111 Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska

PL-Krynica Morska: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2013/S 076-127807

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15
Osoba do kontaktów: Wojciech Wiśniewski
82-120 Krynica Morska
POLSKA
Tel.: +48 552476527
E-mail: um@krynicamorska.tv
Faks: +48 552476566

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.krynicamorska.tv

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Miasta Krynica Morska

Kod NUTS PL634

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania odpadów komunalnych z wszystkich
nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska, odbieranie i transport odpadów z Punktu selektywnego zbierania odpadów, a także wyposażenie wszystkich nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz w urządzenia (pojemniki i worki) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier, szkło, tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe oraz popioły. Wykonawca będzie utrzymywał pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki do zbierania odpadów selektywnie zebranych w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90513100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania odpadów komunalnych z wszystkich
nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miasta Krynica Morska, odbieranie i transport odpadów z Punktu selektywnego zbierania odpadów, a także wyposażenie wszystkich nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz w urządzenia (pojemniki i worki) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier, szkło, tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe oraz popioły. Wykonawca będzie utrzymywał pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki do zbierania odpadów selektywnie zebranych w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym. Szczegółowy opis zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca odbierze odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, gdzie szacuje się, że przebywa ok. 1240 osób. Wielkość ta jest szacunkowa i zostanie uszczegółowiona po złożeniu przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Wykonawca odbierze odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, których liczbę szacuje się na ok. 400 podmiotów. Miasto ma charakter turystyczny, szacuje się że w okresie letnim (VI-IX) na terenie miasta przebywa dziennie ok 5000-10000 turystów. W okresie letnim (czerwiec – wrzesień ) na terenie miasta powstaje ponad 70% odpadów komunalnych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 302 363,40 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 24.6.2013. Zakończenie 31.12.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Stegnie
Nr 55 8308 0001 0006 1681 2000 0010 w BS STEGNA
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w
siedzibie Zamawiającego – ul. Górników 15 w sekretariacie pok. 7 lub zamieścić w osobnej
kopercie opisanej (wadium), dołączonej do oferty.
7. Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo brak zgody na przedłużenie okresu
zawiązania ofertą spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
8. Wadium wniesione w formach, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2 – 5 musi posiadać okres
ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca spełni warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu Gminy Miasta Krynica Morska.
b) Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że
wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie lub wykonuje usługi polegające na
odbieraniu odpadów komunalnych z terenów komunalnych i/lub koszy ulicznych w ilości nie
mniejszej niż 700 Mg/rok.
c) Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli wykaże, że posiada
potencjał techniczny w postaci: dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów
komunalnych (śmieciarki) z funkcją kompaktującą; dwóch pojazdów lekkich – skrzyniowych
o ładowności do 5 ton przystosowanych do odbierania odpadów segregowanych, dwóch
samochodów przystosowanych do odbierania odpadów z kontenerów z PSZOK (hakowce) –
jeden odbierający kontenery o pojemności do 10 m3, drugi do 30 m3
d) Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeśli wykaże, że
dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej
0,1 mln zł (sto tysięcy złotych) oraz posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem
zamówienia, na kwotę minimum 200 tyś zł.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
4. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – składanego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4, należy przedłożyć:
a) Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
zgodnych z przedmiotem zamówienia (kody odpadów 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40,
20 01 99, 20 03 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07)
prowadzonego przez Burmistrza Miasta Krynica Morska - na okoliczność posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
b) Wykaz głównych wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
także wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem przedmiotu usług, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie- wg wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 3;
Dowodami są: poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub
usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert; oświadczenie wykonawcy - jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym wyżej. Zamawiający uzna za dokument potwierdzający należyte
wykonanie usług także dokument określający ilość odebranych odpadów komunalnych w
sprawozdaniu GUS M-09 lub pisemne oświadczenie zakładu / zakładów przetwarzających
odpady komunalne o dostarczeniu odpadów komunalnych w ilości 700Mg/rok. Wykonawca,
w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie usług, tj. dokumenty określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
Uwaga:
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane
oświadczenie z art. 22 ust 1, może być złożone przez pełnomocnika w imieniu wszystkich
Wykonawców lub przez wszystkich Wykonawców na jednym dokumencie lub przez każdego
Wykonawcę odrębnie (jeżeli każdy z Wykonawców spełnia warunki udziału samodzielnie).
- W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy złożyć jeden wspólny wykaz wykonanych usług. Rodzaj (przedmiot) wykazanych usług należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku udziału.
- Wykonawca, który polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, należy wykazać że Wykonawca posiada potencjał techniczny
w postaci: dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych
(śmieciarki) z funkcją kompaktującą; dwóch pojazdów lekkich – skrzyniowych o ładowności do 5 ton przystosowanych do odbierania odpadów segregowanych, dwóch samochodów
przystosowanych do odbierania odpadów z kontenerów z PSZOK (hakowce) – jeden
odbierający kontenery o pojemności do 10 m3, drugi do 30 m3 zgodnie z Załącznikiem Nr 3b;
c) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę równą lub większą niż 0,1 mln zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia.
Uwaga:
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty
składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie
warunków.
- Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego
kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs, natomiast dla średniorocznego przychodu należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego, podając datę i kurs.
- Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5
do SIWZ.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8, 10, 11ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
g) Listę podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust.2 pkt 5 Pzp , albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty
wymienione powyżej w punkcie od a) do g), składa każdy z Wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej w pkt od a) do g).
UWAGA :
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10, 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10, 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w:
3. pkt V. 5. ppkt b, c, d i f SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert.
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) pkt V. 5. ppkt e SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10, 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 niniejszej uwagi
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6. Dokumenty o których mowa w rozdz. V pkt 4 i 5 należy składać w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę równą lub większą niż 0,1 mln zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeśli wykaże, że
1. dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 0,1 mln zł (sto tysięcy złotych)
2. oraz posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 200 tyś zł.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, należy wykazać że Wykonawca posiada potencjał techniczny
w postaci: dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych
(śmieciarki) z funkcją kompaktującą; dwóch pojazdów lekkich – skrzyniowych o ładowności do 5 ton przystosowanych do odbierania odpadów segregowanych, dwóch samochodów przystosowanych do odbierania odpadów z kontenerów z PSZOK (hakowce) – jeden odbierający kontenery o pojemności do 10 m3, drugi do 30 m3 zgodnie z Załącznikiem Nr 3b;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli wykaże, że posiada
potencjał techniczny w postaci: dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów
komunalnych (śmieciarki) z funkcją kompaktującą; dwóch pojazdów lekkich – skrzyniowych
o ładowności do 5 ton przystosowanych do odbierania odpadów segregowanych, dwóch
samochodów przystosowanych do odbierania odpadów z kontenerów z PSZOK (hakowce) – jeden odbierający kontenery o pojemności do 10 m3, drugi do 30 m3

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP.271.6.2013

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

27.5.2013 - 10:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 27.5.2013 - 11:00

Miejscowość:

Krynica Morska

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: wrzesień 2015

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
3. Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie: 10 dni od dnia
przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –
jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 8. I 9. Wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
11. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę.
12. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17.4.2013


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik_nr_1_siwz (PDF, 197.79Kb) 2013-04-18 09:24:00 684
zalacznik_nr_7_do_siwz (DOC, 113.50Kb) 2013-04-18 09:24:00 348
zalacznik_nr_9_do_siwz (PDF, 182.29Kb) 2013-04-18 09:24:00 356
zalacznik_nr_10_do_siwz (PDF, 91.77Kb) 2013-04-18 09:24:00 353
zalacznik_nr_11_do_siwz (PDF, 61.56Kb) 2013-04-18 09:24:00 649
zalacznik_nr_12_do_siwz (PDF, 64.24Kb) 2013-04-18 09:24:00 324
ogloszenie (PDF, 89.11Kb) 2013-04-18 09:24:00 140
siwz_krynica_morska_odpady (PDF, 335.88Kb) 2013-04-18 09:24:00 405

Wyjaśnia i modyfikacje

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05.06.2013.10.06.59 zawiad o wyb najkorzyst oferty (PDF, 1.70Mb) 2013-06-05 10:06:59 95

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24.06.2013.07.43.11 2013-OJS120-205938-pl (PDF, 98.48Kb) 2013-06-24 07:43:11 39

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
18 kwi 2013

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
18 kwi 2013, godz. 09:24

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
18 kwi 2013, godz. 09:24