111 Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynków Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynków Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej

Krynica Morska: Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotycząc j zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynków Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej r> Numer ogłoszenia: 4367 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014

< >

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Krynica Morska , ul. Górnik ?w 15, 82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie, tel. 55 2476527, faks 55 2476566.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowan e dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotycząc j zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynków Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej. p>

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakre u zamówienia: 3. Przedmiot i zakres robó 3.1. Przedmiotowe zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacj projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowan a odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budyn ów Zespołu Szkół w Krynicy Mors ej 3.1.1. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę zgodnie z PFU stanowiącym załącznik r 8 do niniejszego SIWZ: - projekt zagospodarowania terenu (z magazynem biomasy i dojazdem do magazynu) - projekt architektoniczno-budowlany docieplenia budynku szkoł - projekt posadowienia ścianki wspinaczkowe - projekt konstrukcji wsporczej turbiny wsporczej - projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy budynków zabytkowych przeznaczeniem na sale lekcyjne - projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy sali gimnastycznej z przeznaczeniem na widowni? - projekty branżowe * projekt architektoniczny magazynu biomasy i przebudowy pomieszcze? kotłown * projekt modernizacji zaplecza socjalnego sali sportowej * projekt technologiczny źródła cie ?a * projekt wewnętrznych instalacji c.o., c.t * projekt wewnętrznych instalacji wz, cwu, cyrk i p.po * projekt instalacji kolektorów słoneczny * projekt instalacji wentylacji mechanicznej dla zespołu kuchnia/stołó ka oraz dla Sali sportowej z zapleczem socjalnym * projekt sieci cieplnej * projekt instalacji elektrycznej i AKPiA. 3.2. Przedmiot niniejszego zamówienia zlokalizowany jest w Krynic Morskiej przy ul. Gdańskiej 55 i 55a na działce o numerze ewidencyjn m 110/7.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.0 -8, 71.24.40.00-0, 71.24.60.00-4, 71.24.70.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie /p>

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:< b> nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończeni : 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesieni wadium w wysokości 5 000,00 zł. (słownie złotych: pięć ty ęcy 2. Termin wniesienia wadium: przed upływem terminu składania ofer 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących form ch, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 3.1. pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Urzędu Mias Krynica Morska 84 8308 0001 0006 1681 2000 0070, z podaniem tytuł wadium - przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialny h źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynków Zespołu Sz ół w Krynicy Morskiej - dokonując polecenia przelewu odpowiednio wcześ iej tak, aby pieniądze znalazły się na koncie Zamawiającego przed up? ywem terminu składania ofert 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej asy oszczędnościowo - rozliczeniowej, z tym że poręczenie kasy jest za sze poręczeniem pieniężn , 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b us . 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm 4. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na ka ?de pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie zwią ania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej woty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pz 5. Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nic 6. Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wa um. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz (np. gwaranc e bankowe lub ubezpieczeniowe) kopię dokumentu, potwierdzoną prz Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do o rty - oryginał dokumentu wadium należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wybor e oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątk em Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 1 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsz , Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w spraw e zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonan a umowy, jeżeli wniesienie takiego zabezpieczenia jest przez Zamawiające o wymagane. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, kt? ry wycofał ofert przed upływem terminu składania ofer 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, kt? remu zwrócon wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania j go oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium terminie określonym przez Zamawiająceg 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, ni złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyc yn nie leżących po jego stroni 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawc , którego oferta została wybran 13.1.odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w oferci 13.2.nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umo , 13.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożli e z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWAN A OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości l b zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopu zcza udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 t.1 pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości 10% wartości umownej rob t wynikającej z podpisanej umowy między Wykonawcą i Zamawiającym.
 • < l>
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności ub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiąze ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadanie uprawnień do wykonywani określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nak? adają obowiązek ich posiadania.

 

 

 

 

 

 

 

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 •  

   

   

   

   

   

   

   

 •  

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Warunek zostanie spełniony, jeże Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie niezbędny do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływ m terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności est krótsz - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowe dotyczą e budynku użyteczności publicznej nie mniejszej jak 10 000 m3. Wraz z ofer ą należy złożyć wykaz projektów potwierdzających spełnienie warunku wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienie zostało wyko ane należycie - wzór wykazu stanowi zał. nr 3 do SI . Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiot ?w, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosun ów. Wykonawca w takiej sytuacj jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował za obami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiaj ?c w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu o dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonan u zamówienia zgodnie z załącznikiem nr . Zamawiający wymaga, w przypadku, gdy Wykonawca wykazując się spełnie em warunku polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w ar . 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji cz ?ści zamówienia, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiot? , dokumentów wymienionych w rodz. IV pkt 2.1 i 2.2 niniejszego SIWZ potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielen e zamówienia publicznego.

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonaw a dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamów ia na poniższych stanowiskach wraz z informacjami na temat ic kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami: 1.3.1. 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnie ia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej be ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakres e niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązują ymi przepisami prawa. 1.3.2. 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnie ia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej be ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakres e niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązują ymi przepisami prawa. 1.3.3. 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnie ia budowlane do projektowania instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetyczny h lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakresie niezbędnym o realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepis mi prawa. 1.3.4. 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnie ia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowyc i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakresi niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązują ymi przepisami prawa. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiada ych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wyda e osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego o az Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r.,, poz. 1409) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63, po . 394). Wraz z ofertą należy złożyć wykazy osób sporządzone wg wzoru zał. nr 4 do SIWZ, potwierdzający spełnienie powyższego warunku w z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ora oświadczeniem Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykon waniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnieni Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówien a, udostępnionych przez inne podmioty, niezależnie od charakte prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji est zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował za obami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z ni h przy wykonaniu zamówienia.

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonaw a dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówien a na poniższych stanowiskach wraz z informacjami na temat ich kwalifikacj zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: 1.3.1. 1 osobą posiadającą stoso ne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiot zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami pra . 1.3.2. 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnie ia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej be ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakres e niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązują ymi przepisami prawa. 1.3.3. 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnie ia budowlane do projektowania instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetyczny h lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakresie niezbędnym o realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepis mi prawa. 1.3.4. 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnie ia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowyc i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakresi niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązują ymi przepisami prawa. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiada ych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wyda e osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego o az Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r.,, poz. 1409) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63, po . 394). Wraz z ofertą należy złożyć wykazy osób sporządzone wg wzoru zał. nr 4 do SIWZ, potwierdzający spełnienie powyższego warunku w z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ora oświadczeniem Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykon waniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnieni Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówien a, udostępnionych przez inne podmioty, niezależnie od charakte prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji est zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował za obami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z ni h przy wykonaniu zamówienia.

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczo od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalno? ci związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 0,5 ml zł. (słownie: pół miliona zł /p>

 •  

   

   

   

   

   

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ ? DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIA? U W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełni niu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:< >

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia waru ków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyc ące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca /p>

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: p>

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   

  • potwierdzenie posiadania uprawnień d wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy rawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności konc sje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz robót budowlanych wykonanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a bo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli o res prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podan em ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączen em dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy rob ty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zos ały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidło o ukończone;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadcze ? okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub us ?ug, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofe t albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli o res prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podan em ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz któr ch dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestnicz ć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadc enie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wra z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zak esu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie o dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które b ?dą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnie ia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; li>
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej bra u, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony d odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związan j z przedmiotem zamówienia.
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej bra u, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony d odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związan j z przedmiotem zamówienia;
    • oświadczenie o braku podstaw d wykluczenia;
    • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeż li odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w ce u wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter inu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udziel nie zamówienia albo składania ofert;wykonawca powołujący się przy wykazywa iu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmio ów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedk? ada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym d a wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
    • Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania po a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym m siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:< >
     • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed u ływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowa iu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

      III.4.3.2)

      SEKCJA IV: PROCEDURA

      IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

       

       

      IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

       

      IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostęp a specyfikacja istotnych warunków zamówienia:http://krynicamorska.bip.alfatv.pl/
      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem http://krynicamorska.bip.alfatv.pl/.

      IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udział w postępowaniu lub ofert: 21.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Urz? d Miasta Krynica Morska - sekretariat, pok. nr 7 ul. Górników 82-120 Krynica Morska.

      IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 ( d ostatecznego terminu składania ofert).

       

      IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udziele ie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielo ej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Hand u (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub c ęści zamówienia: nie< >

      • zaświadczenie właściwego organu sądo ego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4- - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skła ania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udziele ie zamówienia albo składania ofert;

       III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do ej samej grupy kapitałowej

      • lista podmiotów należących do tej sa ej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochroni konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do gr py kapitałowej;
      • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowani projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie j t współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ra ch Regionalnego Programu Operacyjnego..

  Załączniki do pobrania

  Ogłoszenie zamówienia

  Plik Nazwa Data dodania Pobrań
  09.01.2014.09.24.08 SIWZ szkola (PDF, 3.30Mb) 2014-01-09 09:24:08 14

  SWZ

  Plik Nazwa Data dodania Pobrań
  09.01.2014.09.24.08_program_funkcjonalno_uzytkowy (PDF, 2.76Mb) 2014-01-09 09:24:08 547

  Wyjaśnia i modyfikacje

  Wynik postępowania

  Plik Nazwa Data dodania Pobrań
  06.02.2014.14.05.22 IMG 0001 (PDF, 868.77Kb) 2014-02-06 14:05:22 98

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Osoba odpowiadająca za treść informacji

  Adam Ostrowski

  Data wytworzenia:
  09 sty 2014

  Osoba dodająca informacje

  Maciej Kacpura

  Data publikacji:
  09 sty 2014, godz. 09:24

  Osoba aktualizująca informacje

  Maciej Kacpura

  Data aktualizacji:
  09 sty 2014, godz. 09:24