111 Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu: >Radosna szkoła< przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Krynicy Morskiej | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu: >Radosna szkoła< przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Krynicy Morskiej

Krynica Morska: Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu: >Radosna szkoła< przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Krynicy Morskiej
Numer ogłoszenia: 174089 - 2013; data zamieszczenia: 30.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Krynica Morska , ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie, tel. 55 2476527, faks 55 2476566.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynicamorska.tv

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu: >Radosna szkoła< przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Krynicy Morskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu: Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Krynicy Morskiej, ul. Gdańska 55a, 82-120 Krynica Morska. Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła- mały plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Krynicy Morskiej, ul. Gdańska 55a, 82-120 Krynica Morska, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej niniejszy plac został określony jako - mały i do takiego wariantu należy dostosowywać poszczególne elementy. Powierzchnia terenu przeznaczonego na plac zabaw - ok. 240 m2. Projekt powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku do uchwały nr 112-2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. - Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła. Plac zabaw powinien zostać wyposażony w pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego lub zestawy sprzętu rekreacyjnego, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych. Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz z warunkami bezpieczeństwa określonym w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Liczba urządzeń zainstalowanych na szkolnym placu zabaw powinna być odpowiednia do powierzchni placu zabaw. Przy każdym urządzeniu zainstalowanym na szkolnym placu zabaw powinny być umieszczone czytelne tablice informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia. Sposób zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw powinien uwzględniać w szczególności pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw: nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzująca upadek dziecka z wysokości do 1,50m, piankowa albo gumowa, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 - Tieforange, zgodną z Polskimi Normami, nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 - Saphirblau, zgodną z Polskimi Normami oraz zielenią (trawa i inne rośliny) przy czym: w przypadku szkolnego placu zabaw o powierzchni około 240 m2 (mały plac zabaw) - nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny powinna wynosić 150 m2, około 20 m2 powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną , a około 70 m2 powierzchni powinno być pokryte zielenią. Należy uwzględnić wykonanie i zainstalowanie na terenie placu zabaw tablicy zawierającej regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego (Radosna szkoła) . Dokumentację należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r.. Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 16.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej wraz ze zmianami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. Dz.U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 16.09.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. Opracowanie powinno obejmować: uzgodnienia branżowe dokonane przez wszystkich gestorów sieci występujących w granicach opracowania, projekt architektoniczno - budowlany i wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu, zbiorcze zestawienie kosztów, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia projektu placu zabaw z przedstawicielem Kuratorium Oświaty w Gdańsku wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca w ramach otrzymanego zlecenia zobowiązany jest do: dokonania innych uzgodnień i opracowań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wykonania innych wymaganych opracowań lub działań nieprzewidzianych niniejszym zakresem, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, na bieżąco informowanie Zamawiającego o przebiegu wykonywanych prac projektowych i informowanie o spotkaniach uzgadniających z branżowcami, przedłożenia pełnej dokumentacji do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Nowodworskiego celem uzyskania zgłoszenia do rozpoczęcia robót. Przy wykonaniu projektu należy uwzględnić wszystkie niezbędne przepisy prawne, konieczne do właściwego zaprojektowania placu zabaw i zagospodarowania terenu. Należy przewidzieć materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie z określeniem podstawowych parametrów, jakie muszą spełniać zgodnie z Polskimi Normami. Wykonawca wybuduje nawierzchnię z własnych materiałów oraz dostarczy i zamontuje urządzenia na placu zabaw. Ponadto sporządzi regulamin placu zabaw i jego montaż na konstrukcjach przez siebie dostarczonych. W ramach obowiązków leżących po stronie Wykonawcy w celu prawidłowego wykonania robót dotyczących zarówno etapu projektowania, jak również wykonania robót budowlanych, jest wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac potrzebnych do oddania do użytku przedmiotu zamówienia. W cenę zamówienia powinny być wliczone wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty wszystkich uzgodnień i odbioru robót. Zamawiający wymaga, aby elementy wyposażenia placu zabaw, zaprojektowane zostały w konwencji naturalnej z drewna klejonego iglastego, lin sizalowych, lub łańcuchów i drążków metalowych, zakonserwowanych i zaimpregnowanych odpowiednimi farbami i preparatami do konserwacji drewna zapewniającymi ochronę urządzeń zabezpieczonego przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych przez okres co najmniej 3 lat). Elementy ze stali o wysokiej odporności na rozciąganie zabezpieczone powłoką galwaniczną i polakierowane metoda proszkową. Wszystkie elementy wykończeniowe zastosowane do wykonania wyposażenia placu zabaw winny być wykonane z materiałów lekkich, odpornych i zachowujących kolorystykę w trudnych warunkach atmosferycznych. Urządzenia dla zapewnienia stabilności powinny być kotwione w gruncie poprzez betonowanie. W przypadku kontaktu z ziemią należy stosować gatunku drewna o dostatecznej odporności naturalnej zgodnie z klasami 1 i 2 klasyfikacji naturalnej odporności normy EN 350-2:1994, natomiast gdy drewno znajduje się ponad ziemią na metalowej stopie, stosować drewno poddane impregnacji ciśnieniowej zgodnie z normą EN 351-1:1995 i zgodnie z 4 klasą zagrożenia EN 335-2. Formą wynagrodzenia jest ryczałt. Cenę zawartą w ofercie zał. nr 1 należy podać w formie ryczałtu którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego. Cena ofertowa (ryczałtowa) brutto winna obejmować całość prac, czynności i innych kosztów koniecznych do wykonania zamówienia. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz.U.Nr 16 poz. 93 z późn. zm) w art 632 stanowi : § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia , chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. W związku z powyższym cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z obowiązujących przepisów oraz postawionych przez Zamawiającego wymogów. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca musi na bieżąco utrzymywać porządek na terenie prowadzenia robót, na bieżąco usuwać niezbędne materiały i odpadki. Wykonawca jako posiadacz odpadów winien stosować się do zapisów ustawy Prawo Ochrony środowiska i ustawy o odpadach. Po zakończeniu robót, teren powinien zostać doprowadzony do należytego stanu. Na czas prowadzenia robót Wykonawca musi zabezpieczyć teren prac i zapewnić niezbędny dozór oraz kierownictwo robót. Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, Polskimi Normami, sztuką budowlaną oraz przepisami BHP. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami, koszty oznakowania zostaną włączone w cenę oferty. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia muszą spełniać warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 ze zm.) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na zamontowane urządzenia zabawowe deklaracje producenta o zgodności z normami wyposażenia placu zabaw, certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje odpowiedzialności za wyroby, instrukcje kontroli obsługi i konserwacji, rysunki oraz oświadczenia o zgodności zamontowania urządzeń z instrukcją montażu oraz o nadawaniu się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Do odbioru robót Wykonawca przygotuje: 1) Protokół odbioru robót od Wykonawcy, 2) Instrukcje montażu, użytkowania, kontroli, konserwacji zamontowanych urządzeń, zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1176 pkt. 6, 3) Instrukcję montażu, użytkowania, kontroli, konserwacji nawierzchni bezpiecznej zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1176 pkt. 6, 4) Certyfikaty zgodności z normą zamontowanych urządzeń i nawierzchni, gwarancje, (certyfikaty i atesty - dopuszczalne ksero- powinny być opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami : - nazwę placu na którym urządzenie lub materiał zostały wbudowane, - czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za zgodność z oryginałem, nazwa firmy która wbudowała urządzenie lub materiał z podpisem czytelnym osoby odpowiedzialnej za wbudowanie). 5) Aprobaty techniczne, atesty elementów - występujących na placu zabaw (np. ogrodzenie, krawężniki, pospółki, beton) 6) Zaktualizowany projekt techniczny,.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.21.42.00-2, 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi - min. 1 osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną - o wartości prac budowlanych za minimum 100 000 zł. (sto tysięcy zł) brutto, w zakresie budowy placu zabaw. Wraz z ofertą należy złożyć wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnienie warunku, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienie zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej - wzór wykazu stanowi zał. nr 3 do Rozdziału I SIWZ.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi - min. 1 osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi - min. 1 osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1.4.1.Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł. (słownie: sto tysięcy zł.) 1.4.2. należy przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 1.4.3. należy przedłożyć aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi - min. 1 osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.krynicamorska.tv
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Krynica Morska, 82-120 Krynica Morska, ul. Górników 15, pok. nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Krynica Morska, 82-120 Krynica Morska, ul. Górników 15, pok. nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W ramach rządowego programu - Radosna szkoła.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30.08.2013.13.54.12 ogloszenie (PDF, 76.03Kb) 2013-08-30 13:54:12 67

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
pytania_i_odpowiedzi_z_dn_09_09_2013 (PDF, 765.47Kb) 2013-09-09 14:55:23 71
pytania_i_odpowiedzi_z_dn_09_09_2013_zalaczniki (ZIP, 3.86Mb) 2013-09-09 15:01:26 52
pytania_i_odpowiedzi_z_dn_12_09_2013 (PDF, 72.02Kb) 2013-09-12 14:41:23 25
30.08.2013.13.54.12_SIWZ (PDF, 214.29Kb) 2013-08-30 13:54:12 451

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24.09.2013.07.46.41 zawiad o wyborze najkorzystn oferty (PDF, 2.20Mb) 2013-09-24 07:46:41 58

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.10.2013.08.37.21 ogloszenie o udzielenie zamowienie (PDF, 51.22Kb) 2013-10-14 08:37:21 59

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Ostrowski

Data wytworzenia:
30 sie 2013

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
30 sie 2013, godz. 13:54

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
30 sie 2013, godz. 13:54