Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr LXIII/535/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie przyznawania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP za wykonywanie zadań innych niż udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez gminę, Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty 2023-12-21 14:58:38
Uchwała nr LXIII/534/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez gminę, Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty 2023-12-21 14:57:58
Uchwała nr LXIII/533/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Krynica Morska 2023-12-21 14:57:15
Uchwała nr LXIII/532/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 2023-12-21 14:56:24
Uchwała nr LXIII/531/2023 z dnia: 2023.12.20 sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Krynica Morska na rzecz ich użytkowników wieczystych 2023-12-21 14:55:43
Uchwała nr LXIII/530/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2023-12-21 14:54:49
Uchwała nr LXIII/529/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (w tym usługi sąsiedzkie) i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także zasad zwrotu wydatków za wyżej określone usługi oraz rozszerzenia katalogu osób, którym będzie mogło być świadczone wsparcie w formie usług sąsiedzkich 2023-12-21 14:53:56
Uchwała nr LXIII/528/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny w Gminie Miasta Krynicy Morskiej na lata 2024-2026" 2023-12-21 14:53:11
Uchwała nr LXIII/527/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie przyjęcia ,,Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej na lata 2024-2026" 2023-12-21 14:50:32
Uchwała nr LXIII/526/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 2023-12-21 14:49:41
Uchwała nr LXIII/525/2023 z dnia: 2023.12.20 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy - w formie dożywiania 2023-12-21 14:48:54
Uchwała nr LXIII/524/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 2023-12-21 14:47:53
Uchwała nr LXIII/523/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 r. 2023-12-21 14:42:00
Uchwała nr LXIII/522/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok 2023-12-21 14:40:49
Uchwała nr LXIII/521/2023 z dnia: 2023.12.20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2024-2027 2023-12-21 14:39:40
Uchwała nr LXII/520/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2023-11-17 14:00:41
Uchwała nr LXII/519/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miasta Krynica Morska 2023-11-17 13:58:36
Uchwała nr LXII/518/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miasta Krynica Morska 2023-11-17 13:56:39
Uchwała nr LXII/517/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Miasta Krynica Morska 2023-11-17 13:55:39
Uchwała nr LXII/516/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2023-11-17 13:34:36
Uchwała nr LXII/515/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2023-11-17 13:33:37
Uchwała nr LXII/514/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2023-11-17 13:26:39
Uchwała nr LXII/513/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2023-11-17 13:25:34
Uchwała nr LXII/512/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2023-11-17 13:24:29
Uchwała nr LXII/511/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2023-11-17 13:23:33
Uchwała nr LXII/510/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2023-11-17 13:22:37
Uchwała nr LXII/509/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych 2023-11-17 13:21:40
Uchwała nr LXII/508/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2023-11-17 13:08:19
Uchwała nr LXII/507/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla karty terenu 012.KDX 2023-11-17 13:07:20
Uchwała nr LXII/506/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie wprowadzenie opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów 2023-11-17 13:05:54
Uchwała nr LXII/505/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2023-11-17 13:05:05
Uchwała nr LXII/504/2023 z dnia: 2023.15.11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 r. 2023-11-17 13:04:05
Uchwała nr LXI/503/2023 z dnia: 2023.09.13 w sprawie zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2023-09-14 12:52:09
Uchwała nr LXI/502/2023 z dnia: 2023.09.13 w sprawie zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2023-09-14 12:51:33
Uchwała nr LXI/501/2023 z dnia: 2023.09.13 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany granic Gminy Miasta Krynica Morska 2023-09-14 12:50:52
Uchwała nr LXI/500/2023 z dnia: 2023.09.13 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika 2023-09-14 12:50:07
Uchwała nr LXI/499/2023 z dnia: 2023.09.13 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2023-2026 2023-09-14 12:49:26
Uchwała nr LXI/498/2023 z dnia: 2023.09.13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 r. 2023-09-14 12:47:52
Uchwała nr LX/497/2023 z dnia: 2023.06.28 w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów 2023-06-30 13:35:37
Uchwała nr LX/496/2023 z dnia: 2023.06.28 w sprawie rozpatrzenia petycji 2023-06-30 13:34:48
Uchwała nr LX/495/2023 z dnia: 2023.06.28 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Krynicy Morskiej 2023-06-30 13:34:03
Uchwała nr LX/494/2023 z dnia: 2023.06.28 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027 2023-06-30 13:33:09
Uchwała nr LX/493/2023 z dnia: 2023.06.28 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2023-2026 2023-06-30 13:32:10
Uchwała nr LX/492/2023 z dnia: 2023.06.28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 r. 2023-06-30 13:30:09
Uchwała nr LX/491/2023 z dnia: 2023.06.28 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. 2023-06-30 13:29:09
Uchwała nr LX/490/2023 z dnia: 2023.06.28 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Krynica Morska za 2022 rok 2023-06-30 13:27:03
Uchwała nr LX/489/2023 z dnia: 2023.06.28 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Krynica Morska wotum zaufania 2023-06-30 13:26:13
Uchwała nr LIX/488/2023 z dnia: 2023.05.31 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu 2023-06-01 09:19:42
Uchwała nr LIX/487/2023 z dnia: 2023.05.31 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-06-01 09:18:44
Uchwała nr LIX/486/2023 z dnia: 2023.05.31 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2023-06-01 09:17:50
Uchwała nr LIX/485/2023 z dnia: 2023.05.31 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2023-06-01 09:15:07
Uchwała nr LIX/484/2023 z dnia: 2023.05.31 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2023-06-01 09:14:23
Uchwała nr LIX/483/2023 z dnia: 2023.05.31 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2023-2026 2023-06-01 09:13:30
Uchwała nr LIX/482/2023 z dnia: 2023.05.31 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 r. 2023-06-01 09:11:47
Uchwała nr LVIII/481/2023 z dnia: 2023.04.26 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka niepełnosprawnego, zamieszkałego na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, do szkół i placówek oświatowych, jeśli jest on realizowany przez rodzica dziecka 2023-04-27 11:05:12
Uchwała nr LVIII/480/2023 z dnia: 2023.04.26 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LV/451/2023 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-04-27 11:04:21
Uchwała nr LVIII/479/2023 z dnia: 2023.04.26 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LV/452/2023 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-04-27 11:02:59
Uchwała nr LVIII/478/2023 z dnia: 2023.04.26 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LV/453/2023 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 2023-04-27 11:01:36
Uchwała nr LVIII/477/2023 z dnia: 2023.04.26 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany granic Gminy Miasta Krynica Morska 2023-04-27 10:59:58
Uchwała nr LVIII/476/2023 z dnia: 2023.04.26 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2023-04-27 10:58:06
Uchwała nr LVIII/475/2023 z dnia: 2023.04.26 w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2023 2023-04-27 10:53:23
Uchwała nr LVIII/474/2023 z dnia: 2023.04.26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 r. 2023-04-27 10:51:34
Uchwała nr LVII/473/2023 z dnia: 2023.04.04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2023-04-06 10:42:32
Uchwała nr LVII/472/2023 z dnia: 2023.04.04 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2023-2026 2023-04-06 10:40:52
Uchwała nr LVII/471/2023 z dnia: 2023.04.04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 r. 2023-04-06 10:35:51
Uchwała nr LVI/470/2023 z dnia: 2023.03.23 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2023-03-29 08:37:29
Uchwała nr LVI/469/2023 z dnia: 2023.03.23 w sprawie zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2023-03-29 11:14:32
Uchwała nr LVI/468/2023 z dnia: 2023.03.23 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2023-03-28 13:19:51
Uchwała nr LVI/467/2023 z dnia: 2023.03.23 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2023-03-28 11:38:56
Uchwała nr LVI/466/2023 z dnia: 2023.03.23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 r. 2023-03-28 11:35:42
Uchwała nr LV/465/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 2023-02-24 10:38:45
Uchwała nr LV/464/2023 z dnia: 2023.02.21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 2023-02-24 10:38:42
Uchwała nr LV/463/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska” 2023-02-24 10:38:40
Uchwała nr LV/462/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie zmiany cennika usług świadczonych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynicy Morskiej 2023-02-24 10:38:37
Uchwała nr LV/461/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2023-02-24 10:38:34
Uchwała nr LV/460/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie rozpatrzenia skargi 2023-02-24 10:38:32
Uchwała nr LV/459/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2023-02-24 10:38:30
Uchwała nr LV/458/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2023-02-24 10:38:27
Uchwała nr LV/457/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2023-02-24 10:38:24
Uchwała nr LV/456/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2023-02-24 10:38:22
Uchwała nr LV/455/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2023-02-24 10:38:19
Uchwała nr LV/454/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2023-02-24 10:38:17
Uchwała nr LV/453/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości 2023-02-24 10:38:12
Uchwała nr LV/452/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-02-24 10:38:09
Uchwała nr LV/451/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2023-02-24 10:38:06
Uchwała nr LV/450/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2023-02-24 10:38:03
Uchwała nr LV/449/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 2023-02-24 10:38:00
Uchwała nr LV/448/2023 z dnia: 2023.02.21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 r. 2023-02-24 10:37:57
Uchwała nr LIV/447/2023 z dnia: 2023.01.10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 r. 2023-01-10 14:54:29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
10 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
10 sty 2023, godz. 09:35

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
10 sty 2023, godz. 09:35