Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej Krynica Morska w roku 2014


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała numer: III/21/14 z dnia: 2014.12.22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. 2015-01-07 10:13:04
Uchwała numer: III/20/14 z dnia: 2014.12.22 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Krynica Morska 2015-01-07 10:12:17
Uchwała numer: III/19/14 z dnia: 2014.12.22 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2015-01-07 10:11:38
Uchwała numer: III/18/14 z dnia: 2014.12.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2015-01-07 10:11:00
Uchwała numer: III/17/14 z dnia: 2014.12.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2015-01-07 10:10:16
Uchwała numer: III/16/14 z dnia: 2014.12.22 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2015-01-07 10:09:25
Uchwała numer: III/15/14 z dnia: 2014.12.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2015-01-07 10:08:47
Uchwała numer: III/14/14 z dnia: 2014.12.22 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej. 2015-01-07 10:07:56
Uchwała numer: III/13/14 z dnia: 2014.12.22 w sprawie powołania członka do składu osobowego komisji stałej rady. 2015-01-07 10:07:15
Uchwała numer: III/12/14 z dnia: 2014.12.22 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 2015-01-07 10:06:18
Uchwała numer: III/11/14 z dnia: 2014.12.22 w sprawie budżetu na 2015 rok 2015-01-07 10:05:29
Uchwała numer: II/10/14 z dnia: 2014.12.04 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 2014-12-08 14:56:32
Uchwała numer: II/9/14 z dnia: 2014.12.04 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok 2014-12-08 14:55:58
Uchwała numer: II/8/14 z dnia: 2014.12.04 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017 2014-12-08 14:55:32
Uchwała numer: II/7/14 z dnia: 2014.12.04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok 2014-12-08 14:54:57
Uchwała numer: II/6/14 z dnia: 2014.12.04 w sprawie powołania Komisji ds Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu, Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony Środowiska. 2014-12-08 14:54:25
Uchwała numer: II/5/14 z dnia: 2014.12.04 w sprawie powołania Komisji ds Gospodarki Komunalnej , Infrastruktury Technicznej, Oświaty , Kultury Fizycznej , Zdrowia , Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego 2014-12-08 14:53:42
Uchwała numer: II/4/14 z dnia: 2014.12.04 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2014-12-08 14:53:02
Uchwała numer: II/3/14 z dnia: 2014.12.04 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2014-12-08 14:52:26
Uchwała numer: I/2/14 z dnia: 2014.12.01 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej. 2014-12-05 10:31:39
Uchwała numer: I/1/14 z dnia: 2014.12.01 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2014-12-05 10:30:51
Uchwała numer: XXVII/349/14 z dnia: 2014.10.15 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Krynica Morska, a realizującymi zadanie własne gminy w zakresie udzielenia schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2014-10-21 10:05:28
Uchwała numer: XXVII/348/14 z dnia: 2014.10.15 w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/359/10 Rady Miejskiej Krynica Morska z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Miasta Krynica Morska w zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów 2014-10-21 10:04:41
Uchwała numer: XXVII/347/14 z dnia: 2014.10.15 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, sposobu poboru, terminu płatności na 2015 rok 2014-10-21 10:03:30
Uchwała numer: XXVII/346/14 z dnia: 2014.10.15 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2015 rok 2014-10-21 10:02:49
Uchwała numer: XXVII/345/14 z dnia: 2014.10.15 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2015 rok 2014-10-21 10:02:14
Uchwała numer: XXVII/344/14 z dnia: 2014.10.15 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2015 2014-10-21 10:01:32
Uchwała numer: XXVII/343/14 z dnia: 2014.10.15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2014-10-21 10:00:50
Uchwała numer: XXVII/342/14 z dnia: 2014.10.15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2014-10-21 10:00:11
Uchwała numer: XXVII/341/14 z dnia: 2014.10.15 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Krynica Morska 2014-10-21 09:58:53
Uchwała numer: XXVII/340/14 z dnia: 2014.10.15 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2015 2014-10-21 09:54:51
Uchwała numer: XXVII/339/14 z dnia: 2014.10.15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017 2014-10-21 09:53:58
Uchwała numer: XXVII/338/14 z dnia: 2014.10.15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok 2014-10-21 09:52:43
Uchwała numer: XXVI/337/14 z dnia: 2014.06.25 w sprawie zmiany cennika usług świadczonych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynicy Morskiej 2014-06-30 13:13:33
Uchwała numer: XXVI/336/14 z dnia: 2014.06.25 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału zapasowego spółki - Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu 2014-06-30 13:12:40
Uchwała numer: XXVI/335/14 z dnia: 2014.06.25 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasta Krynica Morska 2014-06-30 13:11:42
Uchwała numer: XXVI/334/14 z dnia: 2014.06.25 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie zadłużenia na raty 2014-06-30 13:10:49
Uchwała numer: XXVI/333/14 z dnia: 2014.06.25 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017. 2014-06-30 13:09:57
Uchwała numer: XXVI/332/14 z dnia: 2014.06.25 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok 2014-06-30 13:07:26
Uchwała numer: XXVI/331/14 z dnia: 2014.06.25 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Krynica Morska za 2013 rok 2014-06-30 13:06:10
Uchwała numer: XXVI/330/14 z dnia: 2014.06.25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok 2014-06-30 13:04:59
Uchwała numer: XXV/329/14 z dnia: 2014.04.30 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Krynica Morska 2014-05-06 09:55:03
Uchwała numer: XXV/328/14 z dnia: 2014.04.30 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału zapasowego spółki - Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu 2014-05-06 09:54:37
Uchwała numer: XXV/327/14 z dnia: 2014.04.30 w sprawie zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2014 2014-05-06 09:53:53
Uchwała numer: XXV/326/14 z dnia: 2014.04.30 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2014-05-06 09:53:20
Uchwała numer: XXV/325/14 z dnia: 2014.04.30 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2014-05-06 09:52:40
Uchwała numer: XXV/324/14 z dnia: 2014.04.30 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną 2014-05-06 09:52:01
Uchwała numer: XXV/323/14 z dnia: 2014.04.30 w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2014. 2014-05-06 09:51:24
Uchwała numer: XXV/322/14 z dnia: 2014.04.30 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2014-05-06 09:50:39
Uchwała numer: XXV/321/14 z dnia: 2014.04.30 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2014-05-06 09:49:58
Uchwała numer: XXV/320/14 z dnia: 2014.04.30 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2014-05-06 09:49:26
Uchwała numer: XXV/319/14 z dnia: 2014.04.30 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2014-05-06 09:48:53
Uchwała numer: XXV/318/14 z dnia: 2014.04.30 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej użyczenia nieruchomości 2014-05-06 09:48:13
Uchwała numer: XXV/317/14 z dnia: 2014.04.30 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017. 2014-05-06 09:47:34
Uchwała numer: XXV/316/14 z dnia: 2014.04.30 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok 2014-05-06 09:45:15
Uchwała numer: XXIV/315/14 z dnia: 2014.03.13 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2014-03-17 14:48:41
Uchwała numer: XXIV/314/14 z dnia: 2014.03.13 w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 2014-03-17 14:48:06
Uchwała numer: XXIV/313/14 z dnia: 2014.03.13 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska". 2014-03-17 14:47:32
Uchwała numer: XXIV/312/14 z dnia: 2014.03.13 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2014-03-17 14:46:50
Uchwała numer: XXIV/311/14 z dnia: 2014.03.13 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2014-03-17 14:46:18
Uchwała numer: XXIV/310/14 z dnia: 2014.03.13 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2014-03-17 14:44:09
Uchwała numer: XXIV/309/14 z dnia: 2014.03.13 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 2014-03-17 14:43:26
Uchwała numer: XXIV/308/14 z dnia: 2014.03.13 w sprawie oddania w najem lokalu 2014-03-17 14:42:57
Uchwała numer: XXIV/307/14 z dnia: 2014.03.13 w sprawie zmiany uchwały 2014-03-17 14:42:26
Uchwała numer: XXIV/306/14 z dnia: 2014.03.13 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 30.12.2013 r. nr XXIII/290/13 w sprawie przekazania środków finansowych Gminie Sztutowo na pokrycie wkładu własnego zadań wspólnych w ramach projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 2014-03-17 14:41:42
Uchwała numer: XXIV/305/14 z dnia: 2014.03.13 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-03-17 14:40:31
Uchwała numer: XXIV/304/14 z dnia: 2014.03.13 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-03-17 14:39:02
Uchwała numer: XXIV/303/14 z dnia: 2014.03.13 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-03-17 14:36:04
Uchwała numer: XXIV/302/14 z dnia: 2014.03.13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017 2014-03-17 14:32:06
Uchwała numer: XXIV/301/14 z dnia: 2014.03.13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok 2014-03-17 14:30:53

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Kacpura

Data wytworzenia:
03 sty 2014

Osoba dodająca informacje

Maciej Kacpura

Data publikacji:
03 sty 2014, godz. 11:57

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
27 lut 2014, godz. 11:12