111 Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego - kierownika projektu (Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I) - Realizacja Zadania Nr 6 - Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego - kierownika projektu (Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I) - Realizacja Zadania Nr 6 - Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej

 

Krynica Morska: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego - kierownika projektu (Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I) - Realizacja Zadania Nr 6 - Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej

Numer ogłoszenia: 28578 - 2011; data zamieszczenia: 23.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Krynica Morska , ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie, tel. 55 2476527, faks 55 2476566.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynicamorska.tv

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego - kierownika projektu (Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I) - Realizacja Zadania Nr 6 - Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego - kierownika projektu (Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I) - Realizacja Zadania Nr 6 - Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej dla inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych w części hydrotechnicznej i lądowej portu jachtowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje remont, przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów hydrotechnicznych portu jachtowego w Krynicy Morskiej, w celu: 1. doprowadzenia konstrukcji istniejących obiektów do właściwego stanu technicznego umożliwiającego ich dalsze użytkowanie z założonymi standardami jakości; 2. odpowiedniego osłonięcia wewnętrznych akwenów portu jachtowego zapewniającego bezpieczny postój jednostek na stanowiskach cumowniczych; 3. uzyskania około 100 stanowisk postojowych dla jachtów o długości 6,0 do 12,0 m (głównie przy pływających pomostach cumowniczych). Przedmiotem niniejszego zamówienia są następujące obiekty i roboty: - przebudowa Nabrzeża Północno-Zachodniego o długości całkowitej około 113 mb, zawierającego dwa odcinki konstrukcyjne: nabrzeże wysokie o projektowanej rzędnej korony +1,60 m npm i nabrzeże z koroną obniżoną do poziomu + 0,50 m npm; - przebudowa Nabrzeża Bosmańskiego o długości około 33 mb; - przebudowa Slipu do wyciągania łodzi wraz z konstrukcjami stanowiącymi obudowę wnęki slipowej; - przebudowa Nabrzeża Północno-Wschodniego o długości całkowitej około 146 mb; - przebudowa stałego Pomostu cumowniczego nr 1 o długości całkowitej około 60,70 mb; - przebudowa stałego Pomostu cumowniczego nr 2 o długości całkowitej około 60,20 mb; - przebudowa stałego Pomostu cumowniczego nr 3 na długości całkowitej około 79,0 mb, wraz z Ostrogą boczną posiadającą długość około 19,40 mb; - budowa Ostrogi wejściowej o długości około 40,50 mb stanowiącej przedłużenie Pomostu nr 1 w rejonie wejścia do akwenu portu jachtowego; - przedłużenie istniejącego Pirsu Pasażerskiego na odcinku o długości 90,0 mb; - przebudowa istniejącej Opaski Brzegowej o długości ca 106 mb, zabezpieczającej tereny portu od strony północno-wschodniej oraz wykonanie zabezpieczenia terenu od strony północnej; - dostawa i montaż pływających pomostów cumowniczych wraz z osprzętem, tworzących właściwe miejsca postojowe dla jachtów; pływające pomosty będą zlokalizowane przy istniejących (przebudowanych) pomostach stałych nr 1, nr 2 i nr 3 oraz przy nasadzie istniejącego Pirsu Pasażerskiego; - wykonanie podczyszczenia dna w akwenie portowym do projektowanej głębokości 2,50 m; - adaptacja systemu oznakowania nawigacyjnego portu; - wykonanie instalacji wod.-kan. w celu doprowadzenia wody pitnej do stanowisk postojowych dla jachtów oraz możliwości odbioru nieczystości płynnych w wyznaczonym punkcie na Nabrzeżu Północno-Wschodnim; - wykonanie instalacji elektrycznych celem doprowadzenia energii do punktów poboru na stanowiskach cumowniczych oraz oświetlenia projektowanych obiektów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.00.00.00-8, 71.31.00.00-4, 71.63.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednym lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskich Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krynica Morska 84 8308 0001 0006 1681 2000 0070, z podaniem tytułu wadium - przetarg nieograniczony - pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego - kierownika projektu Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I - O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu zostało wniesione w terminie, będzie decydowała data wpływu środków na jego rachunek. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w pkt 2, dokument wadium należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, dołączyć do oferty. Oryginalne dokumenty wadium będą zdeponowane w kasie Urzędu Miasta Krynica Morska. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający wymaga, aby w swojej treści zawierało zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty całości sumy wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz przewidywało bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 8 i 9. 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ust. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt 8 i 9, niezwłocznie zwróci Wykonawcom wniesione wadia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 1-4 ustawy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zgodnego z Załącznikiem nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zgodnego z Załącznikiem nr 3 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zgodnego z Załącznikiem nr 4 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zgodnego z Załącznikiem nr 4, nr 5, nr 6 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł ; b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400.000,00 zł. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://krynicamorska.bip.alfatv.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie, tel. + 48 55 247 65 27 Faks +48 55 247 65 66.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miasta Krynica Morska , ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie, tel. + 48 55 247 65 27 Faks +48 55 247 65 66.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I - Realizacja Zadania Nr 6 - Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej dla inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych i budowlanych rozbudowy portu jachtowego realizowanego w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 6 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
siwz+umowa_ver2 (ZIP, 199.44Kb) 2011-02-25 10:26:15 79
siwz+umowa (ZIP, 196.44Kb) 2011-02-23 14:57:10 127

Wyjaśnia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
pytania i odpowiedzi z dn 03 03 2011 (PDF, 1.35Mb) 2011-03-03 10:50:04 80
ogloszenie o zmianie ogloszenia 25 02 2011 (PDF, 35.20Kb) 2011-02-25 10:24:44 80

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11 03 2011 (PDF, 942.99Kb) 2011-03-11 12:39:58 94

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie o udzieleniu zamowienia 04 04 2011 (PDF, 42.32Kb) 2011-04-04 07:43:49 35

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
23 lut 2011

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
23 lut 2011, godz. 14:57

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
23 lut 2011, godz. 14:57