Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Praca na zastępstwo pracownika na stanowisku ds. Obsługi Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 12 ust. 2 i art.16 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r., poz. 530) zachodzi konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo na stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na czas zastępstwa pracownika ds. Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Krynica Morska proszone są o składanie swoich aplikacji w Urzędzie Miasta Krynica Morska w terminie do 10 października 2023 r. do godz. 15:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Praca na zastępstwo na stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej” w sekretariacie Urzędu Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska albo przesłać na adres: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

W ramach ogłoszenia przedstawiamy opis stanowiska pracy i zakres wykonywanych zadań:

Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska

Określenie stanowiska pracy:

stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej.

Forma zatrudnienia:

 1. Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, planowany termin zatrudnienia październik 2023 r.;

 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat;

 3. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas zastępstwa: zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu Pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

Wymaganie niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;

 2. Wykształcenie średnie lub wyższe;

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. Umiejętność obsługi komputera (programy word, excel).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z działalnością organów gminy.

 2. Prowadzenie spraw komisji Rady.

 3. Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami.

 4. Tworzenie komputerowego archiwum uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza oraz protokołów z posiedzeń Rady i Komisji Rady.

 5. Prowadzenie korespondencji Rady.

 6. Prowadzenie kroniki gminnej.

 7. Prowadzenie rejestru aktów normatywnych organów gminy.

 8. Prowadzenie rejestru wniosków i opinii Komisji Rady oraz wniosków i interpelacji radnych.

 9. Przekazywanie interpelacji i wniosków radnych oraz opinii Komisji Rady na właściwe stanowiska pracy jak również nadzór nad właściwym i terminowym ich załatwianiem.

 10. Wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów przy współpracy w tym zakresie ze stanowiskiem ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, kadr, szkolenia i BHP.

 11. Prowadzenie spraw związanych ze składaniem przez radnych oświadczeń, których obowiązek składania wynika z przepisów prawa.

 12. Zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie przypisanych obowiązków.

 13. Zastępstwo pracownika na stanowisku ds. kancelaryjno-technicznych oraz sekretarki podczas nieobecności.

 14. Prowadzenie spraw Młodzieżowej Rady Miejskiej.

 15. Prowadzenie spraw Rady Seniorów.

 16. Prowadzenie spraw członkostwa Gminy w związkach międzygminnych i stowarzyszeniach, w których samorząd jest członkiem.

 17. Sporządzanie zeznań świadków w sprawie potwierdzenia zatrudnienia w jednostce gospodarki uspołecznionej lub pracy w gospodarstwie rolnym.

 18. Prowadzenie postępowań przetargowych w ramach zajmowanego stanowiska.

 19. Prowadzenie spraw z zakresu oświaty związanych z pełnieniem przez Gminę funkcji organu prowadzącego Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej, w tym w szczególności:

  1. prognozowanie i rozliczanie dotacji podręcznikowej,

  2. prowadzenie spraw z zakresu dowozu dzieci do szkół, placówek i ośrodków,

  3. prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli,

  4. prowadzenie spraw w zakresie organizacji konkursów na dyrektora szkoły oraz spraw związanych z oceną jego pracy,

  5. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem przez Burmistrza nagród dla uczniów i nauczycieli,

  6. nadzór i kontrola realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

  7. prowadzenie spraw związanych z ustawą o opiece nad dzieckiem do lat 3,

  8. koordynacja Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w zakresie prawidłowości naliczania subwencji, analiz i wprowadzeń do systemu,

  9. prowadzenie spraw związanych z arkuszem organizacyjnym szkoły.

 20. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych.

 21. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany;

 2. Życiorys (curriculum vitae) z opisem przebiegu pracy zawodowej – własnoręcznie podpisany;

 3. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany;

 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (kandydat w przypadku wyboru będzie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);

 5. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

 6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;

 8. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane;

 9. numer telefonu lub/i adres e-mail, który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną;

 10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikowania przez osobę niepełnosprawną) poświadczona za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisana.

Podanie danych osobowych przez kandydata nie jest wymagane, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru.

Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska ”.


Podanie danych osobowych przez kandydata nie jest wymagane, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie wyboru kandydata.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w w/w celach jest Gmina Miasta Krynica Morska.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- żądania dostępu do danych osobowych;
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa

Dodatkowe informacje:
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu w procesie wyboru kandydata.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, zostaną o tym fakcie powiadomione telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 55 247 65 27 lub w Urzędzie Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska.

 

Burmistrz Miasta Krynica Morska

Adam Ostrowski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie-praca na zastępstwo ORM (PDF, 242.66Kb) 2023-09-25 13:32:11 4
Załączniki do ogłosszenia (PDF, 138.51Kb) 2023-09-25 13:32:11 9
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Ostrowski

Data wytworzenia:
25 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
25 wrz 2023, godz. 13:32

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
25 wrz 2023, godz. 13:32