111 Zamówienie obejmuje wykonanie cyklicznych dostaw oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 17.000 litrów do kotłowni olejowej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska ul. Górników 15 , 82-120 Krynica Morska | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zamówienie obejmuje wykonanie cyklicznych dostaw oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 17.000 litrów do kotłowni olejowej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska ul. Górników 15 , 82-120 Krynica Morska

Krynica Morska: Zamówienie obejmuje wykonanie cyklicznych dostaw oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 17.000 litrów do kotłowni olejowej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska ul. Górników 15 , 82-120 Krynica Morska
Numer ogłoszenia: 60938 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Krynica Morska , ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie, tel. 55 2476527, faks 55 2476566.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynicamorska.tv

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie obejmuje wykonanie cyklicznych dostaw oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 17.000 litrów do kotłowni olejowej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska ul. Górników 15 , 82-120 Krynica Morska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Zamówienie obejmuje wykonanie cyklicznych dostaw oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 17.000 litrów do kotłowni olejowej znajdującej się budynku Urzędu Miasta Krynica Morska ul. Górników 15 Szczegółowy opis wykonania zamówienia zawiera niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Zapotrzebowanie ilościowe na olej opałowy, jest ilością szacunkową w zakresie (+/- 20%) zapotrzebowania w okresie wykonywania dostaw tj. od chwili zawarcia umowy do 31.12.2013 r. Zamawiający zastrzega sobie zamawianie ww. ilość zamówionego oleju opałowego w zależności od panujących warunków pogodowych i realnych zapotrzebowań na jego zakup. Określenie przedmiotu zamówienia zostało wykonane z najwyższą starannością a wskazane w opisie znaki towarowe, patenty i ich pochodzenie stanowi jedynie określenie jakości i sposobu wykonania zamówienia. 2)Olej opałowy (zgodnie z Polską Normą PKWiU:11.10.1) powinien charakteryzować się następującymi parametrami: 1. Gęstość w temperaturze 15°C max. 860 kg/m³ 2. Wartość opałowa większa od 42,6 MJ/kg 3. Zawartość siarki mniejsza od 0,2% m/m.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Należy złożyć potwierdzone podpisem upoważnionej osoby/osób - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Należy złożyć potwierdzone podpisem upoważnionej osoby/osób - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający, żąda złożenia w ofercie wykonawcy następujących dokumentów: Oryginał/kserokopia potwierdzona przez oferenta - Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP; (wg wzoru zał. nr 3); Pozostałe dokumenty, które wykonawca winien dołączyć do oferty: 1. Formularz ofertowy (wg wzoru zał. nr 1) przedstawiający cenę oferty którą, należy przestawić wg. wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, wyliczoną w oparciu o założenia przedstawione w specyfikacji iwz w szczególności zaś w pkt. XII specyfikacji - sposób obliczenia ceny oferty. (Brak złożenia ww. dokumentu w sposób uniemożliwiający potwierdzenie uzyskania zawartych we wzorze informacji i oświadczeń będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 2. Formularz cenowy (wg wzoru zał. nr 2) przedstawiający cenę oferty którą, należy przestawić wg. wzoru formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, wskazującą składniki ceny oferty tj. cenę netto 1 litra, marżę/upust dostawcy, cenę netto 1 litra oleju po upuście/marży, ilość szacunkową oleju, łączną wartość dostawy netto, podatek VAT, łączną wartość brutto dostawy. (Brak złożenia ww. dokumentu w sposób uniemożliwiający potwierdzenie uzyskania zawartych we wzorze informacji i oświadczeń będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej podmiotów - wykonawców, należy złożyć pełnomocnictwo upoważnionych przez wykonawców osoby lub osób do składania oferty wspólnie, reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy o wykonanie zamówienia. Pełnomocnictwo niniejsze winno być podpisane przez prawnie upoważnione do tego osoby w poszczególnych podmiotach.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.krynicamorska.tv
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Krynica Morska .82-120 Krynica Morska ul. Górników 15, pok. Nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 51.16Kb) 2013-02-14 08:49:09 91

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zal_nr1 (PDF, 39.54Kb) 2013-02-14 08:49:10 149
zal_nr2 (PDF, 26.34Kb) 2013-02-14 08:49:10 145
zal_nr3 (PDF, 22.87Kb) 2013-02-14 08:49:10 145
zal_nr4 (PDF, 22.63Kb) 2013-02-14 08:49:10 143
zal_nr5 (PDF, 42.10Kb) 2013-02-14 08:49:10 153
siwz (PDF, 94.60Kb) 2013-02-14 08:49:10 147

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.03.2013.12.08.24 ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 33.92Kb) 2013-03-14 12:08:24 91

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
14 lut 2013

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
14 lut 2013, godz. 08:49

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
14 lut 2013, godz. 08:49