111 Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Krynica Morska. | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Krynica Morska.

Polska-Krynica Morska: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

2013/S 237-412202

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15
Osoba do kontaktów: Wojciech Wiśniewski
82-120 Krynica Morska
POLSKA
Tel.: +48 552476527
E-mail: gk@krynicamorska.tv
Faks: +48 552476566

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.krynicamorska.tv

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.krynicamorska.tv

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Krynica Morska. II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Miasta Krynica Morska.

Kod NUTS PL634

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Krynica Morska” poprzez:
a) sprzątanie ulic i chodników,
b) wywóz nieczystości stałych: z koszy ulicznych, plaży oraz dodatkowo zebranych przez Zamawiającego (wg potrzeb na każdorazowe zgłoszenie),
c) dzienne – bieżące utrzymanie terenów komunalnych,
d) sprzątanie plaż,
e) bronowanie plaż,
f) zwalczanie śliskości oraz zimowe utrzymanie ulic i chodników. II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90600000, 90611000, 90513200, 90680000, 90620000, 90630000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8)Części To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2)Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość bez VAT: 2 557 910,28 PLN II.2.2)Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3)Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie 15.2.2014. Zakończenie 14.2.2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) wniesionym w terminie do 16 stycznia 2014r. do godz. 11:00. III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Z tytułu wykonania umowy kwoty należne Wykonawcy wypłacane będą przelewem na konto Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej ostatniego dnia danego miesiąca, płatne w terminie 14-tu dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: III.1.4)Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2)Warunki udziału III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 9.1. Oświadczenia wynikające z art. 44 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i art. 24 o braku podstaw do wykluczenia ustawy PZP – według wzoru stanowiącego załącznik II.2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia składa każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę.
9.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę.
9.3. Aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę.
9.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione powyżej w pkt 9.1- 9.6 składa każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej spełniają warunki:
Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000 PLN.
— potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 9.9.SIWZ.
2. W celu wykazania spełnienia warunków określonych w punkcie 1 , wykonawca musi przedłożyć następujące dokumenty:
Opłaconą polisę, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia. III.2.3)Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy w zakresie kwalifikacji technicznej spełniają warunki:
1. Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) usługi polegające na:
a) utrzymaniu w ciągu jednego sezonu zimowego minimum 20 km dróg,
b) zamiataniu - czyszczeniu ulic, dróg, w ciągu 1 roku kalendarzowego o łącznej bieżącej długości minimum 15 km dróg z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługa została wykonana lub są wykonywane należycie.
2. Dysponują przynajmniej następującym potencjałem technicznym w postaci:
1) ciągnik rolniczy o masie całkowitej do 1500 kg, wyposażony w pług* lewo i prawoskrętny o szerokości roboczej od 1,5 do 1,8 m. - co najmniej 1 sztuka (do odśnieżania chodników),
2) ciągnik rolniczy o masie całkowitej powyżej 3500 kg, wyposażony w pług* ciężki o szerokości roboczej przynajmniej 2 m. - co najmniej 1 sztuka (do odśnieżania ulic),
3) Sprzęt do usuwania nadmiaru śniegu - koparko-ładowarka kołowa – co najmniej 1 sztuka,
4) Sprzęt do wywozu śniegu - samochód ciężarowy, samowyładowczy – co najmniej 1 sztuka,
5) posypywarka - co najmniej 1 sztuka,
6) zamiatarkę zbierającą nieczystości o działaniu podciśnieniowym lub poprzez taśmę podającą system elewatorowy do oczyszczania jezdni - co najmniej 1 sztuka,
7) zamiatarkę zbierającą nieczystości o działaniu podciśnieniowym lub poprzez taśmę podającą system elewatorowy do oczyszczania chodników - co najmniej 1 sztuka,
8) samochód lekki o ładowności do 5 ton – co najmniej 1 sztuka,
9) samochód – śmieciarka - co najmniej 2 sztuki,
3. Zatrudniali licząc przeciętne zatrudnienie w latach 2010,2011 i 2012, co najmniej 5 osób.
3. W celu wykazania spełnienia warunków określonych w punkcie 1 , wykonawca musi przedłożyć następujące dokumenty:
1. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – według wzoru stanowiącego załącznik II.4 (doświadczenie zawodowe).
W wykazie należy wymienić usługi potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę lub Wykonawców składających wspólną ofertę warunku określonego w pkt 8.1. tj. wykonali usługi polegające na:
1) utrzymaniu w ciągu jednego sezonu zimowego minimum 20 km dróg,
2) zamiataniu - czyszczeniu ulic, dróg, w ciągu 1 roku kalendarzowego o łącznej bieżącej długości minimum 15 km dróg
2. Wykaz potencjału technicznego oraz osób, którymi dysponuje Wykonawca i osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z oświadczeniem o wielkości średniego rocznego zatrudnienia - według wzoru stanowiącego załącznik II.3 (wykaz potencjału technicznego).
Przez dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym rozumie się złożenie wykazu, w którym to Wykonawca wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym określonym w pkt. 8.2 oraz osobami określonymi w pkt. 8.3 niezbędnymi do wykonania całego przedmiotu zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik II.3 (wykaz potencjału technicznego).
Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają jeden taki dokument.
3. Wykonawca składający ofertę może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) dokumenty określone w pkt. 9.7.i 9.8. mogą być dokumentami wspólnymi, a pozostałe dokumenty określone w pkt.9 odrębne dla każdego z wykonawców występujących wspólnie.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia. III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury IV.1.1)Rodzaj procedury Otwarta IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3)Informacje administracyjne IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZP.271.15.2013 IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 16.1.2014 - 11:00 IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8)Warunki otwarcia ofert Data: 16.1.2014 - 11:30

Miejscowość:

Krynica Morska.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Grudzień 2017. VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3)Informacje dodatkowe VI.4)Procedury odwoławcze VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z działem 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:5.12.2013


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
06.12.2013.10.23.40 ogloszenie (PDF, 147.91Kb) 2013-12-06 10:23:40 28

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik_nr_1_do_dziennego_biezace_utrzymanie_czystosci_na_terenie_miasta (PDF, 4.04Mb) 2013-12-06 10:23:40 405
06.12.2013.10.23.40_SIWZ (PDF, 302.64Kb) 2013-12-06 10:23:40 749

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
12.02.2014.11.23.50 zawiad (PDF, 181.01Kb) 2014-02-12 11:23:50 92

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
12.02.2014.11.23.50 ENOTICES umkrynicamorska-2014-020129-F03-PL (PDF, 110.11Kb) 2014-02-12 11:23:50 69

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Ostrowski

Data wytworzenia:
06 gru 2013

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
06 gru 2013, godz. 10:23

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
06 gru 2013, godz. 10:23