Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2015


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała numer: XIII/138/15 z dnia: 2015.12.29 w sprawie przyjęcia i wdrożenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Krynica Morska". 2016-01-04 12:38:30
Uchwała numer: XIII/137/15 z dnia: 2015.12.29 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2016-2026 2016-01-04 12:37:42
Uchwała numer: XIII/136/15 z dnia: 2015.12.29 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. 2016-01-04 12:37:00
Uchwała numer: XIII/135/15 z dnia: 2015.12.29 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019 2016-01-04 12:35:59
Uchwała numer: XIII/134/15 z dnia: 2015.12.29 w sprawie budżetu na 2016 rok. 2016-01-04 12:34:24
Uchwała numer: XIII/133/15 z dnia: 2015.12.29 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018. 2016-01-04 12:32:48
Uchwała numer: XIII/132/15 z dnia: 2015.12.29 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok 2016-01-04 12:31:37
Uchwała numer: XII/131/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 - 2020". 2015-12-02 09:29:01
Uchwała numer: XII/130/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2015-12-02 09:28:31
Uchwała numer: XII/129/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2015-12-02 09:27:52
Uchwała numer: XII/128/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2015-12-02 09:27:16
Uchwała numer: XII/127/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części północnej miasta uchwalonego uchwałą nr XXVII/203/2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 28 kwietnia 2009r. 2015-12-02 09:26:42
Uchwała numer: XII/126/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 168/12 i części działki nr 168/11 położonych na terenie obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2015-12-02 09:25:18
Uchwała numer: XII/125/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Nr XLIII/264/98 z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Krynicy Morskiej 2015-12-02 09:24:31
Uchwała numer: XII/124/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady 2015-12-02 09:23:45
Uchwała numer: XII/123/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2015-12-02 09:22:28
Uchwała numer: XII/122/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej użyczenia nieruchomości 2015-12-02 09:21:57
Uchwała numer: XII/121/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2015-12-02 09:21:20
Uchwała numer: XII/120/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2015-12-02 09:20:47
Uchwała numer: XII/119/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2015-12-02 09:19:57
Uchwała numer: XII/118/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2015-12-02 09:19:09
Uchwała numer: XII/117/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie przyjęcia i wdrożenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Krynica Morska". 2015-12-02 09:18:06
Uchwała numer: XII/116/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2016. 2015-12-02 09:14:21
Uchwała numer: XII/115/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości na podatek rolny oraz na podatek leśny 2015-12-02 09:13:07
Uchwała numer: XII/114/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej , stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2016 2015-12-02 09:12:18
Uchwała numer: XII/113/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok 2015-12-02 09:11:36
Uchwała numer: XII/112/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2016 rok 2015-12-02 09:10:49
Uchwała numer: XII/111/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-12-02 09:07:40
Uchwała numer: XII/110/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018. 2015-12-02 09:05:21
Uchwała numer: XII/109/15 z dnia: 2015.11.26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok 2015-12-02 09:04:28
Uchwała numer: XI/108/15 z dnia: 2015.10.27 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sztutowo z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr 180004G ul. Sztutowska Kępa w Sztutowie". 2015-10-28 12:13:18
Uchwała numer: X/107/15 z dnia: 2015.10.01 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Krynica Morska 2015-10-16 09:48:15
Uchwała numer: X/106/15 z dnia: 2015.10.01 w sprawie zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 2015-10-16 09:47:44
Uchwała numer: X/105/15 z dnia: 2015.10.01 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2015-10-16 09:47:09
Uchwała numer: X/104/15 z dnia: 2015.10.01 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. 2015-10-16 09:46:42
Uchwała numer: X/103/15 z dnia: 2015.10.01 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018. 2015-10-16 09:45:59
Uchwała numer: X/102/15 z dnia: 2015.10.01 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok 2015-10-16 09:45:24
Uchwała numer: IX/101/15 z dnia: 2015.08.18 w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Gminą Sztutowo, Gminą Stegna, Nadleśnictwem Elbląg, Parkiem Krajobrazowym "Mierzeja Wiślana". 2015-09-11 10:32:00
Uchwała numer: IX/100/15 z dnia: 2015.08.18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2015-09-11 10:31:07
Uchwała numer: IX/99/15 z dnia: 2015.08.18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 2015-08-20 13:06:30
Uchwała numer: IX/98/15 z dnia: 2015.08.18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok 2015-08-20 13:05:51
Uchwała numer: VIII/97/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr VII/70/15 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 7 maja 2015 r. 2015-07-06 09:20:41
Uchwała numer: VIII/96/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr VII/70/15 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 7 maja 2015 r. 2015-07-06 09:20:00
Uchwała numer: VIII/95/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr VII/70/15 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 7 maja 2015 r. 2015-07-06 09:18:34
Uchwała numer: VIII/94/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr VII/70/15 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 7 maja 2015 r. 2015-07-06 09:15:16
Uchwała numer: VIII/93/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr VII/70/15 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 7 maja 2015 r. 2015-07-06 09:13:37
Uchwała numer: VIII/92/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr VII/70/15 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 7 maja 2015 r. 2015-07-06 09:11:06
Uchwała numer: VIII/91/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr VII7015 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 7 maja 2015 r. 2015-07-06 09:09:47
Uchwała numer: VIII/90/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2015-07-06 09:08:12
Uchwała numer: VIII/89/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Krynica Morska, a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowywaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miasta Krynica Morska 2015-07-06 09:06:52
Uchwała numer: VIII/88/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/69/15 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-07-06 09:06:02
Uchwała numer: VIII/87/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Krynica Morska do Stowarzyszenia Żuławska Lokalna Grupa Działania 2015-07-06 09:05:03
Uchwała numer: VIII/86/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Krynica Morska 2015-07-06 09:04:25
Uchwała numer: VIII/85/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2015-07-06 09:03:48
Uchwała numer: VIII/84/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie zmiany uchwały nr VI/47/15 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Intencyjnego z Województwem Pomorskim w sprawie realizacji Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)". 2015-07-06 09:02:59
Uchwała numer: VIII/83/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2015-07-06 09:01:27
Uchwała numer: VIII/82/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2015-07-06 08:57:32
Uchwała numer: VIII/81/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2015-07-06 08:56:54
Uchwała numer: VIII/80/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2015-07-06 08:56:16
Uchwała numer: VIII/79/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2015-07-06 08:55:24
Uchwała numer: VIII/78/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 2015-07-06 08:54:38
Uchwała numer: VIII/77/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok 2015-07-06 08:53:48
Uchwała numer: VIII/76/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Krynica Morska za 2014 rok 2015-07-06 08:52:28
Uchwała numer: VIII/75/15 z dnia: 2015.06.29 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok 2015-07-06 08:51:31
Uchwała numer: VII/74/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie przystąpienia do prac związanych z nadaniem miejscowości Krynica Morska statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej 2015-05-19 08:06:57
Uchwała numer: VII/73/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-05-19 08:06:21
Uchwała numer: VII/72/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2015-05-19 08:05:50
Uchwała numer: VII/71/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2015-05-19 08:05:12
Uchwała numer: VII/70/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2015-05-19 08:04:37
Uchwała numer: VII/69/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-05-19 08:03:57
Uchwała numer: VII/68/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2015 2015-05-19 08:03:22
Uchwała numer: VII/67/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2015-05-19 08:02:24
Uchwała numer: VII/66/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2015-05-19 08:01:50
Uchwała numer: VII/65/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2015-05-19 08:01:17
Uchwała numer: VII/64/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2015-05-19 08:00:46
Uchwała numer: VII/63/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Krynica Morska do Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Spichlerz Żuławski" w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014- 2020. 2015-05-19 08:00:13
Uchwała numer: VII/62/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Krynica Morska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski 2015-05-19 07:59:33
Uchwała numer: VII/61/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie rezygnacji z członkostwa Gminy Miasta Krynica Morska w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja 2015-05-19 07:58:57
Uchwała numer: VII/60/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2015-05-19 07:58:17
Uchwała numer: VII/59/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 12.03.2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2015-05-19 07:57:36
Uchwała numer: VII/58/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie wystąpienia Miasta Krynica Morska z Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych 2015-05-19 07:56:51
Uchwała numer: VII/57/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie wystąpienia Miasta Krynica Morska z Związku Miast Bałtyckich 2015-05-19 07:56:15
Uchwała numer: VII/56/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie wystąpienia Miasta Krynica Morska ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion BAŁTYK 2015-05-19 07:55:33
Uchwała numer: VII/55/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie powołania członka do składu osobowego komisji stałej rady 2015-05-19 07:54:47
Uchwała numer: VII/54/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2015 2015-05-19 07:54:02
Uchwała numer: VII/53/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 2015-05-19 07:53:16
Uchwała numer: VII/52/15 z dnia: 2015.05.07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok 2015-05-19 07:52:32
Uchwała numer: VI/51/15 z dnia: 2015.03.12 w sprawie powołania członka do składu osobowego komisji stałej rady 2015-03-19 10:24:16
Uchwała numer: VI/50/15 z dnia: 2015.03.12 w sprawie odwołania członka ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2015-03-19 10:23:49
Uchwała numer: VI/49/15 z dnia: 2015.03.12 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną 2015-03-19 10:23:11
Uchwała numer: VI/48/15 z dnia: 2015.03.12 w sprawie zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2015 2015-03-19 10:22:26
Uchwała numer: VI/47/15 z dnia: 2015.03.12 w sprawie zawarcia Porozumienia Intencyjnego z Województwem Pomorskim w sprawie realizacji Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)". 2015-03-19 10:21:53
Uchwała numer: VI/46/15 z dnia: 2015.03.12 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Nr V/28/2015 z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny w Gminie Miasta Krynicy Morskiej na lata 2015 - 2017". 2015-03-19 10:21:10
Uchwała numer: VI/45/15 z dnia: 2015.03.12 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2020". 2015-03-19 10:20:23
Uchwała numer: VI/44/15 z dnia: 2015.03.12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-03-19 10:19:37
Uchwała numer: VI/43/15 z dnia: 2015.03.12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2015-03-19 10:18:22
Uchwała numer: VI/42/15 z dnia: 2015.03.12 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2015-03-19 10:17:33
Uchwała numer: VI/41/15 z dnia: 2015.03.12 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2015-03-19 10:12:39
Uchwała numer: VI/40/15 z dnia: 2015.03.12 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska". 2015-03-19 10:11:35
Uchwała numer: VI/39/15 z dnia: 2015.03.12 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2015-03-19 10:10:55
Uchwała numer: VI/38/15 z dnia: 2015.03.12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 2015-03-19 10:10:12
Uchwała numer: VI/37/15 z dnia: 2015.03.12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok 2015-03-19 10:09:13
Uchwała numer: VI/36/15 z dnia: 2015.03.12 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2015-03-19 10:08:23
Uchwała numer: V/35/15 z dnia: 2015.02.02 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2015-02-06 09:47:16
Uchwała numer: V/34/15 z dnia: 2015.02.02 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Krynica Morska oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2015-02-06 09:46:43
Uchwała numer: V/33/15 z dnia: 2015.02.02 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/75/99 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 8 lipca 1999 r. 2015-02-06 09:46:06
Uchwała numer: V/32/15 z dnia: 2015.02.02 w sprawie uchylenia uchwały Nr V/20/07 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 30 stycznia 2007 r. 2015-02-06 09:45:10
Uchwała numer: V/31/15 z dnia: 2015.02.02 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2015-02-06 09:44:10
Uchwała numer: V/30/15 z dnia: 2015.02.02 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2015-02-06 09:43:43
Uchwała numer: V/29/15 z dnia: 2015.02.02 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2015-02-06 09:43:06
Uchwała numer: V/28/15 z dnia: 2015.02.02 w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny w Gminie Miasta Krynicy Morskiej na lata 2015 -2017". 2015-02-06 09:42:33
Uchwała numer: V/27/15 z dnia: 2015.02.02 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 2015-02-06 09:41:45
Uchwała numer: V/26/15 z dnia: 2015.02.02 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok 2015-02-06 09:39:32
Uchwała numer: IV/25/15 z dnia: 2015.01.27 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2015-02-02 11:15:16
Uchwała numer: IV/24/15 z dnia: 2015.01.27 w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2015-02-02 11:14:34
Uchwała numer: IV/23/15 z dnia: 2015.01.27 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2015-02-02 11:13:44
Uchwała numer: IV/22/15 z dnia: 2015.01.27 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-02-02 11:12:51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
02 lut 2015

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
02 lut 2015, godz. 11:11

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
02 lut 2015, godz. 11:11