111 Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Remont zejść na plażę nr 24 (ul. Korczaka), nr 26 (ul. Morska), nr 28 (ul. Bałtycka), nr 30 (ul. Marynarzy) w KRYNICY MORSKIEJ | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Remont zejść na plażę nr 24 (ul. Korczaka), nr 26 (ul. Morska), nr 28 (ul. Bałtycka), nr 30 (ul. Marynarzy) w KRYNICY MORSKIEJ

Krynica Morska: Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Remont zejść na plażę nr 24 (ul. Korczaka), nr 26 (ul. Morska), nr 28 (ul. Bałtycka), nr 30 (ul. Marynarzy) w KRYNICY MORSKIEJ
Numer ogłoszenia: 422564 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Krynica Morska , ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie, tel. 55 2476527, faks 55 2476566.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.krynicamorska.tv

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Remont zejść na plażę nr 24 (ul. Korczaka), nr 26 (ul. Morska), nr 28 (ul. Bałtycka), nr 30 (ul. Marynarzy) w KRYNICY MORSKIEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie robót remontowych zejść na plażę nr: 24, 26, 28, 30 w Krynicy Morskiej, w celu: 3.1.1. doprowadzenia istniejących przejść do właściwego stanu technicznego umożliwiającego ich użytkowanie z założonymi standardami jakości, 3.1.2. umożliwienie dojazdu na plażę wózkami i pojazdami o ładowności do 3,5 t., 3.1.3. doprowadzenia do właściwych standardów architektoniczno-użytkowych. 3.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia są następujące obiekty i roboty: 3.2.1. Remont zejścia na plażę nr 24, ul. Korczaka: obejmuje rozbiórki istniejących elementów nawierzchni, podbudowy i murków oporowych i pozostałych elementów zejścia na plażę, budowę dojścia/dojazdu do plaży o pow. 555,75 m2 oraz z muru oporowego przy skarpach sąsiadujących z ciągiem komunikacyjnym wraz z wnękami na ławki dla pieszych, koszami na śmieci, oświetleniem terenu i pozostałymi elementami przewidzianymi projektem, 3.2.2. Remont zejścia na plażę nr 26, ul. Morska: obejmuje rozbiórki istniejących elementów nawierzchni, podbudowy i murków oporowych i pozostałych elementów zejścia na plażę, budowę dojścia/dojazdu do plaży o pow. 144 m2 oraz z muru oporowego przy skarpach sąsiadujących z ciągiem komunikacyjnym wraz z wnękami na ławki dla pieszych, koszami na śmieci, oświetleniem terenu i pozostałymi elementami przewidzianymi projektem, 3.2.3. Remont zejścia na plażę nr 28, ul. Bałtycka: obejmuje rozbiórki istniejących elementów nawierzchni, podbudowy i murków oporowych i pozostałych elementów zejścia na plażę, budowę dojścia/dojazdu do plaży o pow. 128 m2 oraz z muru oporowego przy skarpach sąsiadujących z ciągiem komunikacyjnym wraz z wnękami na ławki dla pieszych, koszami na śmieci, oświetleniem terenu i pozostałymi elementami przewidzianymi projektem, 3.2.4. Remont zejścia na plażę nr 30, ul. Marynarzy: obejmuje rozbiórki istniejących elementów nawierzchni, podbudowy i murków oporowych i pozostałych elementów zejścia na plażę, budowę dojścia/dojazdu do plaży o pow. 264,25 m2 oraz z muru oporowego przy skarpach sąsiadujących z ciągiem komunikacyjnym wraz z wnękami na ławki dla pieszych, koszami na śmieci, oświetleniem terenu i pozostałymi elementami przewidzianymi projektem, 3.3. Przedmiot niniejszego zamówienia zlokalizowany jest w Krynicy Morskiej na działkach o nr ewidencyjnych 686/6, 686/11 (prze podziałem nr 686/9..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości 15% wartości umownej robót wynikającej z podpisanej umowy między Wykonawcą i Zamawiającym.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.23.32.60-9, 45.23.32.53-7, 45.23.30.00-9, 45.23.31.20-6, 45.11.12.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.61.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000 zł słownie: piętnaście tysięcy zł. 2. Termin wniesienia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 3.1.pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krynica Morska 84 8308 0001 0006 1681 2000 0070, z podaniem tytułu (wadium - przetarg nieograniczony - Remont zejść na plażę) - dokonując polecenia przelewu odpowiednio wcześniej tak, aby pieniądze znalazły się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, 3.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - rozliczeniowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3.gwarancjach bankowych, 3.4.gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 4. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. 5. Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nich. 6. Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz (np. gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe) kopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę (za zgodność z oryginałem), należy załączyć do oferty - oryginał dokumentu wadium należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli wniesienie takiego zabezpieczenia jest przez Zamawiającego wymagane. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 13.1.odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 13.2.nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 13.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1.1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną - o wartości prac budowlanych za minimum 1,0 mln zł. (jeden milion zł) netto, w zakresie budowy, przebudowy, remontu obiektu(ów) położonych częściowo lub w całości na obszarze zarządzanym przez Urząd Morski (dla budowy, przebudowy, remontu obiektu(ów) została wydana decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego) Wraz z ofertą należy złożyć wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnienie warunku, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienie zostało wykonane należycie (np. referencje) - wzór wykazu stanowi zał. nr 2 do Rozdziału I SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, w przypadku, gdy Wykonawca wykazując się spełnieniem warunku polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w części IV pkt 2.1 i 2.2 niniejszego Rozdziału SIWZ, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na poniższych stanowiskach wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: 1.3.1.Kierownik budowy: posiadający wykształcenie wyższe, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub/i drogowej oraz doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 5 lat przy pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych o wartości co najmniej 1 mln. zł. netto (jeden milion zł.) .w zakresie budowy, przebudowy, remontu obiektu(ów) położonych częściowo lub w całości na obszarze zarządzanym przez Urząd Morski (dla budowy, przebudowy, remontu obiektu(ów) została wydana decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego) 1.3.2.Kierownik robót: posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub/i drogowej 1.3.3.Kierownik robót elektrycznych: posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowniczych, chyba że jedna osoba posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej bez ograniczeń i spełniała pozostałe wymogi określone SIWZ. Jeżeli osoba wskazana do pełnienia funkcji określonej w pkt. 1.3.1. posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej to osoba wskazana do pełnienia funkcji określonej w pkt. 1.3.2. musi posiadać uprawnienia drogowe i odwrotnie. Wraz z ofertą należy złożyć wykazy osób sporządzone wg wzoru zał. nr 3 do Rozdziału I SIWZ, potwierdzający spełnienie powyższego warunku wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, udostępnionych przez inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej: 1.4.1.Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 mln zł. (słownie: jeden milion zł) 1.4.2.W okresie ostatnich 3 lat obrachunkowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, posiada obrót w działalności budowlano montażowej minimum 5 mln zł.(słownie: pięć milionów) rocznie. Wraz z ofertą należy złożyć sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty adekwatne do formy organizacyjnej oferenta, potwierdzające osiągnięcie obrotu w produkcji budowlano - montażowej w wielkości 3 mln zł rocznie z ostatnich trzech lat obrachunkowych oraz kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną - o wartości prac budowlanych za minimum 1,0 mln zł. (jeden milion zł) netto, w zakresie budowy, przebudowy, remontu obiektu(ów) położonych częściowo lub w całości na obszarze zarządzanym przez Urząd Morski (dla budowy, przebudowy, remontu obiektu(ów) została wydana decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego) Wraz z ofertą należy złożyć wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnienie warunku, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienie zostało wykonane należycie (np. referencje) - wzór wykazu stanowi zał. nr 2 do Rozdziału I SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, w przypadku, gdy Wykonawca wykazując się spełnieniem warunku polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w części IV pkt 2.1 i 2.2 niniejszego Rozdziału SIWZ, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na poniższych stanowiskach wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: 1.3.1.Kierownik budowy: posiadający wykształcenie wyższe, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub/i drogowej oraz doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 5 lat przy pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych o wartości co najmniej 1 mln. zł. netto (jeden milion zł.) .w zakresie budowy, przebudowy, remontu obiektu(ów) położonych częściowo lub w całości na obszarze zarządzanym przez Urząd Morski (dla budowy, przebudowy, remontu obiektu(ów) została wydana decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego) 1.3.2.Kierownik robót: posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub/i drogowej 1.3.3.Kierownik robót elektrycznych: posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowniczych, chyba że jedna osoba posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej bez ograniczeń i spełniała pozostałe wymogi określone SIWZ. Jeżeli osoba wskazana do pełnienia funkcji określonej w pkt. 1.3.1. posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej to osoba wskazana do pełnienia funkcji określonej w pkt. 1.3.2. musi posiadać uprawnienia drogowe i odwrotnie. Wraz z ofertą należy złożyć wykazy osób sporządzone wg wzoru zał. nr 3 do Rozdziału I SIWZ, potwierdzający spełnienie powyższego warunku wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, udostępnionych przez inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na poniższych stanowiskach wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: 1.3.1.Kierownik budowy: posiadający wykształcenie wyższe, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub/i drogowej oraz doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 5 lat przy pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych o wartości co najmniej 1 mln. zł. netto (jeden milion zł.) .w zakresie budowy, przebudowy, remontu obiektu(ów) położonych częściowo lub w całości na obszarze zarządzanym przez Urząd Morski (dla budowy, przebudowy, remontu obiektu(ów) została wydana decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego) 1.3.2.Kierownik robót: posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub/i drogowej 1.3.3.Kierownik robót elektrycznych: posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowniczych, chyba że jedna osoba posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej bez ograniczeń i spełniała pozostałe wymogi określone SIWZ. Jeżeli osoba wskazana do pełnienia funkcji określonej w pkt. 1.3.1. posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej to osoba wskazana do pełnienia funkcji określonej w pkt. 1.3.2. musi posiadać uprawnienia drogowe i odwrotnie. Wraz z ofertą należy złożyć wykazy osób sporządzone wg wzoru zał. nr 3 do Rozdziału I SIWZ, potwierdzający spełnienie powyższego warunku wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, udostępnionych przez inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1.4.1.Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 mln zł. (słownie: jeden milion zł) 1.4.2.W okresie ostatnich 3 lat obrachunkowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, posiada obrót w działalności budowlano montażowej minimum 5 mln zł.(słownie: pięć milionów) rocznie. Wraz z ofertą należy złożyć sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty adekwatne do formy organizacyjnej oferenta, potwierdzające osiągnięcie obrotu w produkcji budowlano - montażowej w wielkości 3 mln zł rocznie z ostatnich trzech lat obrachunkowych oraz kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 85
 • 2 - Gwarancja - 15

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.krynicamorska.tv
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Krynica Morska , ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2012 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, pok. nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie 29 10 2012 (PDF, 84.17Kb) 2012-10-29 13:26:24 96

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
projekt_wykonawczy_branza_drogowa_29_10_2012 (ZIP, 74.25Mb) 2012-10-29 13:26:24 149
projekt_wykonawczy_branza_elektryczna_29_10_2012 (ZIP, 6.87Mb) 2012-10-29 13:26:24 126
SIWZ (PDF, 301.42Kb) 2012-10-29 13:26:24 165

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamowienia 03 12 2012 (PDF, 34.96Kb) 2012-12-03 13:45:40 86

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Eugeniusz Margalski

Data wytworzenia:
29 paź 2012

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
29 paź 2012, godz. 13:26

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
29 paź 2012, godz. 13:26