111 Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Miasta Krynica Morska | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Miasta Krynica Morska

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Miasta Krynica Morska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA KRYNICA MORSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747879

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Górników 15

1.5.2.) Miejscowość: Krynica Morska

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-120

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 552476527

1.5.8.) Numer faksu: 552476566

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@krynicamorska.tv

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynicamorska.tv

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Miasta Krynica Morska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e3f1e14-841a-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00045152/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-02 14:28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021242/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Miasta Krynica Morska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

bip.krynicamorska.tv

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w zakresie:
1) składania ofert (a także zmiany lub wycofania oferty) odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz strony ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal. Niedopuszczalne jest złożenie lub zmiana oferty poprzez przesłanie jej na adres e-mail. Oferta przesłana w taki sposób zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
2) który nie dotyczy składania ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email wskazanym do korespondencji w rozdziale I SWZ;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Miasta Krynica Morska”
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Miasta Krynica Morska

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90680000-7 - Usługi sprzątania plaż

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-04-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) w kryterium ceny maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę realizacji zamówienia. Podstawą oceny w tym kryterium będzie cena całkowita brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
(C min : C of) x 60 = C liczba punktów otrzymanych w kryterium cena
C min – najniższa cena z zaoferowanych
C of – cena w badanej ofercie
2) w kryterium czas odśnieżenia chodników po ustaniu opadów śniegu maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (40 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuję najkrótszy czas. Podstawą oceny w tym kryterium będzie czas odśnieżenia chodni-ków po ustaniu opadów śniegu podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
40 punktów – do 4 godziny
20 punktów – od 4 do 5 godzin
0 punktów – od 5 do 6 godzin
Wykonawca może zaproponować czas odśnieżania tylko w pełnych godzinach.
Wykonawca nie może zaoferować czasu odśnieżania krótszego niż 4 godziny.
Wykonawca nie może zaoferować czasu odśnieżania dłuższego niż 6 godzin.
W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie czasu odśnieżania (niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego, np. brak wskazania czasu odśnieżania lub wskazanie błędnego czasu) oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium, a jako deklarowany czas odśnieżania zostanie przyjęty czas odśnieżania od 5 do 6 godzin.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas odśnieżenia chodników po ustaniu opadów śniegu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.:
1) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres pro-wadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na:
a) utrzymaniu w ciągu jednego sezonu zimowego minimum 20 km dróg,
b) zamiataniu - czyszczeniu ulic, dróg, w ciągu 1 roku kalendarzowego o łącznej bieżącej długości minimum 15 km dróg,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługa została wykonana lub są wykonywane należycie.

2) posiada potencjał techniczny w postaci:
1) ciągnik rolniczy o masie całkowitej do 1500 kg, wyposażony w pług* lewo i prawoskrętny o szerokości roboczej od 1,5 do 1,8 m. - co najmniej 1 sztuka (do odśnieżania chodników),
2) ciągnik rolniczy o masie całkowitej powyżej 3500 kg, wyposażony w pług* ciężki o szerokości roboczej przynajmniej 2 m. - co najmniej 1 sztuka (do odśnieżania ulic),
3) Sprzęt do usuwania nadmiaru śniegu - koparko-ładowarka kołowa - co najmniej 1 sztuka,
4) Sprzęt do wywozu śniegu - samochód ciężarowy, samowyładowczy - co najmniej 1 sztuka,
5) posypywarka - co najmniej 1 sztuka,
6) zamiatarkę zbierającą nieczystości o działaniu podciśnieniowym lub poprzez taśmę podającą system elewatorowy do oczyszczania jezdni - co najmniej 1 sztuka,
7) zamiatarkę lub szczotkę mechaniczną zbierającą nieczystości z chodników - co najmniej 1 sztuka,
8) samochód lekki o ładowności do 5 ton – co najmniej 1 sztuka,
9) samochód – śmieciarka - co najmniej 1 sztuka,
* Lemiesze pługów muszą być zakończone końcówką gumową o równych krawędziach

3) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu Gminy Miasta Krynica Morska

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku, gdy wartość usług zostanie wskazana w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.
2. wykaz sprzętu, którym Wykonawca dysponuje w celu realizacji zadania (odpowiednio do warunku określonego w pkt VI.2 ppkt 2 ) oraz informacją o podstawie do władania tym sprzętem (kopia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu jeśli posiada); wzór wykazu sprzętu stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
3. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnych z przedmiotem zamówienia (kody odpadów 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 03 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 03 07, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36) prowadzonego przez Burmistrza Miasta Krynica Morska - na okoliczność posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Ponadto wraz z ofertą Wykonawcy składają następujące podmiotowe środki dowodowe:
1. (W przypadku składania oferty wspólnej) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp tj. oświadczenie, z którego treści musi wynikać, że usługi, do których realizacji niezbędny jest potencjał potrzebny do spełnienia warunku, wykona ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który tym
potencjałem dysponuje i wskazuje go na potwierdzenie warunku oraz należy wymienić usługi, które w związku z tym wykona. Oświadczenie znajduje się w pkt 6 formularza oferty.
2. (W przypadku polegania na potencjale innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 118 Pzp) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 8 ppkt 2) i 3) oraz pkt 9 poniżej.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesie-niem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu; (na konto: BS STEGNA 84 8308 0001 0006 1681 2000 0070)
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskaza-ny przez zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 2) – 4), wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienię-dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost z przepisów o zamówieniach publicznych oraz na warunkach określonych we wzorze umowy i w art. 15r z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374 ze zm.).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-10 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na ofertę składa się:
1) formularz oferty - Załącznik nr 1 do SWZ lub dokument zawierający co najmniej informacje w nim zawarte;
2) wykaz cen – Załącznik nr 1a do SWZ
3) pełnomocnictwo, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, dołącza do oferty dokument pełnomocnictwa;
4) pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wymagana forma pełnomocnictw: Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę, tj. skanu pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
5) oświadczenia o których mowa w rozdziale VII.1 SWZ;
6) dokument wadium (oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej) - w przypadku wnoszenia wadium w formie wskazanej w Rozdziale X pkt 4 ppkt 2) – 4) SWZ. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia przelewu wadium na konto wskazane w SWZ.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
03.02.2022.07.28.32 Ogloszenie (PDF, 143.59Kb) 2022-02-03 07:28:32 2

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik_nr1a_do_swz_wykaz_cen (DOCX, 13.95Kb) 2022-02-03 07:28:56 6
zalacznik_nr_1_do_dzienneg_biezace_utrzymania_czystosci_na_terenie_miasta (PDF, 4.04Mb) 2022-02-03 07:28:32 9
03.02.2022.07.28.32_SWZ (PDF, 530.34Kb) 2022-02-03 07:28:32 7
zalacznik_nr_4_wzor_umowy (PDF, 236.46Kb) 2022-02-03 07:29:01 6
zalacznik_nr_5_opis_przedmiotu_zamowienia (PDF, 115.25Kb) 2022-02-03 07:29:05 9

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
10.02.2022.09.03.56 INFORMACJA O KWOCIE (PDF, 31.99Kb) 2022-02-10 09:03:56 26

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
10.02.2022.11.57.04 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 47.89Kb) 2022-02-10 11:57:04 88

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.02.2022.13.16.14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 56.89Kb) 2022-02-14 13:16:14 90

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o wyniku postepowania (PDF, 66.51Kb) 2022-03-18 10:36:24 4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Swat

Data wytworzenia:
03 lut 2022

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
03 lut 2022, godz. 07:28

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
18 mar 2022, godz. 10:36