111 Modernizacja portu jachtowego w Krynicy Morskiej w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Modernizacja portu jachtowego w Krynicy Morskiej w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure

Krynica Morska: Modernizacja portu jachtowego w Krynicy Morskiej w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure
Numer ogłoszenia: 123802 - 2013; data zamieszczenia: 28.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Krynica Morska , ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie, tel. 55 2476527, faks 55 2476566.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynicamorska.tv

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja portu jachtowego w Krynicy Morskiej w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego - Modernizacja portu jachtowego w Krynicy Morskiej w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. 2. Projekt pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska Rosja 2007 - 2013. W projekcie uczestniczącą następujący partnerzy: Gmina Sztutowo (Partner Wiodący), Gmina Miasta Krynica Morska, Gmina Stegna, Gmina Miasta Ustka, Gmina Jantarnyj w Rosji (Obwód Kaliningradzki). Projekt polega na podjęciu działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej, morskiej, portowej. 3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: 3.1. Budowa budynku informacji turystycznej + wc, w tym: a) roboty budowlane: roboty ziemne, ławy i stopy fundamentowe, ściany fundamentowe, ściany parteru, konstrukcja dachu, pokrycie dachu, stolarka okienna i drzwiowa, roboty tynkarskie + glazura, roboty malarskie, podłoża i posadzki, elewacje, zabezpieczenie przed powodzią otworów, roboty zewnętrzne, zestawienie stali zbrojeniowej b) roboty elektryczne: elementy zasilania, instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych, instalacje elektryczne zasilania wentylacji c) roboty sanitarne: instalacja kanalizacji wewnętrznej, instalacja wodociągowa, instalacje wentylacji mechanicznej 3.2. Zagospodarowanie terenu, w tym: a) roboty drogowe: b) budowa ciągów komunikacyjnych, placów, parkingów, c) zagospodarowanie terenów zielonych oraz montaż tablicy informacyjnej; d) wywóz i utylizacja gruzu, ziemi i odpadów. 3.3. Roboty elektryczne: a) oświetlenie terenu; b) linie sterownicze; c) badania i pomiary. 4. Zamawiający informuje, iż w przypadku potrzeby zapoznania się z innymi dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, będą one dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu. 5. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót objętych umową i przedłoży do zatwierdzenia w terminie 14 dni od dnia udzielenia zamówienia. 6. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia - przedstawiający terminy realizacji poszczególnych etapów robót w ramach realizacji zamówienia musi uwzględniać zakończenie robót w terminie, o którym mowa w rozdziale VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, nie ma na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Pzp, a służy jedynie jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. 8. Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp. 9. Należy stosować zasadę kraju pochodzenia w odniesieniu do zastosowanych materiałów i urządzeń. Oznacza to, iż jeśli akt prawny lub inny instrument odnoszący się do Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 określa zasady kraju pochodzenia dostaw nabywanych przez Beneficjenta w odniesieniu do dofinansowania, oferent zobowiązany jest podać kraj pochodzenia dostaw w znaczeniu określonym w art. 23 i 24 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz innych aktów wspólnotowych dotyczących pochodzenia niepreferencyjnego. Art. 23 w/w Rozporządzenia: 9.1. Towarami pochodzącymi z danego kraju są towary całkowicie uzyskane w tym kraju. 9.2. Określenie (towary całkowicie uzyskane w danym kraju) oznacza: a) produkty mineralne tam wydobyte; b) produkty roślinne tam zebrane; c) żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane; d) produkty uzyskane od żywych zwierząt tam wyhodowanych; e) produkty uzyskane przez polowanie lub rybołówstwo tam prowadzone; f) produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobywane z mórz znajdujących się poza morzem terytorialnym danego kraju przez statki w nim zarejestrowane i pływające pod jego banderą; g) towary wytworzone na pokładach statków przetwórni z produktów określonych w lit. f), pochodzących z tego kraju, o ile te statki przetwórnie zostały zarejestrowane w tym kraju i pływają pod jego banderą; h) produkty wydobyte z dna morskiego lub z gruntu pod dnem morskim, znajdującym się poza morzem terytorialnym, o ile dany kraj ma prawa wyłączności do eksploatacji tego dna lub gruntu; i) odpady i pozostałości powstające w wyniku procesów produkcyjnych oraz towary zużyte, jeżeli zostały tam zebrane i nadają się wyłącznie do odzyskiwania surowców; j) towary tam wytworzone wyłącznie z towarów wymienionych w lit. a)-i) lub z ich pochodnych na dowolnym etapie przetworzenia. 9.3. Do celów stosowania pkt. 9.2 określenie (kraj) obejmuje również morze terytorialne tego kraju. Art. 24 w/w Rozporządzenia: Towar, w którego produkcję zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, jest uznawany za pochodzący z kraju, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu. 10.Gdy akt prawny lub inny instrument odnoszący się do Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 nie określa zasad kraju pochodzenia dostaw nabywanych przez Beneficjenta w ramach dotacji, kraj pochodzenia tych dostaw może być dowolny, a świadectwo pochodzenia nie jest wymagane. 11.Wykonawca w ramach realizowanego zadania zobowiązany będzie do doradztwa w zakresie tworzenia produktu turystycznego w projekcie pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure w kontekście zastosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i zagospodarowania terenu. Wykonawca zapewni uczestnictwo co najmniej jednego eksperta w planowych warsztatach w Ustce (2 dni x 8 godzin) z głosem doradczym w następujących zagadnieniach: jaki wpływ zastosowana technologia poszczególnych elementów infrastruktury może mieć na tworzony w ramach projektu kompleksowy produkt turystyczny oraz w jaki sposób elementy infrastruktury w inwestycji mogą współtworzyć spójny produkt turystyczny, a także jakie elementy techniczne, technologiczne należy wziąć pod uwagę kreując nowy produkt turystyczny w kontekście realizacji tej konkretnej inwestycji. 12.Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania określa dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące Załącznik nr 2 SIWZ oraz przedmiary robót (przedmiary są elementem pomocniczym projektu) stanowiące Załącznik nr 3 SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych do wysokości 5% wartości umownej robót wynikającej z podpisanej umowy między Wykonawcą i Zamawiającym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.12.91-4, 45.11.27.10-5, 45.11.30.00-2, 45.21.00.00-2, 45.21.55.00-2, 45.23.30.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawa zamówień publicznych, tj.: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Stegnie Nr 55 8308 0001 0006 1681 2000 0070 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - ul. Górników 15 w sekretariacie lub zamieścić w osobnej kopercie opisanej (wadium), dołączonej do oferty. 7. Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo brak zgody na przedłużenie okresu zawiązania ofertą spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 8. Wadium wniesione w formach, o których mowa w pkt. 2.2-2.5 musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Rozdział IX z SIWZ.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Rozdział IX z SIWZ.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Rozdział IX z SIWZ.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Rozdział IX z SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 85
 • 2 - Gwarancja - 15

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Rozdział XX SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.krynicamorska.tv
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2013 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska Rosja 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zal_1 (ZIP, 44.31Mb) 2013-03-28 12:53:47 200
zal_2 (ZIP, 3.88Mb) 2013-03-28 12:53:47 196
zal_3 (ZIP, 777.99Kb) 2013-03-28 12:53:47 234
zal_4 (PDF, 44.17Kb) 2013-03-28 12:53:47 159
zal_5 (PDF, 48.50Kb) 2013-03-28 12:53:47 154
zal_6 (PDF, 48.44Kb) 2013-03-28 12:53:47 146
zal_7 (PDF, 59.64Kb) 2013-03-28 12:53:47 150
zal_8 (PDF, 139.82Kb) 2013-03-28 12:53:47 155
zal_9 (PDF, 45.70Kb) 2013-03-28 12:53:47 164
zal_10 (PDF, 58.01Kb) 2013-03-28 12:53:47 191
projekty_wykonawcze_zal_do_pytan_z_dn11_04_2013 (ZIP, 18.97Mb) 2013-04-11 14:49:54 22
pytana_i_odpowiedzi_z_dn_11_04_2013 (PDF, 359.44Kb) 2013-04-11 14:49:54 35
ogloszenie_28_03_2013 (PDF, 82.90Kb) 2013-03-28 14:43:13 66
siwz (PDF, 182.57Kb) 2013-03-28 12:53:47 214

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
16.04.2013.11.34.18 zawiad o wyborze oferty (PDF, 1.01Mb) 2013-04-16 11:34:18 39

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.05.2013.11.52.43 ogloszenie o udzielenieniu zamowienia 14 05 2013 (PDF, 61.86Kb) 2013-05-14 11:52:43 92

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
28 mar 2013

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
28 mar 2013, godz. 12:53

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
28 mar 2013, godz. 12:53