111 Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2021/BZP 00146285/01

Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.08.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA KRYNICA MORSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747879

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Górników 15

1.5.2.) Miejscowość: Krynica Morska

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-120

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 55 247 65 27

1.5.8.) Numer faksu: 55 247 65 66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@krynicamorska.tv

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynicamorska.tv

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2e3a93e-f99b-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00146285/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12 07:29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001218/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

bip.krynicamorska.tv

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w zakresie:
1) składania ofert (a także zmiany lub wycofania oferty) odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz strony ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal. Niedopuszczalne jest złożenie lub zmiana oferty poprzez przesłanie jej na adres e-mail. Oferta przesłana w taki sposób zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
2) który nie dotyczy składania ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email wskazanym do korespondencji w rozdziale I SWZ;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (100 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik do SWZ), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
(C min / C of) x 100 = C liczba punktów otrzymanych w kryterium cena
C min – najniższa cena z zaoferowanych
C of – cena w badanej ofercie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.:
1) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200 m2 i o wartości zamówienia nie mniejszej niż 450000 złotych brutto.
2) dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 0,2 mln PLN;
3) dysponuje następującymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia:
a. kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 r. poz. 220 ze zm.);.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku, gdy wartość usług zostanie wskazana w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;


Ponadto wraz z ofertą Wykonawcy składają następujące podmiotowe środki dowodowe:
1. (W przypadku składania oferty wspólnej) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp tj. oświadczenie wykonawców składających wspólną ofertę, którzy polegają na zdolnościach tych spośród wykonawców składających wspólna ofertę, którzy mają odpowiednie zdolności potrzebne do
spełnienia warunków udziału w postępowaniu i którzy w związku z tym wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wchodzący w skład „konsorcjum” lub
spółki cywilnej.
2. (W przypadku polegania na potencjale innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 118 Pzp) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 8 ppkt 2) i 3) oraz pkt 9 poniżej.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 2) – 4), wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia al-bo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do je-go wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu po-przez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.]

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost z przepisów o zamówieniach publicznych oraz na warunkach określonych we wzorze umowy i w art. 15r z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374 ze zm.).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-27 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na ofertę składa się:
1) formularz oferty - Załącznik nr 1 do SWZ lub dokument zawierający co najmniej informacje w nim zawarte;
2) pełnomocnictwo, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, dołącza do oferty dokument pełnomocnictwa;
3) pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wymagana forma pełnomocnictw: Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę, tj. skanu pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4) oświadczenia o których mowa w rozdziale VII.1 SWZ;
5) dokument wadium (oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej) - w przypadku wnoszenia wadium w formie wskazanej w Rozdziale X pkt 4 ppkt 2) – 4) SWZ. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia przelewu wadium na konto wskazane w SWZ.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
12.08.2021.08.50.48 ogloszenie (PDF, 109.83Kb) 2021-08-12 08:50:48 71

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik_nr_1_2_3_6_7_do_swz_wzor_umowy (DOCX, 39.42Kb) 2021-08-12 08:51:06 14
zalacznik_nr1_do_opisu_przedmiotu_zamowienia (7Z, 34.36Mb) 2021-08-12 08:51:21 22
zalacznik_nr4_do_swz_wzor_umowy (PDF, 206.04Kb) 2021-08-12 08:51:14 14
zalacznik_nr5_do_swz_opis_przedmiotu_zamowienia (PDF, 182.04Kb) 2021-08-12 08:51:18 20
12.08.2021.08.50.48_SWZ (PDF, 523.64Kb) 2021-08-12 08:50:48 14

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
27.08.2021.10.12.46 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - OSP (PDF, 41.85Kb) 2021-08-27 10:12:46 57

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05.10.2021.13.44.03 Ogloszenie o udzieleniu zamowienia OSP (PDF, 68.25Kb) 2021-10-05 13:44:03 32

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wojciech Wiśniewski

Data wytworzenia:
12 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
12 sie 2021, godz. 08:29

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
12 sie 2021, godz. 08:29