111 Nadzór nad: a) Budową drogi gminnej ulicy Słonecznej i Piaskowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 501 do ulicy Bursztynowej w Krynicy Morskiej, b) Budową dróg gminnych w Krynicy Morskiej: Górników, Krótkiej, Cichej, Aptekarzy, Drukarzy, Wysokiej, Nafciarzy oraz Rzeźbiarzy. | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Nadzór nad: a) Budową drogi gminnej ulicy Słonecznej i Piaskowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 501 do ulicy Bursztynowej w Krynicy Morskiej, b) Budową dróg gminnych w Krynicy Morskiej: Górników, Krótkiej, Cichej, Aptekarzy, Drukarzy, Wysokiej, Nafciarzy oraz Rzeźbiarzy.


Krynica Morska: a) Budową drogi gminnej ulicy Słonecznej i Piaskowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 501 do ulicy Bursztynowej w Krynicy Morskiej, b) Budową dróg gminnych w Krynicy Morskiej: Górników, Krótkiej, Cichej, Aptekarzy, Drukarzy, Wysokiej, Nafciarzy oraz Rzeźbiarzy
Numer ogłoszenia: 335608 - 2011; data zamieszczenia: 14.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Krynica Morska , ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie, tel. 55 2476527, faks 55 2476566.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynicamorska.tv

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: a) Budową drogi gminnej ulicy Słonecznej i Piaskowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 501 do ulicy Bursztynowej w Krynicy Morskiej, b) Budową dróg gminnych w Krynicy Morskiej: Górników, Krótkiej, Cichej, Aptekarzy, Drukarzy, Wysokiej, Nafciarzy oraz Rzeźbiarzy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem nadzoru jest: 1) Budowa ulicy Słonecznej i ulicy Piaskowej oraz odcinka łączącego te ulice polegająca na: - budowie nowych nawierzchni na w/w ulicach, - budowie chodników na wszystkich odcinkach projektowanych dróg, - przebudowie zjazdów indywidualnych i publicznych na wszystkich odcinkach projektowanych dróg, - budowie miejsc postojowych w ciągu ul. Słonecznej, - przebudowie skrzyżowania ulic Gdańskiej, Słonecznej i Piaskowej, - przebudowie skrzyżowania ul. Słonecznej i odcinka łączącego ul. Słoneczną i Piaskową, - budowie murów oporowych, - budowie podziemnego systemu odwadniania na wszystkich odcinkach dróg, - budowie oświetlenia ulicznego dla całej inwestycji, - usunięciu kolizji infrastruktury technicznej związanych z budową dróg, - wycince drzew i krzewów. 2) Budowa ulic Górników, Krótkiej, Cichej, Aptekarzy, Drukarzy, Wysokiej, Nafciarzy i Rzeźbiarzy w Krynicy Morskiej polegająca na: - budowie nowych nawierzchni na w/w ulicach, - przebudowie wlotu ulicy Wysokiej do ulicy Gdańskiej, - przebudowie wlotu ulicy Nafciarzy do ulicy Gdańskiej, - przebudowie wlotu ulicy Górników do ulicy Portowej, - przebudowie wlotu ulicy Krótkiej do ulicy Przyjaźni, - przebudowie wlotu ulicy Aptekarzy do ulicy Przyjaźni, - przebudowie zjazdów indywidualnych i publicznych na wszystkich projektowanych ulicach, - budowie murów oporowych, - budowie podziemnego podziemnego systemu odwadniania ulic w postaci komór rozsączających, - budowie oświetlenia ulicznego dla całej inwestycji, - usunięciu kolizji infrastruktury technicznej związanych z budową dróg, - wycince drzew i krzewów. Szczegółowy wykaz prac objętych nadzorem jest zawarty w projekcie budowlanym, wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.00.00.00-8, 71.31.00.00-4, 71.63.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku wskazanego w punkcie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagane jest dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawnych w szczególności: a) Inspektor Nadzoru robót drogowych: posiadający wykształcenie wyższe, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 8 lat przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. b) inspektor nadzoru robót sanitarnych (zewnętrznych sieci wodnej i deszczowej): wykształcenie wyższe; posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru w swojej branży. c) inspektor nadzoru robót elektrycznych (zewnętrznych sieci niskiego i średniego napięcia): wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru w swojej branży. d) inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych: wykształcenie wyższe oraz 3-letnie doświadczenie zawodowe. e) specjalista ds. rozliczeń posiadającego: wykształcenie wyższe oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w rozliczaniu inwestycji budowlanych Zamawiający dopuszcza łącznie wyżej opisanych stanowisk jeżeli którakolwiek z przewidzianych osób posiada łącznie wymagane przez Prawo Budowlane i zamawiającego kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nabył doświadczenie przy wykonywaniu co najmniej 2 usług pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub Kierownika projektu lub Inwestora Zastępczego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie infrastruktury drogowej i wodno kanalizacyjnej, której wartość inwestycji wynosiła co najmniej 4.000.000,00 zł brutto.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej: a) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł ; b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://krynicamorska.bip.alfatv.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska pok. nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2011 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska Sekretariat pok. nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie nadzor drog 14 10 2011 (PDF, 63.26Kb) 2011-10-14 14:43:15 25

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (PDF, 312.96Kb) 2011-10-14 14:43:15 164

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiad o wyborzez oferty 03 11 2011 (PDF, 80.95Kb) 2011-11-03 14:19:53 69

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 32.86Kb) 2011-11-21 14:31:39 15

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Eugeniusz Margalski

Data wytworzenia:
14 paź 2011

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
14 paź 2011, godz. 14:43

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
14 paź 2011, godz. 14:43