakres obejmujący:  pomost nr 3 wraz z ostrogą wejściową, opaskę brzegową. - TYTUŁ OPRACOWANIA:  Projekt budowlano-wykonawczy wodociągowo-kanalizacyjny. BRANŻA: sanitarna  TECZKA H 4 STRONA INTERNETOWA: Plik: I. Projekt budowlany ¬ H4-Wod-kan¬ opis  i rysunki H4 od Rys S-1 do Rys S-7. UWAGA: w ofercie należy pominąć zakres obejmujący:  pomost nr 3 wraz z ostrogą wejściową, opaskę brzegową oraz pirs pasażerski - TYTUŁ  OPRACOWANIA: Projekt budowlano-wykonawczy instalacje elektryczne. BRANŻA:  elektryczna TECZKA H 5 STRONA INTERNETOWA: Plik: I. Projekt budowlany ¬ H5- Elektryka¬ opis i rysunki H5 od Rys 1 do Rys 19. UWAGA: w ofercie należy pominąć zakres  obejmujący: pomost nr 3 wraz z ostrogą wejściową, opaskę brzegową oraz pirs pasażerski -  TYTUŁ OPRACOWANIA: Przyłącza i wewnętrzne sieci wody, kanalizacji sanitarnej i  deszczowej BRNŻA: sanitarna STRONA INTERNETOWA: Plik: Projekt wykonawczy b)  DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA - PRZEDMIAR ROBÓT 105/2006/H2/1/E1, -  PRZEDMIAR ROBÓT 105/2006/H2/2/E1, - PRZEDMIAR ROBÓT 105/2006/H2/3/E1 +  Zestawienie - uwagi do PR_krynica_h2_E1, - PRZEDMIAR ROBÓT 105/2006/H3/1/E1, -  PRZEDMIAR ROBÓT 105/2006/H3/2/E1, - PRZEDMIAR ROBÓT 105/2006/H3/5/E1 +  Zał. do Przedmiaru - pomosty-I etap + Zestawienie_uwagi do PR_krynica_h3_E1, -  PRZEDMIAR ROBÓT 105/2006/H6/E1 + Uwagi do PR_krynica_h6_E1 - Kryn_Przedm_K- 21-34, - Krynica_Etap I_Elektryczne przedmiar, - 2011-Sieć wodociągowa przedmiar, - 2011- Kanalizacja deszczowa przedmiar, - 2011-Kanalizacja sanitarna przedmiar. Uwaga:  przedmiary są elementem pomocniczym projektu. W przypadku wątpliwości o ujęciu lub  nieujęciu w ofercie danego elementu lub ilości w pierwszej kolejności rozstrzyga projekt! 2)  DECYZJA o Pozwoleniu na budowę Nr-WI-II.7840.4.44.2011.MW zał. nr 6 do SIWZ, 3)  DECYZJA nr 2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  z dnia 23.04.2010................. ................................................................................. - zał. nr 7 do  SIWZ, 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - .................................. - zał. nr  8 do SIWZ, 5) Inne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia są do wglądu w siedzibie  Zamawiającego w godzinach urzędowania..  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.15.00-3, 45.11.12.00-0, 45.22.35.00-1,  45.26.25.00-6, 45.11.12.91-4, 45.31.00.00-3, 45.31.61.00-6, 45.33.20.00-3, 45.23.13.00-8.  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.    II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:  30.05.2012.  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,  FINANSOWYM I TECHNICZNYM  III.1) WADIUM  Informacja na temat wadium: Informacja w SIWZ  III.2) ZALICZKI  •     Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  •     III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  o    Warunki zawarte w SIWZ  •     III.3.2) Wiedza i doświadczenie  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  o    Warunki zawarte w SIWZ  •     III.3.3) Potencjał techniczny  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  o    Warunki zawarte w SIWZ  •     III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  o    Warunki zawarte w SIWZ  •     III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  o    Warunki zawarte w SIWZ  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA  WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA  WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  •     III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których  mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  •     koncesję, zezwolenie lub licencję  •     wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania  warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych  w okresie ostatnich pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca  wykonania  oraz  załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo  ukończone  •     wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,  dostaw  lub  usług  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  te  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane należycie  •     wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych  wykonawcy  usług  lub  robót  budowlanych  w  celu  realizacji  zamówienia  wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami  •     oświadczenie   na   temat   wielkości   średniego   rocznego   zatrudnienia   u  wykonawcy  usług  lub  robót  budowlanych  oraz  liczebności  personelu  kierowniczego  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a  w  przypadku  gdy  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie  •     wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla  wykonania   zamówienia,   a   także   zakresu   wykonywanych   przez   nie  czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  •     oświadczenie,   że   osoby,   które   będą   uczestniczyć   w   wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień  •     sprawozdanie  finansowe  w  części,  a  jeżeli  podlega  ono  badaniu  przez  biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią  odpowiednio  o  badanym  sprawozdaniu  albo  jego  części,  a  w  przypadku  wykonawców     niezobowiązanych     do     sporządzania     sprawozdania  finansowego  inny  dokument  określający  obroty  oraz  zobowiązania  i  należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe  •     informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  w  których    wykonawca    posiada    rachunek,    potwierdzającą    wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  wykonawcy,  wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia albo składania ofert  •     opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  •     Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w  postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z  którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy,  potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub  jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo składania ofert.  •     III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.  24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  •     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  •     aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru,  w  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w  stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2  ustawy  •     aktualne   zaświadczenie   właściwego   naczelnika   urzędu   skarbowego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  •     aktualne   zaświadczenie   właściwego   oddziału   Zakładu   Ubezpieczeń  Społecznych     lub     Kasy     Rolniczego     Ubezpieczenia     Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych   płatności   lub   wstrzymanie   w   całości   wykonania   decyzji  właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  •     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  •     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w  art.  24  ust.  1  pkt  9  ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  •     wykonawca  powołujący  się  przy   wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały  udział   w   realizacji   części   zamówienia,   przedkłada   także   dokumenty  dotyczące   tego   podmiotu   w   zakresie   wymaganym   dla   wykonawcy,  określonym w pkt III.4.2.  •     III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania potwierdzający, że:  •     nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  składania ofert  •     nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne  albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  •     nie   orzeczono   wobec   niego   zakazu   ubiegania   się   o   zamówienie   -  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia albo składania ofert  •     III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego  miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w  zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie  złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo  organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca  zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego  zaświadczenia    III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE  DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM  WYMAGANIOM  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają  określonym wymaganiom należy przedłożyć:  •     inne dokumenty  Referencje  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla  wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:  nie  SEKCJA IV: PROCEDURA  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.  IV.3) ZMIANA UMOWY  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian  Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Pzp przewiduje następujące warunki dokonania  zmian postanowień niniejszej umowy: 1) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku, gdy  zmiana wynika: a) ze zmiany przypisów powodujących konieczność zastosowania innych  rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ b) ze zmiany przepisów  powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, c) ze zmiany  harmonogramu realizacji zamówienia w przypadku przyspieszenia realizacji prac lub jego  opóźnienia, d) ze zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany będącej  następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: -  nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, - wstrzymania robót przez  Zamawiającego; e) zmiany terminu wykonania umowy ze względu na wydłużenie procedury  przetargowej. 2) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji  projektowej, zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, 3) zmiana  osób wymienionych w umowie, przy pomocy, których Zamawiający lub Wykonawca  realizują przedmiot umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe), pod  warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ. 2. Wszelkie zmiany  treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych w ust. 1 i  wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych  warunków zamówienia: http://krynicamorska.bip.alfatv.pl  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd  Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska. Internet:  http://krynicamorska.bip.alfatv.pl/ e-mail: um@krynicamorska.tv, tel. 55 247 65 27, fax: 55  247 65 66..  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub  ofert: 04.05.2011 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15,  82-120 Krynica Morska. tel. 55 247 65 27, fax: 55 247 65 66..  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania  ofert).  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze  środków Unii Europejskiej: Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych  polegających na rozbudowie portu jachtowego w Krynicy Morskiej dla inwestycji polegającej  na wykonaniu robót budowlanych w części hydrotechnicznej i lądowej portu jachtowego  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4  Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Zamówienie jest  współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w  przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz  niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone  na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie   

Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
przedmiar_robot_h2 (ZIP, 175.54Kb) 2011-04-18 14:55:23 315
przedmiar_robot_h3 (ZIP, 149.49Kb) 2011-04-18 14:55:23 307
przedmiar_robot_h6 (ZIP, 41.15Kb) 2011-04-18 14:55:23 301
przedmiar_k-21-34_wodkan (ZIP, 89.56Kb) 2011-04-18 14:55:23 363
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_22_04_2011 (PDF, 22.42Kb) 2011-04-22 12:20:16 162
2011_sanitarka_ladowa_i_etap (PDF, 4.19Mb) 2011-04-22 12:20:16 255
decyzja_o_srodowik_uwarunko_zgody_na_realizacje_przedsiewziecia (PDF, 1.82Mb) 2011-04-18 14:55:23 377
decyzja_pozwolenie_na_budowe (PDF, 809.56Kb) 2011-04-18 14:55:23 394
ogloszenie (PDF, 78.65Kb) 2011-04-18 14:55:23 89
projekt_budowlany (ZIP, 201.75Mb) 2011-04-18 17:48:41 394
przedmiar_robot_elektryka (ZIP, 162.75Kb) 2011-04-18 14:55:23 311
przedmiary_sieci_sanitarne (ZIP, 160.28Kb) 2011-04-18 14:55:23 294
pw_zewn_sieci_wod-kan (PDF, 10.97Mb) 2011-04-22 12:20:16 258
siwz_petla_zulawska_roboty_hydrotech (PDF, 363.67Kb) 2011-04-18 14:55:23 485
specyfikacje_techniczne_cz_hydr (ZIP, 1.79Mb) 2011-04-18 14:55:23 311

Wyjaśnia i modyfikacje

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13 05 2011 (PDF, 1.30Mb) 2011-05-13 14:57:57 22

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamowienia 24 05 2011 (PDF, 37.10Kb) 2011-05-24 12:01:26 33

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
18 kwi 2011

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
18 kwi 2011, godz. 14:55

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
18 kwi 2011, godz. 14:55