111 NA WYKONANIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO ORAZ KOORDYNACJI DZIAŁAŃ I ROZLICZENIA PROJEKTU NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI PN: Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure ( Bałtyckie Bursztynowe Wybrzeże. Rozwój obszaru transgranicznego poprzez budowę i modernizacje infrastruktury turystycznej) | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

NA WYKONANIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO ORAZ KOORDYNACJI DZIAŁAŃ I ROZLICZENIA PROJEKTU NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI PN: Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure ( Bałtyckie Bursztynowe Wybrzeże. Rozwój obszaru transgranicznego poprzez budowę i modernizacje infrastruktury turystycznej)

Krynica Morska: NA WYKONANIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO ORAZ KOORDYNACJI DZIAŁAŃ I ROZLICZENIA PROJEKTU NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI PN: Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure ( Bałtyckie Bursztynowe Wybrzeże. Rozwój obszaru transgranicznego poprzez budowę i modernizacje infrastruktury turystycznej)
Numer ogłoszenia: 58679 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Krynica Morska , ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie, tel. 55 2476527, faks 55 2476566.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynicamorska.tv

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NA WYKONANIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO ORAZ KOORDYNACJI DZIAŁAŃ I ROZLICZENIA PROJEKTU NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI PN: Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure ( Bałtyckie Bursztynowe Wybrzeże. Rozwój obszaru transgranicznego poprzez budowę i modernizacje infrastruktury turystycznej).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 5. W ramach kontroli realizacji budowy Wykonawca zapewni nadzór inwestorski nad robotami zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej w której zakres wchodzi: a) Budowa budynku poczekalni autobusowej wraz z wiatą, w tym: - roboty budowlane: roboty ziemne, ławy i stopy fundamentowe, ściany fundamentowe, ściany parteru, strop nad parterem i elementy żelbetowe wylewne, konstrukcja dachu, pokrycie dachu część wyższa i niższa, stolarka okienna i drzwiowa, roboty tynkarskie + glazura, roboty malarskie, podłoża i posadzki, docieplenie ścian i wykonanie elewacji, zabezpieczenie budynku przed powodzią, - roboty elektryczne: elementy zasilania, instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych, instalacje elektryczne zasilania wentylacji, instalacja ogrzewania elektrycznego, - roboty sanitarne: instalacja kanalizacji wewnętrznej, instalacja wodociągowa, instalacje wentylacji mechanicznej, b) Budowa budynku pawilonu przy polu namiotowym wraz z wiatą na kontenery do gromadzenia odpadów stałych w tym: - roboty budowlane: roboty ziemne, ławy i stopy fundamentowe, ściany fundamentowe, ściany parteru i elementy żelbetowe wylewane na mokro, konstrukcja dachu, pokrycie dachu, stolarka okienna i drzwiowa, roboty tynkarskie +glazura, roboty malarskie, podłoża i posadzki, zabezpieczenie budynku przed powodzią, - roboty elektryczne: elementy zasilania, instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych, instalacja zasilania odbiorów technologicznych, instalacja połączeń wyrównawczych, - roboty sanitarne: instalacja kanalizacji wewnętrznej, instalacja wodociągowa, instalacja wentylacji mechanicznej, c) Zagospodarowanie terenu, w tym: - stanowiska postojowe autobusów i plac manewrowy - budowa ciągów komunikacyjnych, placów, - ogrodzenie pola namiotowego, - dostawa oraz montaż ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych, - zagospodarowanie terenów zielonych oraz montaż tablicy informacyjnej, - wywóz i utylizacja gruzu, ziemi i odpadów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.63.00.00-3, 71.00.00.00-8, 71.31.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał: 1. co najmniej 2 usługi polegające na wykonywaniu usługi zarządzania lub nadzoru inwestorskiego projektem inwestycyjnym o wartości nie mniejszej niż 1,5 mln PLN, a który był współfinansowany bądź sfinansowany ze środków pomocowych (Unii Europejskiej lub innych funduszy, np. Instrumentu Norweskiego, Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Środowiska, itp.); 2. co najmniej 1 usługę polegającą na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego lub zarządzaniu projektem transgranicznym Unii Europejskiej.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W zakresie warunku wskazanego w punkcie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagane jest dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawnych w szczególności: a) Koordynator zespołu inspektorów posiadający: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz - doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 3 lat przy pełnieniu funkcji menadżerskiej przy realizacji inwestycji o wartości co najmniej 1,5 mln złotych brutto. b) inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, posiadający: - wykształcenie wyższe, - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w danej specjalności. c) inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający: - wykształcenie wyższe, - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w danej specjalności. d) inspektor nadzoru w specjalności drogowej posiadający: - wykształcenie wyższe techniczne, - minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. e) specjalista ds. rozliczeń posiadającego: wykształcenie wyższe oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w rozliczaniu inwestycji budowlanych współfinansowanych z funduszy unijnych. Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej opisanych stanowisk jeżeli którakolwiek z przewidzianych osób posiada łącznie wymagane przez Prawo Budowlane i zamawiającego kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        a) Koordynator zespołu inspektorów posiadający: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz - doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 3 lat przy pełnieniu funkcji menadżerskiej przy realizacji inwestycji o wartości co najmniej 1,5 mln złotych brutto. b) inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, posiadający: - wykształcenie wyższe, - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w danej specjalności. c) inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający: - wykształcenie wyższe, - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w danej specjalności. d) inspektor nadzoru w specjalności drogowej posiadający: - wykształcenie wyższe techniczne, - minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. e) specjalista ds. rozliczeń posiadającego: wykształcenie wyższe oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w rozliczaniu inwestycji budowlanych współfinansowanych z funduszy unijnych.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W zakresie warunku odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej: warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. zł ;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie, o którym mowa w Rozdziale V ust 3 pkt.4, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. poświadczenie);
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krynicamorska.tv
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15 , 82-120 Krynica Morska, pok. nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15 , 82-120 Krynica Morska, pok. nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska Rosja 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja_dla_wykonawcow (PDF, 664.62Kb) 2014-03-20 09:59:42 22
ogloszenie (PDF, 60.39Kb) 2014-03-19 14:08:53 50
siwz_nadzor_inwestorski (PDF, 1.48Mb) 2014-03-19 14:08:53 130

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01.04.2014.11.57.45 najkorzystniejsza oferta (PDF, 115.17Kb) 2014-04-01 11:57:45 30

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08.04.2014.14.19.11 ogloszenie udzielenie zamowienia (PDF, 35.07Kb) 2014-04-08 14:19:11 38

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Ostrowski

Data wytworzenia:
19 mar 2014

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
19 mar 2014, godz. 14:08

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
19 mar 2014, godz. 14:08