111 Zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasta Krynica Morska | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasta Krynica Morska

Krynica Morska: Zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasta Krynica Morska
Numer ogłoszenia: 114632 - 2013; data zamieszczenia: 22.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Krynica Morska , ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie, tel. 55 2476527, faks 55 2476566.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynicamorska.tv

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasta Krynica Morska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i prowadzeniu sezonowej obsługi parkingów od 1 lipca 2013 do 31 sierpnia 2015 w Strefach Płatnego Parkowania w pasie dróg gminnych Miasta Krynica Morska oraz pobieranie opłat za parkowanie pojazdów zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ. Realizacja usług w Strefach Płatnego Parkowania ( zwanych dalej SPP) oraz pobieranie opłat odbywać się będzie w terminach określonych Uchwałami Rady Miejskiej za pomocą parkometrów spełniających wymogi techniczno - eksploatacyjne..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.22.40.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium ( o udzielenie którego będzie dany Oferent się ubiegał) w wysokości 7.000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zasady wnoszenia i zwracania wadium określa art. 45 i 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 2007, Dz. U. nr 223, poz. 1655 z 2008 r. Nr 171, poz.1058 ,Nr 220,poz.1420, nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr19,poz.101Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223,poz.1778 ) Wadium może być wnoszone w następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Nr 55 8308 0001 0006 1681 2000 0010 w BS STEGNA Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        oceny spełnienia tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4.są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; ( polisa ważna na dzień składania ofert) 5.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 2007, Dz. U. nr 223, poz. 1655 z 2008 r. Nr 171, poz.1058 ,Nr 220,poz.1420, nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19,poz.101Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223,poz.1778 ) 6.Wykonawcy nie mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na obsłudze miejsc parkingowych za pomocą parkometrów przez okres ciągły trwający co najmniej 6 miesięcy o liczbie miejsc parkingowych nie mniejszej niż 300. 2. W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (załącznik nr 3 SIWZ, a także dołączy dokumenty, w których potwierdzono poprawność, rzetelność i terminowość usług wraz ze wskazaniem rodzaju obsługiwanych urządzeń w SPP (referencje). 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 1.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1.Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej następującym potencjałem technicznym: -parkometry-minimum 13 szt. -zestawy komputerowe - 1 szt. -aparaty cyfrowe - 2 szt. -telefony - 2szt. -Samochód - 1szt.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1. Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania minimum 1 pracownikiem biurowym ( 1 osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia i obsługę biura SPP) oraz odpowiednią liczbą kontrolerów. Osoby te powinny posiadać doświadczenie w prowadzeniu SPP. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w/w. potencjałem kadrowym przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Złożenie wymaganego oświadczenia zgodnie z SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.krynicamorska.tv
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, Pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, Pokój nr 7 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
pytania_i_odpowiedzi_02_04_2013 (PDF, 979.65Kb) 2013-04-02 12:00:06 23
siwz_z_zalacznikami (PDF, 12.75Mb) 2013-03-22 10:39:57 159

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08.04.2013.14.41.08 zawiad o wyborze najkorzyst oferty (PDF, 1.19Mb) 2013-04-08 14:41:08 54

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
07.05.2013.11.39.19 ogloszenie o udzieleniu zamowieniu 07 05 2013 (PDF, 31.32Kb) 2013-05-07 11:39:19 58

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
22 mar 2013

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
22 mar 2013, godz. 10:39

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
22 mar 2013, godz. 10:39