111 Świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT

Krynica Morska: Świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT
Numer ogłoszenia: 10647 - 2015; data zamieszczenia: 26.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie, tel. 55 2476527, faks 55 2476566.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług doradczych w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w związku z postępowaniem o zwrot nadpłaconego podatku VAT.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.14.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińka-Jaworska Sp.k z siedzibą w Warszawie, ul. Armii Ludowej 14, 00-632 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 200000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 20000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20000,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podstawą wyboru Wykonawcy jest zlecenie usługi polegającej na świadczeniu doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniami Miasta Krynica Morska z tytułu podatku Vat, Jest to usługa określona pod numerem CPV 79140000-8 (usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej). Uwzględniając powyższe podjęto decyzję o zawarciu umowy o doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Podstawę do zastosowania tego trybu stanowi art.5 ust.1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907). Zgodnie z przywołanymi przepisami w przypadku udzielania zamówień na usługi prawne polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego Zamawiający może wszcząć postępowanie nie stosując przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. Przepisy powyższe pozwalają na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej reki mimo braku przesłanek określonych w przepisach ogólnych w sytuacji, gdy występuje uzasadniony przypadek zastosowania tego trybu. Z uwagi na powyższe udzielenie zamówienia publicznego ww Wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej reki jest uzasadnione.


Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.01.2015.12.40.19 ogloszenie (PDF, 196.00b) 2015-01-26 12:40:19 63
26.01.2015.12.41.32 ogloszenie (PDF, 36.80Kb) 2015-01-26 12:41:32 68

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
26 sty 2015

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
26 sty 2015, godz. 12:40

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
26 sty 2015, godz. 12:40