Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2019


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała numer: XV/155/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu 2019-12-24 10:13:54
Uchwała numer: XV/154/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/129/19 z dnia 23 października 2019 r. dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2020 2019-12-24 10:13:17
Uchwała numer: XV/153/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie ustalenia wysokości i zasad obliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2019-12-24 10:12:32
Uchwała numer: XV/152/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2019-12-24 10:11:41
Uchwała numer: XV/151/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-12-24 10:08:34
Uchwała numer: XV/150/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2052 2019-12-24 10:07:52
Uchwała numer: XV/149/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie budżetu na 2020 rok 2019-12-24 10:07:10
Uchwała numer: XV/148/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-12-24 10:06:35
Uchwała numer: XV/147/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-12-24 10:05:53
Uchwała numer: XV/146/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie uchylenia uchwały nr XII/124/19 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2019 2019-12-24 10:05:13
Uchwała numer: XIV/145/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2019-11-29 14:13:18
Uchwała numer: XIV/144/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020 2019-11-29 14:12:26
Uchwała numer: XIV/143/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2019-11-29 14:11:33
Uchwała numer: XIV/142/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2019-11-29 14:09:32
Uchwała numer: XIV/141/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-11-29 14:08:31
Uchwała numer: XIV/140/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2019-11-29 14:07:32
Uchwała numer: XIV/139/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2019-11-29 14:06:30
Uchwała numer: XIV/138/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2019-11-29 14:05:25
Uchwała numer: XIV/137/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 2019-11-29 14:04:10
Uchwała numer: XIV/136/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok 2019-11-29 14:02:30
Uchwała numer: XIV/135/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/75/95 z dnia 30.06.1995 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Krynicy Morskiej 2019-11-29 14:01:09
Uchwała numer: XIV/134/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-11-29 13:51:40
Uchwała numer: XIV/133/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-11-29 13:50:32
Uchwała numer: XIII/132/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały o utworzeniu Parku Krajobrazowego Mierzei i Żuław Wiślanych 2019-10-24 10:17:45
Uchwała numer: XIII/131/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2020 rok 2019-10-24 10:17:05
Uchwała numer: XIII/130/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2020 rok 2019-10-24 10:16:29
Uchwała numer: XIII/129/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru,terminu płatności oraz inkasentów na rok 2020 2019-10-24 10:15:49
Uchwała numer: XIII/128/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 2019-10-24 10:13:40
Uchwała numer: XIII/127/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-10-24 10:12:27
Uchwała numer: XIII/126/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-10-24 10:10:46
Uchwała numer: XIII/125/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Malborku na kadencję 2020-2023 2019-10-24 10:09:00
Uchwała numer: XII/124/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2019 2019-09-19 13:18:18
Uchwała numer: XII/123/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-09-19 13:17:39
Uchwała numer: XII/122/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-09-19 13:17:06
Uchwała numer: XII/121/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-09-19 13:16:31
Uchwała numer: XII/120/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-09-19 13:15:54
Uchwała numer: XII/119/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-09-19 13:15:05
Uchwała numer: XII/118/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-09-19 13:13:26
Uchwała numer: XII/117/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród 2019-09-19 13:12:44
Uchwała numer: XII/116/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników 2019-09-19 13:11:10
Uchwała numer: XII/115/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2019 - 2024" 2019-09-19 13:09:52
Uchwała numer: XII/114/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Krynica Morska 2019-09-19 13:09:02
Uchwała numer: XII/113/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zmian Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2019-09-19 13:07:51
Uchwała numer: XII/112/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-09-19 13:06:49
Uchwała numer: XII/111/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-09-19 13:04:59
Uchwała numer: XI/110/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2019-06-27 14:05:05
Uchwała numer: XI/109/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 2019-06-27 14:04:28
Uchwała numer: XI/108/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-06-27 14:03:03
Uchwała numer: XI/107/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-06-27 14:02:26
Uchwała numer: XI/106/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Krynica Morska z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 2019-06-27 13:53:24
Uchwała numer: XI/105/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok 2019-06-27 13:52:43
Uchwała numer: XI/104/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Krynica Morska wotum zaufania 2019-06-27 13:51:32
Uchwała numer: X/103/19 z dnia: 2019.06.14 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Krynica Morska na rok 2019 2019-06-25 08:19:12
Uchwała numer: IX/102/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Krynica Morska 2019-05-30 14:28:46
Uchwała numer: IX/101/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:28:10
Uchwała numer: IX/100/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:27:13
Uchwała numer: IX/99/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:26:38
Uchwała numer: IX/98/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:26:06
Uchwała numer: IX/97/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:25:27
Uchwała numer: IX/96/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:25:00
Uchwała numer: IX/95/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:24:28
Uchwała numer: IX/94/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2019-05-30 14:23:50
Uchwała numer: IX/93/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-05-30 14:22:37
Uchwała numer: IX/92/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-05-30 14:21:53
Uchwała numer: IX/91/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2019-05-30 14:20:48
Uchwała numer: IX/90/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-05-30 14:20:09
Uchwała numer: IX/89/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Krynica Morska na rok 2019 2019-05-30 14:19:21
Uchwała numer: IX/88/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Krynica Morska oraz nadania jej statutu 2019-05-30 14:18:17
Uchwała numer: IX/87/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-05-30 14:17:17
Uchwała numer: IX/86/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-05-30 14:16:13
Uchwała numer: VIII/85/19 z dnia: 2019.04.17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2019-04-19 09:50:20
Uchwała numer: VIII/84/19 z dnia: 2019.04.17 w sprawie ustalenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 2019-04-19 09:49:40
Uchwała numer: VIII/83/19 z dnia: 2019.04.17 w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw analizy działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2019-04-19 09:48:39
Uchwała numer: VIII/82/19 z dnia: 2019.04.17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-04-19 09:47:56
Uchwała numer: VIII/81/19 z dnia: 2019.04.17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-04-19 09:47:14
Uchwała numer: VII/80/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2019-03-29 11:36:27
Uchwała numer: VII/79/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2019-03-29 11:35:45
Uchwała numer: VII/78/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej 2019-03-29 11:34:45
Uchwała numer: VII/77/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zmiany Statutu Gminy Miasta Krynica Morska 2019-03-29 11:34:09
Uchwała numer: VII/76/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Pętli Żuławskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu i postawienie Spółki w stan likwidacji 2019-03-29 11:33:00
Uchwała numer: VII/75/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-03-29 11:32:21
Uchwała numer: VII/74/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-03-29 11:30:43
Uchwała numer: VII/73/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-03-29 11:29:59
Uchwała numer: VII/72/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-03-29 11:29:23
Uchwała numer: VII/71/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-03-29 11:28:37
Uchwała numer: VII/70/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-03-29 11:28:10
Uchwała numer: VII/69/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-03-29 11:27:34
Uchwała numer: VII/68/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-03-29 11:26:56
Uchwała numer: VII/67/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2019-03-29 11:25:54
Uchwała numer: VII/66/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2019-03-29 11:24:42
Uchwała numer: VII/65/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2019-03-29 11:23:35
Uchwała numer: VII/64/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-03-29 11:22:45
Uchwała numer: VII/63/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzonymi przez Gminę Miasta Krynica Morska oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej od dnia 1 września 2019 roku 2019-03-29 11:21:39
Uchwała numer: VII/62/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2019 2019-03-29 11:20:50
Uchwała numer: VII/61/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska". 2019-03-29 11:19:34
Uchwała numer: VII/60/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-03-29 11:18:50
Uchwała numer: VII/59/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-03-29 11:17:53
Uchwała numer: VI/58/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Krynica Morska". 2019-02-11 10:06:32
Uchwała numer: VI/57/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 2019-02-11 10:05:32
Uchwała numer: VI/56/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2019-02-11 10:04:53
Uchwała numer: VI/55/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2019-02-11 10:04:08
Uchwała numer: VI/54/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-02-11 10:03:20
Uchwała numer: VI/53/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-02-11 10:02:34
Uchwała numer: V/52/19 z dnia: 2019.01.09 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-01-10 13:25:27
Uchwała numer: V/51/19 z dnia: 2019.01.09 w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-01-10 13:24:47

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
10 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
10 sty 2019, godz. 13:20

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
10 sty 2019, godz. 13:20