111 Krynica Morska: Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 17.000 litrów do kotłowni olejowej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15 | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Krynica Morska: Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 17.000 litrów do kotłowni olejowej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15

Krynica Morska: Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 17.000 litrów do kotłowni olejowej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15 .
Numer ogłoszenia: 7021 - 2015; data zamieszczenia: 19.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Krynica Morska , ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie, tel. 55 2476527, faks 55 2476566.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynicamorska.tv

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 17.000 litrów do kotłowni olejowej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15 ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zamówienie obejmuje wykonanie cyklicznych dostaw oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 17.000 litrów do kotłowni olejowej znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Krynica Morska , ul. Górników 15 . Szczegółowy opis wykonania zamówienia zawiera niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Zapotrzebowanie ilościowe na olej opałowy, jest ilością szacunkową w zakresie (+/- 20%) zapotrzebowania w okresie wykonywania dostaw tj. od chwili zawarcia umowy do 31.12.2015 r. Zamawiający zastrzega sobie zamawianie ww. ilość zamówionego oleju opałowego w zależności od panujących warunków pogodowych i realnych zapotrzebowań na jego zakup. Określenie przedmiotu zamówienia zostało wykonane z najwyższą starannością a wskazane w opisie znaki towarowe, patenty i ich pochodzenie stanowi jedynie określenie jakości i sposobu wykonania zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Należy złożyć potwierdzone podpisem upoważnionej osoby/osób - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Należy złożyć potwierdzone podpisem upoważnionej osoby/osób - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Należy złożyć potwierdzone podpisem upoważnionej osoby/osób - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

3.1 Formularz ofertowy (wg wzoru zał. nr 1) przedstawiający cenę oferty którą, należy przestawić wg. wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, wyliczoną w oparciu o założenia przedstawione w SIWZ w szczególności zaś w pkt. XII specyfikacji - sposób obliczenia ceny oferty. (Brak złożenia ww. dokumentu w sposób uniemożliwiający potwierdzenie uzyskania zawartych we wzorze informacji i oświadczeń będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 3.2 Formularz cenowy (wg wzoru zał. nr 2) przedstawiający cenę oferty którą, należy przestawić wg. wzoru formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, wskazującą składniki ceny oferty tj. cenę netto 1 litra, marżę/upust dostawcy, cenę netto 1 litra oleju po upuście/marży, ilość szacunkową oleju, łączną wartość dostawy netto, podatek VAT, łączną wartość brutto dostawy. (Brak złożenia ww. dokumentu w sposób uniemożliwiający potwierdzenie uzyskania zawartych we wzorze informacji i oświadczeń będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 3.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej podmiotów - wykonawców, należy złożyć pełnomocnictwo upoważnionych przez wykonawców osoby lub osób do składania oferty wspólnie, reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy o wykonanie zamówienia. Pełnomocnictwo niniejsze winno być podpisane przez prawnie upoważnione do tego osoby w poszczególnych podmiotach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krynicamorska.tv
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Krynica Morska, 82-120 Krynica Morska ul. Górników 15..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Krynica Morska, 82-120 Krynica Morska ul. Górników 15..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19.01.2015.08.53.11 ogloszenie (PDF, 47.48Kb) 2015-01-19 08:53:11 55

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zal_nr_1 (PDF, 38.59Kb) 2015-01-19 08:53:11 100
zal_nr_2 (PDF, 26.24Kb) 2015-01-19 08:53:11 110
zal_nr_3 (PDF, 22.80Kb) 2015-01-19 08:53:11 116
zal_nr_4 (PDF, 22.52Kb) 2015-01-19 08:53:11 105
zal_nr_5 (PDF, 42.28Kb) 2015-01-19 08:53:11 112
19.01.2015.08.53.11_SIWZ (PDF, 94.33Kb) 2015-01-19 08:53:11 142

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
06.02.2015.10.52.19 ogloszenie (PDF, 32.81Kb) 2015-02-06 10:52:19 85

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Swat

Data wytworzenia:
19 sty 2015

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
19 sty 2015, godz. 08:53

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
19 sty 2015, godz. 08:53