111 Przebudowa drogi gminnej ulicy Rybackiej - II i III etap od ulicy Szkolnej do ulicy Gdańskiej wraz z ulicą Zabytkową i ulicą Poprzeczną w Krynicy Morskiej | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przebudowa drogi gminnej ulicy Rybackiej - II i III etap od ulicy Szkolnej do ulicy Gdańskiej wraz z ulicą Zabytkową i ulicą Poprzeczną w Krynicy Morskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Krynica Morska, ul. Górników 3, 82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie, tel. 055 247 65 27, faks: 055 247 65 66.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    1. II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Przebudowie drogi gminnej ulicy Rybackiej - II i III etap od ulicy Szkolnej do ulicy Gdańskiej wraz z ulicą Zabytkową i ulicą Poprzeczną w Krynicy Morskiej”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie jezdni do szerokości 5,0 m na całej długości ulicy, tak by możliwy był ruch dwukierunkowy na całej jej długości. Wzdłuż ulic projektowany jest dwustronny chodnik o szerokości 1,25 -2,0 m. W pasie drogi przewidywane jest zlokalizowanie oświetlenia ulicznego oraz sieć kanalizacji burzowej grawitacyjnej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.

45233140 -2

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: zakończenie prac do 15.11.2010 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w tym:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania objętej niniejszym zamówieniem działalności;

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, remoncie lub przebudowie drogi o wartości co najmniej 5 mln zł brutto każda;

3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób:

a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych;

b) kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych lub kierownika budowy;

c) kierownikiem robót wodono-kanalizacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót wodociągowych lub kanalizacyjnych lub kierownika budowy.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 5 mln zł;

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

6. Wykazali się średniorocznym obrotem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - 10 mln zł (słownie: dziesięć milionów zł),

7. Dysponują własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu) i/ lub dostępem do linii kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie składają wraz z ofertą:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykaz wykonanych co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na budowie, remoncie lub przebudowie drogi o wartości co najmniej 5 mln zł brutto każda, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

4. Dokumenty potwierdzające, że ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie.

5. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu należy również załączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą pełnić funkcje kierownika budowy i robót posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

6. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt 5 wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

7. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł oraz oświadczenie potwierdzające, że przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż cena ofertowa oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składają Wykonawcy, którzy łącznie lub osobno potwierdzą spełnienie postawionego warunku.

8. Sprawozdanie finansowe, potwierdzające, że Wykonawca posiada przychody ze sprzedaży netto w każdym z poszczególnych lat obrotowych 2006-2008 w wysokości nie mniejszej niż 8.000.000,00 PLN. Jeżeli sprawozdanie finansowe Wykonawcy podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres od 2006 do 2008 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składają Wykonawcy, którzy łącznie lub osobno potwierdzą spełnienie postawionego warunku.

9. Informacja z banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą, że Wykonawca dysponuje własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego l o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu i/lub dostęp do linii kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Kosztorys ofertowy (na podstawie dołączonej do SIWZ dokumentacji i przedmiaru robót jak również zapisów w samej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) Przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo. Sporządzony kosztorys winien zawierać, co najmniej wypełnione kolumny takie jak: „Lp”, „podstawa wyceny”, opis pozycji”, „ilość”, „cena jednostkowa”, „wartość wycenianej pozycji”, należy również podsumować wszystkie pozycje kosztorysu z podaniem „wartości ogółem” poszczególnych elementów robót. W kosztorysie należy podać wysokość czynników cenotwórczych min. Takich jak: cena roboczogodziny, koszty pośrednie Kp, koszty sprzętu Ks, koszty zakupu materiałów Kzm, zysk. Ponadto wykaz materiałów z cenami jednostkowymi oraz wykaz sprzętu z cenami jednostkowymi.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.krynicamorska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, pok. 9.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2010 r godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego pok. 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU II i III etap Rybacka (DOC, 53.50Kb) 2010-01-25 13:16:39 35

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_i_zalaczniki (ZIP, 34.02Mb) 2010-01-25 13:16:39 262

Wyjaśnia i modyfikacje

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o wyborze oferty (PDF, 176.33Kb) 2010-02-26 08:15:21 24

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 34.20Kb) 2010-03-19 09:52:47 12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Swat

Data wytworzenia:
25 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
25 sty 2010, godz. 12:15

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
25 sty 2010, godz. 12:15