111 PL-Krynica Morska: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody 2010/S 202-307912 | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

PL-Krynica Morska: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody 2010/S 202-307912

 

PL-Krynica Morska: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

2010/S 202-307912

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15
Do wiadomości: Krzysztof Swat
82-120 Krynica Morska
POLSKA
Tel. +48 552476527
E-mail: um@krynicamorska.tv
Faks +48 552476566

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.krynicamorska.tv

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska. II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług Roboty budowlane
Wykonanie II.1.3)Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Zamówienie obejmuje:
— przebudowę i rozbudowę zakładu uzdatniania wody i ujęcia wód podziemnych (4 000 m3/d wydajności) w Krynicy Morskiej wraz z renowacją odwiertu badawczego solanki,
— budowę obiektów i sieci związanych z zaopatrzeniem w wodę użytkowników w obrębie Nowa Karczma (Piaski),
— budowę obiektów i sieci związanych z odprowadzeniem ścieków z obrębu Nowa Karczma (Piaski) do istniejącej oczyszczalni w Krynicy Morskiej. II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45252120, 45231300, 45262200

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Nie II.1.8)Podział na części Nie II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych Nie II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres Bez VAT 
Zakres między 25 000 000,00 a 30 000 000,00 PLN II.2.2)Opcje Nie II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: 21 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500 000 PLN oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Rozliczenie należności fakturami częściowymi wystawianymi raz na 2 miesiące i fakturą końcową po odbiorze inwestycji. Termin zapłaty 30 dni od daty wpływu faktury z dokumentami rozliczeniowymi. III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia Nie III.2)WARUNKI UDZIAŁU III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2;
3) aktualnego zaświadczenia naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wdaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je oświadczeniem złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego albo gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Polski, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2)-4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, a zamiast dokumentu określonego w pkt 2 ppkt 5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
5. Dokument, o którym mowa w pkt 4 lit. c powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 4 nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia dokonywane będzie na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, według formuły: spełnia/nie spełnia.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione powyżej składa każdy z wykonawców składających wspólną ofertę. III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej spełniają warunki:
a) uzyskali przychód ze sprzedaży w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie 15 000 000 PLN brutto w każdym roku;
b) posiadają środki finansowe w wysokości, co najmniej 3 000 000 PLN lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 000 000 PLN;
c) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. W celu wykazania spełnienia warunków określonych w pkt 1 wykonawca musi przedłożyć następujące dokumenty:
a) dokumenty określające przychody wykonawcy – sprawozdania finansowe (rachunek zysków i strat), a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy za ten okres;
b) dokument określający aktualną sytuację finansową wykonawcy – informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, w którym wykonawca posiada rachunek wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert określająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej potwierdzających spełnienie warunku z pkt 1 lit. b może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie tego warunku;
c) opłaconą polisę, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 2 lit. b dotyczącej tych podmiotów.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonywane będzie na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, według formuły: spełnia/nie spełnia. III.2.3)Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy w zakresie zdolności technicznej spełniają warunki:
a) wykonali w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach 1 lub 2 inwestycji, co najmniej:
— robotę budowlaną (inwestycję) obejmującą kompleksowe wykonanie stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 2 000 m3/dobę i wartości min. 9 000 000 PLN,
— robotę budowlaną (inwestycję) obejmującą wykonanie żelbetowego, monolitycznego zbiornika na wodę lub ścieki z wyposażeniem technologicznym, o pojemności użytecznej nie mniejszej niż 1 000 m3 i wartości min. 600 000 PLN,
— robotę geologiczną obejmującą wykonanie odwiertu lub rekonstrukcję otworu o głębokości nie mniejszej niż 500 m i wartości min. 2 400 000;
b) dysponują wykwalifikowaną kadrą własną lub udostępnioną na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, niezbędną do kierowania robotami, będącymi przedmiotem zamówienia. Osoby, wyznaczone do kierowania robotami w poszczególnych branżach, muszą posiadać wymagane uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej branży:
— kierownik budowy (robót sanitarnych i technologicznych) z uprawnieniami do kierowania robotami (z wykształceniem wyższym), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i ciepłowniczych oraz stażem, co najmniej 8-mio letnim na stanowisku kierownika robót,
— kierownik robót budowlanych z uprawnieniami do kierowania robotami (z wykształceniem wyższym), w specjalności konstrukcyjno–budowlanej oraz stażem, co najmniej 5 -cio letnim na stanowisku kierownika robót,
— kierownik robót elektrycznych z uprawnieniami do kierowania robotami (z wykształceniem wyższym), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz stażem, co najmniej 5-cio letnim na stanowisku kierownika robót,
— kierownik robót telekomunikacyjnych z uprawnieniami do kierowania robotami telekomunikacyjnymi oraz stażem co najmniej 3 letnim na stanowisku kierownika robót,
— kierownik robót geologicznych z uprawnieniami do kierowania robotami geologicznymi oraz stażem co najmniej 5-cio letnim na stanowisku kierownika robót;
c) zatrudniali licząc przeciętne zatrudnienie w latach 2007, 2008 i 2009, co najmniej 50 osób.
2. W celu wykazania spełnienia warunków określonych w pkt 1 wykonawca musi przedłożyć następujące dokumenty:
a) wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie należy wymienić roboty budowlane potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunku określonego w pkt 1 lit. a);
b) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z oświadczeniem o wielkości średniego rocznego zatrudnienia i oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć, posiadają wymagane uprawnienia. Dokument musi obejmować wykaz osób i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunku określonego w pkt 1 lit. b).
3. Wykonawca składający ofertę może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonywane będzie na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, według formuły: spełnia/nie spełnia. III.2.4)Zamówienia zastrzeżone Nie III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY IV.1.1)Rodzaj procedury Otwarta IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Nie IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą ZP-341/4/10 IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Nie IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 28.10.2010 - 15:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 8 000,00 PLN

Warunki i sposób płatności: Opłaty dotyczy wyłącznie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w formie wydrukowanej bez kosztu przesyłki. Opłata powinna być wniesiona przed odbiorem na konto Urzędu Miasta Krynica Morska. Nr 55830800010006168120000010 Bezpłatna SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego. http://krynicamorska.bip.alfatv.pl.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 24.11.2010 - 11:00 IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8)Warunki otwarcia ofert Data: 24.11.2010 - 11:15

Miejsce

Urząd Miasta Krynica Morska, 82-120 Krynica Morska, ul. Górników 15.

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ Nie VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt "Modernizacja z rozbudową systemu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miasta Krynica Morska" będzie współfinansowany ze środków wspólnotowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. VI.3)INFORMACJE DODATKOWE 1. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
2) oświadczenia i dokumenty winny potwierdzać, iż wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu;
3) dokumenty wymienione w III.2.1) oraz dokumenty wymienione w III.2.2) muszą być złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a dokumenty wymienione w III.2.3) mogą być dokumentami wspólnymi;
4) dokumenty wymienione w III.2.2) i w III.2.3) powinny potwierdzać, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
5. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
6. Zamawiający informuje o możliwości unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy, w przypadku braku potwierdzenia współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej.
7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w zakresie zamówień tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe. VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z działem VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759. VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 22458

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 12.10.2010

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 164.77Kb) 2010-10-20 14:14:40 45

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (PDF, 430.64Kb) 2010-10-20 14:14:40 310

Wyjaśnia i modyfikacje


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Ostrowski

Data wytworzenia:
20 paź 2010

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
20 paź 2010, godz. 14:14

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
20 paź 2010, godz. 14:14