Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rok 2016


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/10 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 20 stycznia 2010 r. § 2 ust 1 pkt 2 podaje się do publicznej wiadomości kwoty za 2016 r. wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 2017-05-25 13:06:34
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o uchyleniu decyzji GKB.6730.04.2015 z dnia 22.12.2015r. oraz o postanowieniach podjętych w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy. 2016-12-21 11:58:39
Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 1 grudnia 2016 r. w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć prowadzących do nabycia kompetencji kluczowych. 2016-12-20 09:34:17
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXIV Sesję Rady Miejskiej 2016-12-09 09:33:14
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 05 grudnia 2016r. 2016-12-05 08:39:32
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza na składanie ofert w trybie zapytania ofertowego 2016-12-01 12:17:47
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXIII Sesję Rady Miejskiej 2016-11-14 13:48:14
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji rocznego programu współpracy na rok 2017 2016-11-10 14:31:50
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 9/2016 2016-11-04 12:32:21
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy II (BŚII). 2016-10-26 10:02:38
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXII Sesję Rady Miejskiej 2016-10-13 12:19:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie odcinka ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i "Wiślana Trasa Rowerowa" R-9 (działki nr: 686/12 obręb Krynica Morska oraz nr: 71, 73, 190/2, 190/3, 197/2 obręb Przebrno) 2016-09-30 14:31:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie odcinka ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i "Wiślana Trasa Rowerowa" R-9 (działki nr: 68/4, 69/2, 686/12, 686/13, 686/14, 696/4, 696/6, 782 obręb Krynica Morska oraz nr: 71, 2016-09-30 14:29:22
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego 2016-09-30 14:18:42
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych 2016-09-30 11:25:04
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 30 września 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 8/2016 2016-09-30 08:47:23
Burmistrz Miasta Krynica Morska w trybie zapytania ofertowego zaprasza na składanie ofert 2016-09-28 10:09:47
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XXI Sesję Rady Miejskiej 2016-09-20 11:21:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i "Wiślana Trasa Rowerowa" (R9) 2016-09-05 12:50:18
Ogłoszenie o likwidacji Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu 2016-09-05 08:57:35
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie schodów zewnętrznych istniejącego budynku administracyjnego nr 1 przy ul. Wojska Polskiego, położonego na terenie działki nr 28/28 obręb Krynica Morska 2016-08-24 11:27:09
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej kompleksowego zagospodarowania terenu dla działki nr 181/2 położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Słonecznej na cele sportowo - rekreacyjne 2016-08-16 08:18:44
Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje o nierozstrzygnięciu ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego 2016-08-09 08:57:25
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: "Budowa zespołu budynków zakwaterowania turystycznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce nr 737/2 położonej przy ul. Teleexpressu w Krynicy Morskiej". 2016-08-04 09:06:50
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2016-07-28 11:58:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie schodów zewnętrznych istniejącego budynku nr 1 zlokalizowanego na terenie Placówki Straży Granicznej Krynica Morska 2016-07-26 11:37:05
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2016-07-26 11:36:09
Informacja o wynikach przeprowadzonych przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 06 lipca 2016 r. 2016-07-14 08:36:42
Gmina Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty na usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 2016-07-11 08:24:52
Gmina Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty na usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 2016-07-11 08:22:32
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XII/116/15 w Krynicy Morskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2016-07-05 12:28:23
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej trasy turystycznej na odcinku od Krynicy Morskiej do Piasków na potrzeby komunikacji rowerowej i pieszej 2016-07-04 13:39:02
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XX Sesję Rady Miejskiej 2016-06-24 11:37:39
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 7/2016 2016-06-24 11:27:20
Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej 2016-06-14 12:01:54
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XIX Sesję Rady Miejskiej 2016-06-07 11:29:15
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa zespołu budynków zakwaterowania turystycznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce nr 737/2 położonej przy ulicy Teleexpressu w Krynicy Morskiej". 2016-06-03 11:57:34
Informacja na temat wyników zapytania ofertowego z dnia 27.04.2016 r. na wykonanie remontu chodnika i drogi pożarowej na terenie szkoły w Krynicy Morskiej (dz. nr 110/7). 2016-05-20 11:44:11
Burmistrz Miasta Krynica Morska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Krynica Morska przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-05-18 13:19:43
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonego przetargu na dzierżawę nieruchomości w dn. 12.05.2016 r. 2016-05-13 09:47:49
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o postanowieniu wyjaśniającym wątpliwości co do decyzji nr 2/15 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.06.2015r. 2016-05-12 08:37:38
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XVIII Sesję Rady Miejskiej 2016-05-11 13:05:03
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej u zbiegu ul. Korczaka, ul. Przyjaźni, ul. Wojska Polskiego 2016-04-29 09:56:01
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Krynicy Morskiej przy ul. Teleexpressu 2016-04-29 09:53:23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 6/2016 2016-04-29 08:40:37
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. Gdańskiej / ul. Nowej przeznaczonego na miejsca postojowe. 2016-04-28 09:41:46
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/10 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 20 stycznia 2010 r. § 2 ust 1 pkt 2 podaje się do publicznej wiadomości kwoty za 2015 r. wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 2016-04-27 13:49:46
Burmistrz Miasta Krynica Morska, w trybie zapytania ofertowego, zaprasza do składania ofert na: Remont chodnika i drogi pożarowej na terenie szkoły w Krynicy Morskiej (dz. nr 110/7) 2016-04-27 10:11:00
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 5/2016 2016-04-14 07:04:59
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XVII Sesję Rady Miejskiej 2016-04-11 11:02:35
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dn. 01.04.2016 r. 2016-04-01 13:45:03
Zestawienie ofert na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej kompleksowego zagospodarowania terenu dla działek nr 167/15, 377 i 376/2 położonych w Krynicy Morskiej przy ul. Rybackiej na cele sportowo - rekreacyjne. 2016-03-30 11:38:15
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 2016-03-23 o wydaniu decyzji dla inwestycji "Budowa ciągu pieszo-rowerowego" na odcinku od 35.763km do 37.260km zwanego "Promenadą Nadmorską" z wyłączeniem fragmentu istniejącego deptaka (od 36.436km do 36.652km) w ramach projektu "Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Żuław i Gdańska na bursztynową mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska" na terenie działek nr 686/13, 686/14, 686/15, 686/16 i 686/19 w obrębie 0001Krynica Morska, od ul. Marynar 2016-03-30 09:00:04
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 24 marca 2016 r. 2016-03-24 12:37:07
25.III.2016 r. - Urząd Miasta czynny do godz. 12:00 2016-03-23 08:47:01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 4/2016 2016-03-18 09:33:40
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Krynica Morska przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego nieograniczonego przetargu 2016-03-16 07:59:04
Zestawienie ofert na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę odcinka ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej 2016-03-15 08:11:58
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu pod działalność handlową. 2016-03-14 13:30:58
Wyniki zapytania ofertowego z dnia 13.01.2016 r. na rozbiórkę zespołu budynków zakwaterowania turystycznego, stanowiących zabudowę ośrodka "Róża Wiatrów", na terenie działek 716/2 i 716/3 przy ul. Metalowców 16 i 18 w Krynicy Morskiej 2016-03-14 07:57:03
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 3/2016 2016-03-04 10:17:52
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 2/2016 2016-03-04 10:11:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Krynica Morska o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krynica Morska 2016-03-02 14:48:16
Informacja w sprawie wyników przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości w dn. 19.02.2016 r. 2016-02-29 10:51:11
Wyniki zapytania ofertowego z dnia 02.02.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych 2016-02-23 08:05:48
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XV Sesję Rady Miejskiej 2016-02-22 13:44:25
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz budowa nowych wałów oraz przegród przeciwpowodziowych w Krynicy Morskiej, zlokalizowanego częściowo na wodach morskich Zalewu Wiślanego". 2016-02-22 09:02:03
Zmiana treści zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Przebrnie. 2016-02-11 14:48:06
Zarządzenie Nr 10/16 Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których Gmina Miasta Krynica Morska jest organem prowadzącym. 2016-02-11 14:28:37
Zmiana oraz uzupełnienie tresci zapytania ofertowego z dnia 03.02.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę odcinka ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i "Wiślana Trasa Rowerowa" (R-9)" 2016-02-10 13:54:41
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę odcinka ścieżki rowerowej w Krynicy Morskiej w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i "Wiślana Trasa Rowerowa" (R-9)" 2016-02-03 14:35:18
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Przebrnie. 2016-02-02 13:40:37
Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę terenu pod działalność handlową. 2016-01-27 12:13:34
Uzupełnienie do zapytania ofertowego w/s rozbiórki Róży Wiatrów. 2016-01-26 13:08:37
Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji Burmistrza Miasta Krynica Morska GKB.6730.04.2015 z dn. 22.12.2015 2016-01-25 11:39:58
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nr 1/2016 2016-01-22 08:17:08
Informacja Burmistrza Miasta Krynica Morska o zamieszczeniu danych w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie. 2016-01-20 14:08:22
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Pawłowska, zwołuje XIV Sesję Rady Miejskiej 2016-01-14 11:27:53
Zapytanie ofertowe - Burmistrz Miasta Krynica Morska zaprasza do składania ofert na: Rozbiórkę zespołu budynków zakwaterowania turystycznego, stanowiących zabudowę ośrodka "Róża Wiatrów", na terenie działek 716/2 i 716/3 przy ul. Metalowców 16 i 18 w Krynicy Morskiej. 2016-01-13 16:35:18

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
13 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Data publikacji:
13 sty 2016, godz. 16:33

Osoba aktualizująca informacje

Data aktualizacji:
13 sty 2016, godz. 16:33