Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rok 2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2024-04-23 13:47:33
Informacja o wyborze oferty na Partnera spoza sektora finansów publicznych, planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 – 2027, Oś Priorytetowa 5: Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.17. FEP Usługi społeczne i zdrowotne w trybie konkurencyjnym FEPM.05.17-IZ.00-001/24 2024-04-23 10:54:22
KOMISARZ WYBORCZY W GDAŃSKU II ZWOŁUJE na dzień 6 maja 2024 r. na godz. 13.00 I Sesję Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2024-04-17 11:05:22
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dniu 16.04.2024 2024-04-16 14:29:52
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 7/2024 2024-04-05 10:59:55
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Lotników przeznaczonego na miejsca postojowe 2024-03-29 08:48:32
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę pola namiotowego przy ul. Bojerowców 8 w Krynicy Morskiej 2024-03-29 08:47:20
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu 2024-03-28 09:20:03
Informujemy, iż w dniu 29 marca br. (piątek) kasa w Urzędzie Miasta będzie nieczynna 2024-03-28 09:00:27
Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Krynica Morska w dn. 29.03.2024 r. 2024-03-28 08:41:40
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie sprostowania zamieszczonego w dniu 22.03.2024 r. ogłoszenia: o pierwszym, ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, wyznaczonym na dzień 24.05.2024 r. godz.13:00. 2024-03-26 11:47:01
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LXV Sesję Rady Miejskiej na dzień 27 marca 2024 r. na godz. 12:00 2024-03-25 08:32:49
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 6/2024 2024-03-22 10:39:33
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości — dz. nr 654/2, obręb Krynica Morska 2024-03-22 09:44:12
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza trzeci, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości — dz. nr 732, obręb Krynica Morska 2024-03-15 10:25:53
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży. 2024-03-15 10:24:49
Informacja w sprawie wyników przetargów na dzierżawę terenu przeprowadzonych w dniu 14 marca 2024 r. 2024-03-15 10:23:01
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż samochodu dostawczego marki Volkswagen Transporter 2024-03-13 10:47:00
Decyzja do wniosku złożonego przez CLEANER Zakład Sprzątania S.J.- Elbląg 2024-03-07 14:14:30
Sprostowanie ogłoszenia Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nr 3/2024 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2024-03-07 13:33:53
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku z dnia 27 lutego 2024 r. o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w trybie art. 191a § 1 Kodeksu wyborczego 2024-03-06 09:51:53
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie sprostowania do wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 5 lutego 2024 r. 2024-03-05 12:08:05
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 4/2024 2024-03-01 11:32:49
Informacja Burmistrza Miasta w sprawie wyników przetargu na dzierżawę terenu przeprowadzonego w dniu 19.02.2024 r. 2024-02-28 10:56:32
Posiedzenie Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatury na ławnika 2024-02-28 08:59:04
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu na miejsca postojowe przy ul. Lotników, usytuowanego na działce nr 716/1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. 2024-02-26 09:28:57
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu na miejsca postojowe przy ul. Gdańskiej/Nowej na działce nr 786/2. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. 2024-02-26 09:26:33
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę pola namiotowego przy ul. Bojerowców, usytuowanego na działce nr 602/46. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. 2024-02-26 09:25:15
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu w dniu 21.02.2024 r. postanowienia, prostującego z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17.02.2023 r. znak: GD.ZUZ.2.4210.134.2024.AS, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Urzędowi Morskiemu w Gdyni na wykonanie urządzeń wodnych – Nabrzeża Południowego I i II, slipów – miejsc do płukania sieci rybackich, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, prace pogłębiarskie w basenie i na torze podejściowym oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych i gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią substancji mogących zanieczyścić wody, w ramach zadania „Budowa falochronów osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej Basen III – Nowa Karczma”, w zakresie obrębu ewidencyjnego dz. nr 28/2. 2024-02-26 09:13:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miasta Krynica Morska w 2024 roku. 2024-02-22 14:13:34
Decyzja — wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych bytowych z terenu Gminy Miasta Krynica Morska 2024-02-20 13:08:03
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 3/2024 2024-02-16 10:11:45
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Szczurek, zwołuje LXIV Sesję Rady Miejskiej na dzień 15 lutego 2024 r. na godz. 12:00 2024-02-06 10:33:45
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla terenu oznaczonego symbolem 4.U,Ut 2024-02-05 11:19:03
Ogłoszenie Burmistrz Miasta Krynica Morska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2024-02-05 10:22:59
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w Krynicy Morskiej 2024-01-31 14:37:44
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę parkingu przy ul. Bojerowców usytuowanego na działce nr 602/16 wraz z budynkiem dworca autobusowego. Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2024 r. 2024-01-30 11:25:18
Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania w Centralnym Rejestrze Wyborców 2024-01-29 14:00:50
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 2/2024 2024-01-26 10:42:33
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 1/2024 2024-01-26 10:41:25
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla terenu oznaczonego symbolem 4.U,Ut. 2024-01-26 10:05:08
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027 2024-01-24 13:28:25
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych od wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska 2024-01-24 12:58:36
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa pomorskiego. 2024-01-15 08:35:08
Informacja w sprawie wyniku naboru na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach EFP 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.8.Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej). 2024-01-11 12:28:59
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w Krynicy Morskiej 2024-01-04 11:24:36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
04 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
04 sty 2024, godz. 11:23

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
04 sty 2024, godz. 11:23