Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2017


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała numer: XXXIV/322/17 z dnia: 2017.12.28 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Krynica Morska 2018-01-04 09:38:21
Uchwała numer: XXXIV/321/17 z dnia: 2017.12.28 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową przejazdu i przechodu 2018-01-04 09:37:43
Uchwała numer: XXXIV/320/17 z dnia: 2017.12.28 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/306/17 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową przejazdu i przechodu 2018-01-04 09:36:42
Uchwała numer: XXXIV/319/17 z dnia: 2017.12.28 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Krynica Morska a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Krynica Morska 2018-01-04 09:34:52
Uchwała numer: XXXIV/318/17 z dnia: 2017.12.28 w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny w Gminie Miasta Krynicy Morskiej na lata 2018 - 2020" 2018-01-04 09:33:12
Uchwała numer: XXXIV/317/17 z dnia: 2017.12.28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2018-01-04 09:31:58
Uchwała numer: XXXIV/316/17 z dnia: 2017.12.28 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu i sposoby powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miasta Krynica Morska oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2018-01-04 09:29:05
Uchwała numer: XXXIV/315/17 z dnia: 2017.12.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-01-04 09:26:17
Uchwała numer: XXXIV/314/17 z dnia: 2017.12.28 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. 2018-01-04 09:18:46
Uchwała numer: XXXIV/313/17 z dnia: 2017.12.28 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 2018-01-04 09:17:45
Uchwała numer: XXXIV/312/17 z dnia: 2017.12.28 w sprawie budżetu na 2018 r. 2018-01-04 09:16:54
Uchwała numer: XXXIV/311/17 z dnia: 2017.12.28 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 2018-01-04 09:14:47
Uchwała numer: XXXIV/310/17 z dnia: 2017.12.28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017r. 2018-01-04 09:13:39
Uchwała numer: XXXIII/309/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wojska Polskiego i Przyjaźni w Krynicy Morskiej 2017-11-28 09:55:15
Uchwała numer: XXXIII/308/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/284/01 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad prowadzenia handlu na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2017-11-28 09:54:38
Uchwała numer: XXXIII/307/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 2017-11-28 09:53:58
Uchwała numer: XXXIII/306/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową przejazdu i przechodu 2017-11-28 09:53:22
Uchwała numer: XXXIII/305/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 2017-11-28 09:52:16
Uchwała numer: XXXIII/304/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej w Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej 2017-11-28 09:50:55
Uchwała numer: XXXIII/303/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2018 rok 2017-11-28 09:50:18
Uchwała numer: XXXIII/302/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2018 rok 2017-11-28 09:49:40
Uchwała numer: XXXIII/301/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok 2017-11-28 09:48:56
Uchwała numer: XXXIII/300/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2018 2017-11-28 09:47:37
Uchwała numer: XXXIII/299/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 2017-11-28 09:46:41
Uchwała numer: XXXIII/298/17 z dnia: 2017.11.23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok 2017-11-28 09:46:00
Uchwała numer: XXXII/297/17 z dnia: 2017.09.27 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2017-10-04 10:23:28
Uchwała numer: XXXII/296/17 z dnia: 2017.09.27 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością gruntową 2017-10-04 10:22:41
Uchwała numer: XXXII/295/17 z dnia: 2017.09.27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy w Pętli Żuławskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem 2017-10-04 10:21:00
Uchwała numer: XXXII/294/17 z dnia: 2017.09.27 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 2017-10-04 10:20:14
Uchwała numer: XXXII/293/17 z dnia: 2017.09.27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok 2017-10-04 10:18:24
Uchwała numer: XXXI/292/17 z dnia: 2017.08.25 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 2017-09-05 12:26:07
Uchwała numer: XXXI/291/17 z dnia: 2017.08.25 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 roku 2017-09-05 12:25:17
Uchwała numer: XXXI/290/17 z dnia: 2017.08.25 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy 2017-09-05 12:23:58
Uchwała numer: XXXI/289/17 z dnia: 2017.08.25 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk 2017-09-05 12:22:59
Uchwała numer: XXX/288/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie wspólnych działań Gminy Miasta Krynica Morska oraz Fundacji Mierzeja 2200 zmierzających do rozwoju miasta Krynica Morska 2017-06-26 13:15:21
Uchwała numer: XXX/287/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Krynica Morska na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest 2017-06-26 13:14:46
Uchwała numer: XXX/286/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie zmiany wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej 2017-06-26 13:14:06
Uchwała numer: XXX/285/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnego zadania polegającego na przeprowadzeniu analizy prawnej funkcjonowania Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim 2017-06-26 13:13:13
Uchwała numer: XXX/284/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2017-06-26 13:12:31
Uchwała numer: XXX/283/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2017-06-26 13:11:51
Uchwała numer: XXX/282/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2017-06-26 13:11:15
Uchwała numer: XXX/281/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie zmian Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2017-06-26 13:10:34
Uchwała numer: XXX/280/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Krynicy Morskiej 2017-06-26 13:08:59
Uchwała numer: XXX/279/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Krynicy Morskiej 2017-06-26 13:08:10
Uchwała numer: XXX/278/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 2017-06-26 13:07:28
Uchwała numer: XXX/277/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok 2017-06-26 13:06:42
Uchwała numer: XXX/276/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej 2017-06-26 13:05:52
Uchwała numer: XXX/275/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia 2017-06-26 13:05:14
Uchwała numer: XXX/274/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Krynica Morska z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 2017-06-26 13:03:57
Uchwała numer: XXX/273/17 z dnia: 2017.06.20 w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok 2017-06-26 13:02:59
Uchwała numer: XXIX/272/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2017-06-02 10:30:18
Uchwała numer: XXIX/271/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2017-06-02 10:29:27
Uchwała numer: XXIX/270/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2017-06-02 10:28:52
Uchwała numer: XXIX/269/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Krynica Morska 2017-06-02 10:28:03
Uchwała numer: XXIX/268/17 z dnia: 2017.05.30 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Krynica Morska 2017-06-02 10:27:00
Uchwała numer: XXIX/267/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej 2017-06-02 10:25:23
Uchwała numer: XXIX/266/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 2017-06-02 10:23:46
Uchwała numer: XXIX/265/17 z dnia: 2017.05.30 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok 2017-06-02 10:22:15
Uchwała numer: XXVIII/264/17 z dnia: 2017.04.03 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości komunalnej oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 2017-04-20 10:07:05
Uchwała numer: XXVIII/263/17 z dnia: 2017.04.03 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 2017-04-20 10:05:18
Uchwała numer: XXVIII/262/17 z dnia: 2017.04.03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok 2017-04-20 10:04:14
Uchwała numer: XXVIII/261/17 z dnia: 2017.04.03 w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie uzyskania przez Gminę Miasta Krynica Morska statusu Uzdrowiska 2017-04-20 10:03:31
Uchwała numer: XXVII/260/17 z dnia: 2017.03.30 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym i sprzedaż budynku oraz udzielenie bonifikaty 2017-03-31 10:43:16
Uchwała numer: XXVII/259/17 z dnia: 2017.03.30 w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 2017-03-31 10:42:06
Uchwała numer: XXVII/258/17 z dnia: 2017.03.30 w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2017-03-31 10:40:41
Uchwała numer: XXVII/257/17 z dnia: 2017.03.30 w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich 2017-03-31 10:39:42
Uchwała numer: XXVII/256/17 z dnia: 2017.03.30 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Krynica Morska konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok 2017-03-31 10:34:04
Uchwała numer: XXVII/255/17 z dnia: 2017.03.30 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 2017-03-31 10:32:43
Uchwała numer: XXVII/254/17 z dnia: 2017.03.30 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok 2017-03-31 10:31:51
Uchwała numer: XXVII/253/17 z dnia: 2017.03.30 w sprawie przejęcia do realizacji operacji pt."Aktywne kultywowanie naszych historycznych i kulturowych tradycji żeglarskich poprzez edukację dzieci i młodzieży 7 gmin LGR". 2017-03-31 10:30:15
Uchwała numer: XXVII/252/17 z dnia: 2017.03.30 w sprawie przejęcia od Jacht Klubu realizacji operacji pt."Aktywne kultywowanie naszych historycznych i kulturowych tradycji żeglarskich poprzez edukację dzieci i młodzieży 7 gmin LGR". 2017-03-31 10:27:48
Uchwała numer: XXVI/251/17 z dnia: 2017.02.24 w sprawie przystąpienia Miasta Krynica Morska do Stowarzyszenia Związek Gmin Pomorskich 2017-02-28 12:46:30
Uchwała numer: XXVI/250/17 z dnia: 2017.02.24 w sprawie projektu dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 2017-02-28 12:42:26
Uchwała numer: XXVI/249/17 z dnia: 2017.02.24 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wojska Polskiego i Przyjaźni w Krynicy Morskiej 2017-02-28 12:40:27
Uchwała numer: XXVI/248/17 z dnia: 2017.02.24 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017-02-28 12:38:56
Uchwała numer: XXVI/247/17 z dnia: 2017.02.24 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska" 2017-02-28 12:37:14
Uchwała numer: XXVI/246/17 z dnia: 2017.02.24 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 2017-02-28 12:36:09
Uchwała numer: XXVI/245/17 z dnia: 2017.02.24 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok 2017-02-28 12:35:15
Uchwała numer: XXVI/244/17 z dnia: 2017.02.24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego 2017-02-28 12:33:43
Uchwała numer: XXV/243/17 z dnia: 2017.01.19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2017-01-20 14:00:00
Uchwała numer: XXV/242/17 z dnia: 2017.01.19 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2017-01-20 13:59:27
Uchwała numer: XXV/241/17 z dnia: 2017.01.19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 2017-01-20 13:58:50
Uchwała numer: XXV/240/17 z dnia: 2017.01.19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok 2017-01-20 13:58:09

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
20 sty 2017

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
20 sty 2017, godz. 13:56

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
20 sty 2017, godz. 13:56