111 Budowa linii oświetlenia drogowego nn- 0,4 kV wraz z przebudową linii elektroenergetycznej nn -0,4 kV (ul. Gdańska) w Krynicy Morskiej | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Budowa linii oświetlenia drogowego nn- 0,4 kV wraz z przebudową linii elektroenergetycznej nn -0,4 kV (ul. Gdańska) w Krynicy Morskiej

Krynica Morska: Budowa linii oświetlenia drogowego nn- 0,4 kV wraz z przebudową linii elektroenergetycznej nn -0,4 kV (ul. Gdańska) w Krynicy Morskiej
Numer ogłoszenia: 288048 - 2012; data zamieszczenia: 06.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Krynica Morska , ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie, tel. 55 2476527, faks 55 2476566.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynicamorska.tv

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa linii oświetlenia drogowego nn- 0,4 kV wraz z przebudową linii elektroenergetycznej nn -0,4 kV (ul. Gdańska) w Krynicy Morskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Budowa linii oświetlenia drogowego nn- 0,4 kV wraz z przebudową linii elektroenergetycznej nn -0,4 kV (ul. Gdańska) w Krynicy Morskiej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienia odpowiadające swoim przedmiotem robotom budowlanym będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. co najmniej 2 zadania polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia drogowego lub budowie lub przebudowie linii elektroenergetycznej.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi określonymi w tabeli w pkt 6.1.3 SIWZ

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://krynicamorska.bip.alfatv.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120, pok.3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 44.78Kb) 2012-08-06 14:59:22 76

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
oŚwietlenie_-_kosztorys_ofertowy_-_zalacznik_nr_1_do_rozdzialu_iii (DOC, 86.50Kb) 2012-08-06 14:59:22 80
oŚwietlenie_-_projekt_wykonawczy_-_zalacznik_nr_1_do_rozdzialu_iv (PDF, 6.95Mb) 2012-08-06 14:59:22 271
oŚwietlenie_-_przedmiar_robÓt_-_zalacznik_nr_1_do_rozdzialu_v (PDF, 132.52Kb) 2012-08-06 14:59:22 111
kolizja_-_kosztorys_ofertowy_-_zalacznik_nr_2_do_rozdzialu_iii (DOC, 86.50Kb) 2012-08-06 14:59:22 69
kolizja_-_przedmiar_robÓt_-_zalacznik_nr_2_do_rozdzialu_v (PDF, 124.82Kb) 2012-08-06 14:59:22 103
oŚwietlenie_-_stwor_-_zalacznik_nr_2_do_rozdzialu_iv (PDF, 60.27Kb) 2012-08-06 14:59:22 79
kolizja_-_projekt_wykonawczy_-_zalacznik_nr_3_do_rozdzialu_iv (PDF, 4.20Mb) 2012-08-06 14:59:22 966
kolizja_-_stwor_-_zalacznik_nr_4_do_rozdzialu_iv (PDF, 60.27Kb) 2012-08-06 14:59:22 51
zalacznik_nr_5_do_rozdzialu_vi_siwz (PDF, 227.31Kb) 2012-08-06 14:59:22 155
zalacznik_nr_6_do_rozdzialu_vi_siwz (PDF, 206.57Kb) 2012-08-06 14:59:22 55

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze oferty 22 08 2012 (PDF, 114.14Kb) 2012-08-22 08:13:26 80

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wojciech Wiśniewski

Data wytworzenia:
06 sie 2012

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
06 sie 2012, godz. 14:59

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
06 sie 2012, godz. 14:59