111 Zamówienie obejmuje wykonanie cyklicznych dostaw oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 17.000 litrów do kotłowni olejowej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska ul. Górników 15 , 82-120 Krynica Morska. | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zamówienie obejmuje wykonanie cyklicznych dostaw oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 17.000 litrów do kotłowni olejowej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska ul. Górników 15 , 82-120 Krynica Morska.

Krynica Morska: Zamówienie obejmuje wykonanie cyklicznych dostaw oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 17.000 litrów do kotłowni olejowej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska ul. Górników 15 , 82-120 Krynica Morska
Numer ogłoszenia: 35323 - 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Krynica Morska , ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie, tel. 55 2476527, faks 55 2476566.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynicamorska.tv

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie obejmuje wykonanie cyklicznych dostaw oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 17.000 litrów do kotłowni olejowej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska ul. Górników 15 , 82-120 Krynica Morska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Zamówienie obejmuje wykonanie cyklicznych dostaw oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 17.000 litrów do kotłowni olejowej znajdującej się budynku Urzędu Miasta Krynica Morska ul. Górników 15 Szczegółowy opis wykonania zamówienia zawiera niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Zapotrzebowanie ilościowe na olej opałowy, jest ilością szacunkową w zakresie (+/- 20%) zapotrzebowania w okresie wykonywania dostaw tj. od chwili zawarcia umowy do 31.12.2014 r. Zamawiający zastrzega sobie zamawianie ww. ilość zamówionego oleju opałowego w zależności od panujących warunków pogodowych i realnych zapotrzebowań na jego zakup. Określenie przedmiotu zamówienia zostało wykonane z najwyższą starannością a wskazane w opisie znaki towarowe, patenty i ich pochodzenie stanowi jedynie określenie jakości i sposobu wykonania zamówienia. 2)Olej opałowy (zgodnie z Polską Normą PKWiU:11.10.1) powinien charakteryzować się następującymi parametrami: 1. Gęstość w temperaturze 15°C max. 860 kg/m³ 2. Wartość opałowa większa od 42,6 MJ/kg 3. Zawartość siarki mniejsza od 0,2% m/m.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Należy złożyć potwierdzone podpisem upoważnionej osoby/osób - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Należy złożyć potwierdzone podpisem upoważnionej osoby/osób - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty nie wymienione w pkt. III.4) albo w pkt. III.5) W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający, żąda złożenia w ofercie wykonawcy następujących dokumentów: Oryginał/kserokopia potwierdzona przez oferenta - Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP; (wg wzoru zał. nr 3); Pozostałe dokumenty, które wykonawca winien dołączyć do oferty: 1. Formularz ofertowy (wg wzoru zał. nr 1) przedstawiający cenę oferty którą, należy przestawić wg. wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, wyliczoną w oparciu o założenia przedstawione w specyfikacji iwz w szczególności zaś w pkt. XII specyfikacji - sposób obliczenia ceny oferty. (Brak złożenia ww. dokumentu w sposób uniemożliwiający potwierdzenie uzyskania zawartych we wzorze informacji i oświadczeń będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 2. Formularz cenowy (wg wzoru zał. nr 2) przedstawiający cenę oferty którą, należy przestawić wg. wzoru formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, wskazującą składniki ceny oferty tj. cenę netto 1 litra, marżę/upust dostawcy, cenę netto 1 litra oleju po upuście/marży, ilość szacunkową oleju, łączną wartość dostawy netto, podatek VAT, łączną wartość brutto dostawy. (Brak złożenia ww. dokumentu w sposób uniemożliwiający potwierdzenie uzyskania zawartych we wzorze informacji i oświadczeń będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej podmiotów - wykonawców, należy złożyć pełnomocnictwo upoważnionych przez wykonawców osoby lub osób do składania oferty wspólnie, reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy o wykonanie zamówienia. Pełnomocnictwo niniejsze winno być podpisane przez prawnie upoważnione do tego osoby w poszczególnych podmiotach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.krynicamorska.tv
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Krynica Morska .82-120 Krynica Morska ul. Górników 15, pok. Nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
21.02.2014.12.11.01 uzp ogloszenie (PDF, 50.53Kb) 2014-02-21 12:11:01 58

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
21.02.2014.12.11.01_siwz_i_zalaczniki (ZIP, 47.15Kb) 2014-02-21 12:11:01 128
25.02.2014.10.51.59_SIWZ (DOC, 118.00Kb) 2014-02-25 10:51:59 17

Wyjaśnia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
25.02.2014.10.18.23 poprawiony zal nr 2 - formularz cenowy (DOC, 39.91Kb) 2014-02-25 10:18:23 18

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18.03.2014.14.37.03 ogloszenie o udzieleniu (PDF, 33.48Kb) 2014-03-18 14:37:03 77

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Ostrowski

Data wytworzenia:
21 lut 2014

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
21 lut 2014, godz. 12:11

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
21 lut 2014, godz. 12:11