111 Nadzór inwestorski oraz koordynacja działań i rozliczenie projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure, w części dotyczącej działań Gminy Miasta Krynica Morska jako partnera projektu. | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Nadzór inwestorski oraz koordynacja działań i rozliczenie projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure, w części dotyczącej działań Gminy Miasta Krynica Morska jako partnera projektu.

Krynica Morska: Nadzór inwestorski oraz koordynacja działań i rozliczenie projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure, w części dotyczącej działań Gminy Miasta Krynica Morska jako partnera projektu.
Numer ogłoszenia: 341982 - 2012; data zamieszczenia: 11.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Krynica Morska , ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie, tel. 55 2476527, faks 55 2476566.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynicamorska.tv

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski oraz koordynacja działań i rozliczenie projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure, w części dotyczącej działań Gminy Miasta Krynica Morska jako partnera projektu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nadzór inwestorski oraz koordynacja działań i rozliczenie projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure, w części dotyczącej działań Gminy Miasta Krynica Morska jako partnera projektu. Projekt pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska Rosja 2007 - 2013. W projekcie uczestniczącą następujący partnerzy: Gmina Sztutowo (Partner Wiodący), Gmina Miasta Krynica Morska, Gmina Stegna, Gmina Miasta Ustka, Gmina Jantarnyj w Rosji (Obwód Kaliningradzki). Projekt polega na podjęciu dzialań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej, morskiej, portowej. Budżet projektu wynosi 2.618.052,55 EURO. Nadzór inwestorski będzie sprawowany w zakresie działań projektowych Gminy Miasta Krynica Morska. Budżet Gminy Miasta Krynica Morska w w/w projekcie wynosi 1.442.742,75 EURO. W ramach projektu Gmina Miasta Krynica Morska wykona szereg działań nieinwestycyjnych (konferencje, warsztaty, działania promocyjne) oraz inwestycję polegającą na modernizacji portu jachtowego w Krynicy Morskiej. Do zadań nadzoru inwestorskiego, koordynacji działań i rozliczenia projektu będzie należało w szczególności: 1. Uczestniczenie w procesie koordynacji zadań projektowych Gminy Miasta Krynica Morska z Partnerem Wiodącym jakim jest Gmina Sztutowo oraz pozostałymi partnerami projektu. 2. Informowanie Zamawiającego o konieczności realizacji działań projektowych, zgodnie z harmonogramem projektu. 3. Współpraca z właściwymi władzami Porgramu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska Rosja 2007 - 2013 oraz z Partnerem Wiodącym w zakresie realizacji, rozliczeń i kontroli projektu. 4. Realizacja działań będzie zgodna Wytycznymi Procedur Przedsięwzięcia opisującymi podstawowe procedury administracyjne i wytyczne wg których mają postępować uczestnicy Projektu, a opracowane przez Partnera Wiodącego, tj, Gminę Sztutowo. 5. Składanie wszystkich wymaganych raportów, protokołów odbiorów częściowych i końcowego oraz innych dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji Projektu. 6. Przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz zapewnienie obsługi merytorycznej i prawnej w procedurze wyłonienia wykonawcy, a także przygotowanie innych dokumentacji niezbędnych do wyłonienia pozostałych wykonawców w ramach projektu w zakresie dotyczącym działań Gminy Miasta Krynica Morska. 5. Przekazanie Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej. 6. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realziacji inwestycji w Krynicy Morskiej polegającej na modernizacji portu jachtowego, w tym ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w inwestycji - zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 7. Zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o podjęciu obowiązku inspektora nadzoru nad realziacją inwestycji. 8. Monitorowanie postępów w realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, Dokumentami Przetargowymi na Roboty Budowlane oraz zatwierdzonymi harmonogramami. 9. Przeanalizowanie istniejącej dokumentacji technicznej, zidentyfikowanie możliwych obszarów problemów i podejmowanie działań zaradczych. 10. Prowadzenie i uaktualnienie harmonogramów finansowego i rzeczowego całego Projektu jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem. 11. Kontrolowanie postępu wykonania Robót (w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów) zgodnie z wymogami Programu Transgranicznego Litwa Polska Rosja 2007 - 2013. 12. Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, które będą zwoływane w razie potrzeby. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w Projekt. Nadzór inwestorski będzie brał udział w spotkaniach organizowanych przez Instytucję Kontraktującą. 13. Weryfikowanie, analizowanie i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę Robót i innych Wykonawców części nieinwestycyjnej Projektu. 14. Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu. 15. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Nadzór inwestorski w porozumieniu z właściwym branżowo Inspektorem Nadzoru składa Zamawiającemu pisemną opinię na temat zasadności ich uznania, jednakże nie ma upoważnienia do składania jakichkolwiek oświadczeń woli z tym związanych. 16. Odbieranie od Wykonawcy rozliczeń łącznie z dokumentami stanowiącymi ich podstawę, weryfikowanie tych rozliczeń oraz przedkładanie do zatwierdzenia Zamawiającemu faktur przejściowych i końcowych. 17. Współpraca z głównym księgowym Zamawiającego i dostarczanie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących rozliczeń. 18. Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę Robót oraz innych Wykonawców realizujących działania projektowe. 19. Uzgadnianie z Wykonawcą Robót oraz innymi Wykonawcami rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym. 20. Zarządzanie całym procesem przekazania wykonanych robót budowlanych oraz wykonania innych działań projektowych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. 21. Dokonanie końcowego rozliczenia Projektu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych. 22. Po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykonanie wszystkich innych czynności, nie wymienionych w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu. 23. W ramach swojego wynagrodzenia uwzględnienie w szczególności kosztów prowadzenia biura, kosztów delegacji, tłumaczeń, sporządzania raportów merytorycznych i finansowych, itp. 24. Odpowiadanie za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu lub przedłużającego się zwolnienia lekarskiego, zapewnienie czasowego zastępstwa specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych oraz realizacji innych działań projektowych. 25. Przez okres 1 roku od zakończenia projektu uczestnictwo wraz z Zamawiającym we wszelkiego rodzaju kontrolach dotyczących realizacji przedmiotowego projektu oraz do sporządzania wszelkich wymaganych dokumentów. 26. Niezależnie od terminu zakończenia umowy i zakończenia terminu realizacji niniejszego projektu, wykonywanie czynności związanych z obowiązkami realizowanymi na podstawie niniejszej umowy, a w szczególności do: a. opracowywania pism i dokumentów dla Zamawiającego związanych z implementacją, monitoringiem i kontrolą projektu; b. opracowywania raportów, które Zamawiający winien przedkładać w związku z realizacją niniejszego projektu; c. współpracy z Zamawiającym w działaniach związanych z realizacją i kontrolą niniejszego projektu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 74.11.31.00-5, 74.27.63.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał: 1. co najmniej 2 usługi polegające na wykonywaniu usługi zarządzania lub nadzoru inwestorskiego projektem inwestycyjnym o wartości nie mniejszej niż 2 mln PLN, a który był współfinansowany bądź sfinansowany ze środków pomocowych (Unii Europejskiej lub innych funduszy, np. Instrumentu Norweskiego, Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Środowiska, itp); 2. co najmniej 2 usługi polegające na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego lub zarządzaniu projektem transgranicznym Unii Europejskiej; 3. co najmniej 2 usługi polegające na realizacji działania projektowego inwestycyjnego lub nieiwnestycyjnego z udziałem partnera z Federacji Rosyjskiej.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o niżej wymienionych kwalifikacjach: a)Specjalista ds. rozliczeń posiadający: - wykształcenie wyższe, - minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w rozliczaniu inwestycji budowlanych współfinansowanych z funduszy unijnych. - doświadczenie w realziacji projektów z udziałem partnerów z Federacji Rosyjskiej. b) Koordynator zespołu inspektorów posiadający: - Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz - doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 3 lat przy pełnieniu funkcji menadżerskiej przy realizacji inwestycji o wartości co najmniej 3.000.000,00 złotych brutto. c) jednego inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, posiadającego: - wykształcenie wyższe techniczne oraz - minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w danej specjalności oraz d) jednego inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającego: - wykształcenie wyższe techniczne oraz - minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000 000,00 PLN;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

-wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, nazwy zamawiającego i adresu, numeru projektu lub umowy o dofinansowanie oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

D - doświadczenie - znaczenie - 60% Z - doświadczenie zespołu - znaczenie - 40% Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców, którzy spełniają minimalne warunki udziału w postępowaniu i uzyskają największą liczbę punktów za ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Punkty przyznawane będą następująco: D - doświadczenie - znaczenie - 60% 60 pkt. - doświadczenie podmiotu w realizacji zadań związanych z przygotowywaniem i zarządzaniem projektami: I. 1. 10 pkt za co najmniej 2 usługi polegające na wykonywaniu usługi zarządzanialub nadzoru inwestorskiego nad projektem inwestycyjnym o wartości nie mniejszej niż 2 mln PLN, a który był współfinansowany bądź sfinansowany ze środków pomocowych (Unii Europejskiej lub innych funduszy, np. Instrumentu Norweskiego, Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Środowiska, itp); 2. 15 pkt za co najmniej 3usługi polegające na wykonywaniu usługi zarządzanialub nadzoru inwestorskiego nad projektem inwestycyjnym o wartości nie mniejszej niż 2 mln PLN, a który był współfinansowany bądź sfinansowany ze środków pomocowych (Unii Europejskiej lub innych funduszy, np. Instrumentu Norweskiego, Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Środowiska, itp); 3. 20 pkt za co najmniej 4 i więcej usług polegających na wykonywaniu usługi zarządzanialub nadzoru inwestorskiego projektem inwestycyjnym o wartości nie mniejszej niż 2 mln PLN, a który był współfinansowany bądź sfinansowany ze środków pomocowych (Unii Europejskiej lub innych funduszy, np. Instrumentu Norweskiego, Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Środowiska, itp); II. 1. 10 pkt za co najmniej 2 usługi polegające sprawowaniu nadzoru inwestorskiego lub zarządzania projektem transgranicznym Unii Europejskiej 2. 15 pkt za co najmniej 3 usługi polegające na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego lub zarządzaniu projektem transgranicznym Unii Europejskiej; 3. 20 pkt za co najmniej 4 i więcej usług polegających sprawowaniu nadzoru inwesrskiego lub zarządzaniu projektem transgranicznym Unii Europejskiej; III. 1. 10 pkt za co najmniej 2 usługi polegające na realizacji działania projektowego inwestycyjnego lub nieiwnestycyjnego z udziałem partnera z Federacji Rosyjskiej. 2. 15 pkt za co najmniej 3 usługi polegające na realizacji działania projektowego inwestycyjnego lub nieiwnestycyjnego z udziałem partnera z Federacji Rosyjskiej. 3. 20 pkt co najmnniej 4 i więcej usług polegających na realizacji działania projektowego inwestycyjnego lub nieiwnestycyjnego z udziałem partnera z Federacji Rosyjskiej. Doświadczenie badanego podmiotu mierzone w ilości zrealizowanych zadań w wyżej wymienionym zakresie, powyżej wymaganego minimum. Najwyższą liczbę punktów otrzyma podmiot z największą liczbą zrealizowanych projektów i działań projektowych. Pozostałe podmioty uzyskają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów. D = punktowa ocena doświadczenia może maksymalnie osiągnąć 60 punktów. Punkty jakie otrzyma badany wniosek w kryterium doświadczenie (D) będą liczone w następujący sposób: D = (Deklarowane doświadczenie powyżej wymaganego minimum badanego wniosku : Max. deklarowane doświadczenie) x 60 [pkt.] Z. 40 pkt. doświadczenie zespołu I. a) 5 pkt. za dysponowanie osobą mogącą pełnić funkcję Specjalisty ds. rozliczeń posiadającą: wykształcenie wyższe,minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w rozliczaniu inwestycji budowlanych współfinansowanych z funduszy unijnych, doświadczenie w realziacji projektów z udziałem partnerów z Federacji Rosyjskiej, b) 7 pkt. za dysponowanie osobą mogącą pełnić funkcję Specjalisty ds. rozliczeń posiadającą: wykształcenie wyższe, 4 letnie doświadczenie zawodowe w rozliczaniu inwestycji budowlanych współfinansowanych z funduszy unijnych, doświadczenie w realziacji projektów z udziałem partnerów z Federacji Rosyjskiej, c) 10 pkt. za dysponowanie osobą mogącą pełnić funkcję Specjalisty ds. rozliczeń posiadającą: wykształcenie wyższe, 5 letnie doświadczenie zawodowe w rozliczaniu inwestycji budowlanych współfinansowanych z funduszy unijnych, doświadczenie w realziacji projektów z udziałem partnerów z Federacji Rosyjskiej. II. a) 5 pkt. za dysponowanie osobą mogącą pełnić funkcję Koordynatora zespołu inspektorów posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 3 letnie doświadczenie przy pełnieniu funkcji menadżerskiej przy realizacji inwestycji o wartości co najmniej 2.000.000,00 złotych brutto, b) 7 pkt. za dysponowanie osobą mogącą pełnić funkcję Koordynatora zespołu inspektorów posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 4 letnie doświadczenie przy pełnieniu funkcji menadżerskiej przy realizacji inwestycji o wartości co najmniej 2.000.000,00 złotych brutto, c) 10 pkt za dysponowanie osobą mogącą pełnić funkcję Koordynatora zespołu inspektorów posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 5 letnie doświadczenie przy pełnieniu funkcji menadżerskiej przy realizacji inwestycji o wartości co najmniej 2.000.000,00 złotych brutto. III. a) 5 pkt. za dysponowanie osobą mogącą pełnić funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, posiadającą: wykształcenie wyższe techniczne oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w danej specjalności, b) 7pkt. za dysponowanie osobą mogącą pełnić funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, posiadającą: wykształcenie wyższe techniczne oraz 4 letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w danej specjalności, c) 10 pkt. za dysponowanie osobą mogącą pełnić funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, posiadającą: wykształcenie wyższe techniczne oraz 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w danej specjalności, IV. a) 5 pkt. za dysponowanie osobą mogącą pełnić funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą: wykształcenie wyższe techniczne oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w danej specjalności, b) 7 pkt. za dysponowanie osobą mogącą pełnić funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą: wykształcenie wyższe techniczne oraz 4 letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w danej specjalności, c) 10 pkt. za dysponowanie osobą mogącą pełnić funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą: wykształcenie wyższe techniczne oraz 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w danej specjalności. Z = punktowa ocena doświadczenia zespołu może maksymalnie osiągnąć 40 punktów. Punkty jakie otrzyma badany wniosek w kryterium doświadczenie zespołu (Z) będą liczone w następujący sposób: Z = (Deklarowane doświadczenie zespołu powyżej wymaganego minimum badanego wniosku : Max. deklarowane doświadczenie zespołu) x 40 [pkt.] Zamawiający dopuści wnioski, które odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostały ocenione jako najkorzystniejsze w oparciu o podane w niniejszym ogłoszeniu kryteria znaczenia warunków wyboru wykonawców tj. uzyskają najwyższą ocenę punktową: O= D+Z. W przypadku uzyskania przez oceniane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tej samej liczby punktów, a wnioski powyższe zostaną sklasyfikowane na miejscu piątym, Zamawiający dopuści każdy z tych wniosków do drugiego etapu postępowania.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w przypadku powstania okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć a które uniemożliwiają realizację zamówienia w pożądanym terminie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: _.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Krynica Morska , ul Górników 15, 82-120 Krynica Morska.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie o zamowieniu kor (PDF, 83.81Kb) 2012-09-17 10:35:30 92
zamowienie o ogloszeniu (PDF, 81.87Kb) 2012-09-11 13:54:18 41

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uniewaznienie 10 10 2012 (PDF, 82.89Kb) 2012-10-10 14:25:21 51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
11 wrz 2012

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
11 wrz 2012, godz. 13:54

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
11 wrz 2012, godz. 13:54