111 Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynków Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynków Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej

Krynica Morska: Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynków Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej
Numer ogłoszenia: 25215 - 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Krynica Morska , ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie, tel. 55 2476527, faks 55 2476566.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynicamorska.tv
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://krynicamorska.bip.alfatv.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynków Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynków Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 3.1. Przedmiotowe zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynków Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej 3.1.1. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego SIWZ: - projekt zagospodarowania terenu (z magazynem biomasy i dojazdem do magazynu) - projekt architektoniczno-budowlany docieplenia budynku szkoły - projekt posadowienia ścianki wspinaczkowej - projekt konstrukcji wsporczej turbiny wsporczej - projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy budynków zabytkowych z przeznaczeniem na sale lekcyjne - projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy sali gimnastycznej z przeznaczeniem na widownię - projekty branżowe: * projekt architektoniczny magazynu biomasy i przebudowy pomieszczeń kotłowni * projekt modernizacji zaplecza socjalnego sali sportowej * projekt technologiczny źródła ciepła * projekt wewnętrznych instalacji c.o., c.t. * projekt wewnętrznych instalacji wz, cwu, cyrk i p.poż * projekt instalacji kolektorów słonecznych * projekt instalacji wentylacji mechanicznej dla zespołu kuchnia/stołówka oraz dla Sali sportowej z zapleczem socjalnym * projekt sieci cieplnej * projekt instalacji elektrycznej i AKPiA. 3.2. Przedmiot niniejszego zamówienia zlokalizowany jest w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej 55 i 55a na działce o numerze ewidencyjnym 110/7

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.24.40.00-0, 71.24.60.00-4, 71.24.70.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł. (słownie złotych: pięć tysięcy) 2. Termin wniesienia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 3.1. pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krynica Morska 84 8308 0001 0006 1681 2000 0070, z podaniem tytułu wadium - przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynków Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej - dokonując polecenia przelewu odpowiednio wcześniej tak, aby pieniądze znalazły się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - rozliczeniowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 4. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. 5. Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nich. 6. Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz (np. gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe) kopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty - oryginał dokumentu wadium należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli wniesienie takiego zabezpieczenia jest przez Zamawiającego wymagane. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 13.1.odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 13.2.nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 13.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadania wiedzy i doświadczenia: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowe dotyczące budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3. Wraz z ofertą należy złożyć wykaz projektów potwierdzających spełnienie warunku, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienie zostało wykonane należycie - wzór wykazu stanowi zał. nr 3 do SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6. Zamawiający wymaga, w przypadku, gdy Wykonawca wykazując się spełnieniem warunku polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w rodz. IV pkt 2.1 i 2.2 niniejszego SIWZ, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na poniższych stanowiskach wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: 1.3.1. 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 1.3.2. 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 1.3.3. 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do projektowania instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 1.3.4. 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane do w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień do projektowania dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia7 lipca1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz. 394). Wraz z ofertą należy złożyć wykazy osób sporządzone wg wzoru zał. nr 4 do SIWZ, potwierdzający spełnienie powyższego warunku wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, udostępnionych przez inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 1.3.2. 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 1.3.3. 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do projektowania instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 1.3.4. 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane do w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień do projektowania dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia7 lipca1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz. 394). Wraz z ofertą należy złożyć wykazy osób sporządzone wg wzoru zał. nr 4 do SIWZ, potwierdzający spełnienie powyższego warunku wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, udostępnionych przez inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 0,5 mln zł. (słownie: pół miliona zł)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://krynicamorska.bip.alfatv.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15 pok. nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15 sekretariat - pok. nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
07.02.2014.13.47.37 ogloszenie (PDF, 83.12Kb) 2014-02-07 13:47:37 25

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
07.02.2014.13.47.37_SIWZ_szkoA_a (PDF, 3.25Mb) 2014-02-07 13:47:37 130
program_funkcjonalno_uzytkowy (PDF, 2.76Mb) 2014-02-07 13:47:56 141
umowa_o_dofinansowanie_zalacznik_do_siwz (PDF, 1.23Mb) 2014-02-07 13:47:56 159

Wyjaśnia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
11.02.2014.12.01.51 IMG (PDF, 658.74Kb) 2014-02-11 12:01:51 23
18.02.2014.21.25.47 informacja dla wykonawcow (PDF, 77.82Kb) 2014-02-18 21:25:47 44

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.02.2014.16.27.50 zm.szkoA a (PDF, 241.26Kb) 2014-02-14 16:27:50 58

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
11.03.2014.07.27.18 zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 1.32Mb) 2014-03-11 07:27:18 86

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
31.03.2014.14.13.12 ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 31.43Kb) 2014-03-31 14:13:12 59

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Ostrowski

Data wytworzenia:
07 lut 2014

Osoba dodająca informacje

Maciej Kacpura

Data publikacji:
07 lut 2014, godz. 13:47

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Kacpura

Data aktualizacji:
07 lut 2014, godz. 13:47