111 Kierownik Projektu dla projektów: 1. Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej. 2. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Kierownik Projektu dla projektów: 1. Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej. 2. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

Krynica Morska: Kierownik Projektu dla projektów: 1. Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej. 2. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.
Numer ogłoszenia: 19682 - 2010; data zamieszczenia: 22.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Krynica Morska , ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie, tel. 055 2476527, faks 055 2476566.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynicamorska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kierownik Projektu dla projektów: 1. Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej. 2. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie projektem, pełnienie obowiązków Kierownika Projektu dla projektów: 1. Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej. 2. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. Zakres obowiązków Kierownika Projektu (dotyczy obu w/w projektów): 1. Kierownik Projektu przeanalizuje istniejącą dokumentację techniczną, zidentyfikuje możliwe obszary problemów i podejmie działania zaradcze. 2. Kierownik Projektu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy: a. Przygotuje i złoży Zamawiającemu Wytyczne Procedur Przedsięwzięcia opisujące podstawowe procedury administracyjne i wytyczne wg których mają postępować uczestnicy Projektu. b. Uzgodni z Zamawiającym metody składania i wzory wszystkich wymaganych raportów, raportów inspekcyjnych, protokołów odbiorów częściowych i końcowego oraz innych dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji Projektu. 3. Kierownik Projektu będzie monitorował postępy w realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, Dokumentami Przetargowymi na Roboty Budowlane oraz zatwierdzonymi harmonogramami. Zidentyfikuje także potencjalne obszary problemów oraz podejmie odpowiednie środki zaradcze. 4. Kierownik Projektu będzie odpowiedzialny za sprawdzenie i uaktualnienie harmonogramów finansowego i rzeczowego całego Projektu jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót. 5. Kierownik Projektu będzie kontrolował postęp wykonania Robót (w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów) zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. 6. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, które będą zwoływane w razie potrzeby. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w Projekt. Kierownik Projektu będzie brał udział w spotkaniach organizowanych przez Instytucję Kontraktującą. 7. Kierownik Projektu weryfikuje, analizuje i zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez Wykonawcę w związku z realizacją Kontraktu na Roboty Budowlane. 8. Kierownik Projektu jest zobowiązany do udzielania regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu. 9. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik Projektu w porozumieniu z właściwym branżowo Inspektorem Nadzoru składa Zamawiającemu pisemną opinię na temat zasadności ich uznania, jednakże nie ma upoważnienia do składania jakichkolwiek oświadczeń woli z tym związanych. 10. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za odbieranie od Wykonawcy rozliczeń łącznie z dokumentami stanowiącymi ich podstawę, weryfikowanie tych rozliczeń oraz przedkładanie do zatwierdzenia Zamawiającemu faktur przejściowych i końcowych. 11. Kierownik Projektu ściśle współpracuje z głównym księgowym Zamawiającego i dostarcza wszystkie niezbędne, żądane dokumenty dotyczące rozliczeń. 12. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę Robót. 13. Kierownik Projektu uzgadnia z Wykonawcą rodzaj dokumentacji powykonawczej, sprawdza ją i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym. 14. Kierownik Projektu wraz z inspektorami nadzoru zarządza całym procesem przekazania wykonanych robót. 15. Kierownik Projektu dokona końcowego rozliczenia Projektu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych. 16. Kierownik Projektu, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie lub w kontrakcie na Roboty, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji Robót. 17. Kierownik Projektu w ramach swojego wynagrodzenia uwzględni w szczególności koszty prowadzenia biura, koszty delegacji, tłumaczeń itp. 18. Kierownik Projektu jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu lub przedłużającego się zwolnienia lekarskiego, Kierownik Projektu zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych. 19. Niezależnie od terminu zakończenia umowy i zakończenia terminu realizacji niniejszego projektu, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do wykonywania czynności związanych z obowiązkami realizowanymi na podstawie niniejszej umowy, a w szczególności do: a. opracowywania pism i dokumentów dla Zamawiającego związanych z implementacją, monitoringiem i kontrolą projektu; b. opracowywania raportów, które Zamawiający winien przedkładać w związku z realizacją niniejszego projektu; c. współpracy z Zamawiającym w działaniach związanych z realizacją i kontrolą niniejszego projektu. 20. Kierownik Projektu jest zobowiązany przez okres 1 roku od zakończenia projektu do uczestnictwa wraz z Zamawiającym we wszelkiego rodzaju kontrolach dotyczących realizacji przedmiotowego projektu oraz do sporządzania wszelkich wymaganych dokumentów. Ponadto: 1. Przeprowadzenie promocji projektu pn. Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej. Promocja projektu będzie obejmowała następujące działania, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013: -zamieszczenie w miejscu inwestycji tablic informacyjnych o wymiarach 1,5 m na 2 m, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Wytycznych, -organizacja konferencji promocyjno-informacyjnej, -publikacja broszury wraz z informacją o projekcie, -zamieszczanie informacji na gminnych stronach internetowych, -przekazywanie informacji mediom. Wszystkie materiały promocyjno-informacyjne będą posiadać logo Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności oraz logo Pomorskie w Unii, tekst (Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). 2. Przeprowadzenie promocji projektu pn. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. Promocja projektu będzie obejmowała następujące działania, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013: -zamieszczenie w miejscu inwestycji tablic informacyjnych o wymiarach 1,5 m na 2 m, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Wytycznych, -organizacja konferencji promocyjno-informacyjnej, -publikacja broszury wraz z informacją o projekcie, -zamieszczanie informacji na gminnych stronach internetowych, -przekazywanie informacji mediom. Wszystkie materiały promocyjno-informacyjne będą posiadać logo Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności oraz logo Pomorskie w Unii, tekst (Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). 3. Opracowanie i wydanie tzw. guidebook-u - przewodnika dla właścicieli budynków w którym zawarte zostaną zalecenia co do wyglądu budynków w rewitalizowanym obszarze. Przewodnik trafi do rąk właścicieli i użytkowników budynków zlokalizowanych w obszarze objętym kompleksową rewitalizacją. Znajdą się w nim wytyczne co do kształtowania wizerunku budynków (w zakresie rozwiązań architektonicznych, kolorystyki, kształtów, wielkości itp.). Celem tego przewodnika jest kształtowanie spójnej estetycznie przestrzeni w obszarze przyportowym..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5, 72.22.40.00-1, 71.31.00.00-4, 71.24.10.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium zostanie określona w SIWZ.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności dysponują doświadczeniem zawodowym i wykażą się: Warunki podmiotowe szczegółowe, jakie muszą spełniać Wykonawcy: Potencjał ekonomiczno - finansowy: 3. Posiada aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 300.000 PLN. Przed podpisaniem umowy przedstawi polisę OC na wartość nie niższą niż cena ofertowa. Potencjał kadrowy: 4. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji na każdą wymienioną funkcję, jakie muszą spełniać osoby, są następujące: 4.1. dla funkcji Inżyniera koordynatora - dysponuje osobą o minimalnym doświadczeniu i kwalifikacjach tzn.: co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji projektów rewitalizacyjnych, przy czym co najmniej jeden kontrakt w zakresie projektów rewitalizacyjnych zakończony i rozliczony o wartości co najmniej 1 mln PLN. 4.2 dla funkcji Specjalisty ds. Rozliczeń - dysponuje osobą o minimalnym doświadczeniu i kwalifikacjach tzn.: co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w rozliczaniu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską i przynajmniej jeden kontrakt zakończony i rozliczony. Doświadczenie: 5. Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował ( rozpoczął i zakończył ) jako wykonawca zamówienie o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia tzn.: 5.1. przynajmniej jeden kontrakt związany z pełnieniem roli Inżyniera Kontraktu lub Kierownika Projektu, którego przedmiotem była inwestycja o wartości co najmniej 2 mln zł; 5.2. przynajmniej jeden kontrakt związany z rozliczaniem, zarządzaniem i nadzorowaniem projektu współfiansowanego lub finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 5.3. przynajmniej trzy kontrakty związane z realizacją planów promocji w amach realizacji projektów współfinnsowanych lub finansowanych przez Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego; 5.4. Przynajmniej jeden kontrakt związany z realizacją przewodnika dla właścicieli budynków w którym zawarte zostaną zalecenia co do wyglądu budynków w rewitalizowanym obszarze. Termin rewitalizacji należy rozumieć jako przedsięwięcie zdefiniowane w Narodowej Strategii Spójności w rozdziale 5.4.5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. W przypadku Wykonawców składających wspólnie wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 1, 3 - 6 Wykonawcy mogą spełniać łącznie. W sytuacji, gdy minimalne warunki udziału w postępowaniu spełniać będzie większa ilość Wykonawców niż określona w pkt. IV. 1.2) Zamawiający zastosuje niżej opisany sposób oceny spełniania tych warunków: 1. Potencjał kadrowy W ramach tego warunku oceniane będą: Kwalifikacje Inżyniera koordynatora, Specjalisty ds. rozliczeń potwierdzone ilością zrealizowanych kontraktów ( o min. parametrach wskazanych w pkt. III.2, 4.1, 4.2 na których pełnili w/w funkcje. Kwalifikacje za 1 kontrakt- 10 punktów ; za 2 kontrakty - 15 punktów; za 3 i więcej robót - 20 punktów. 2. Doświadczenie W ramach tego warunku oceniana będzie ilość realizacji ( rozpoczął i zakończył ) przez wykonawcę w ostatnich 5 latach kompleksowych kontraktów ( o min. parametrach wskazanych w pkt III.2.5 ). Dla punktu 5.1. Za jeden kontrakt związany z pełnieniem roli Inżyniera Kontraktu lub Kierownika Projektu, którego przedmiotem była inwestycja o wartości co najmniej 2 mln zł; - 6 punktów Za dwa kontrakty związane z pełnieniem roli Inżyniera Kontraktu lub Kierownika Projektu, którego przedmiotem była inwestycja o wartości co najmniej 2 mln zł; - 12 punktów Za 3 i więcej kontraktów związanych z pełnieniem roli Inżyniera Kontraktu lub Kierownika Projektu, którego przedmiotem była inwestycja o wartości co najmniej 2 mln zł; - 20 punktów Dla punktu 5.2. za 1 kontrakt związany z rozliczaniem, zarządzaniem i nadzorowaniem projektu współfiansowanego lub finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.- 6 punktów, za dwa kontrakty związan z rozliczaniem, zarządzaniem i nadzorowaniem projektu współfiansowanego lub finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.- 12 punktów, za trzy i więcej kontraktów związanych z rozliczaniem, zarządzaniem i nadzorowaniem projektu współfiansowanego lub finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.- 20 punktów, Dla punktu 5.3. za 3 kontrakty związane z realizacją planów promocji - 6 punktów, za 5 kontraktów związanych z realizacją planów promocji - 12 punktów, za 7 i więcej kontraktów związane z realizacją planów promocji - 20 punktów, Dla punktu 5.4. za 1 kontrakt związany z realizacją przewodnika dla właścicieli budynków w którym zawarte zostaną zalecenia co do wyglądu budynków w rewitalizowanym obszarze - 6 punktów, za 3 kontrakt związany z realizacją przewodnika dla właścicieli budynków w którym zawarte zostaną zalecenia co do wyglądu budynków w rewitalizowanym obszarze - 12 punktów, za 5 i więcej kontrakt związany z realizacją przewodnika dla właścicieli budynków w którym zawarte zostaną zalecenia co do wyglądu budynków w rewitalizowanym obszarze - 20 punktów,.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w ofercie następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia , 5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiace przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiace przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 oraz 5 - 7 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidzi ane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 9. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 oraz w pkt 4., zastępuje się je dokumentem/dokumentami zawierającym/i oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 10. Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. 1-9 sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Dokumenty urzędowe sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza i potwierdzone przez Wykonawcę. 11. Potencjalni wykonawcy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej spełniają warunki określone w prawie polskim składając dowód na posiadanie równoważnych uprawnień uzyskanych w swoich krajach pochodzenia. Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 12. Ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 300.000 PLN oraz oświadczenie potwierdzające, że przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie niższą niż cena ofertowa oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składają wykonawcy, którzy łącznie lub osobno potwierdzą spełnienie postawionego warunku. Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: 13. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat - poprzedzających termin złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających wymaganiom określonym w warunkach uczestnictwa w punkcie III.2. WARUNKI UDZIAŁU ppkt. 5, z podaniem ich wartości. Powyższe dokumenty muszą potwierdzać należyte wykonanie robót poprzez złożenie stosownych referencji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten może być złożony łącznie. 14. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 15. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten może być złożony łącznie. 16. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie a/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu Kontraktu. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z wnioskiem. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik winien być upoważniony do podejmowania zobowiązań i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców. b/ Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. c/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilno-prawnej. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę w oryginale, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu robót..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ zostanie udostępniona wykonawcom, którzy dostaną do dalszej części postępowania.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, 1. tel. 055 247 65 27; faks: 055 247 65 66 - Sekretariat.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, 1. tel. 055 247 65 27; faks: 055 247 65 66 - Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa..

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 77.18Kb) 2010-01-22 13:19:56 37

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o wyborze oferty (PDF, 183.07Kb) 2010-02-25 10:47:30 32

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o udzieleniu zamowienia (PDF, 48.96Kb) 2010-02-25 11:50:38 41

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Swat

Data wytworzenia:
22 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
22 sty 2010, godz. 13:16

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
22 sty 2010, godz. 13:16