111 Budowa linii elektroenergetycznej nn - 0.4kV oświetlenia drogowego ul. Bursztynowej w Krynicy Morskiej | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Budowa linii elektroenergetycznej nn - 0.4kV oświetlenia drogowego ul. Bursztynowej w Krynicy Morskiej

Krynica Morska: Budowa linii elektroenergetycznej nn - 0.4kV oświetlenia drogowego ul. Bursztynowej w Krynicy Morskiej
Numer ogłoszenia: 79396 - 2013; data zamieszczenia: 26.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Krynica Morska , ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie, tel. 55 2476527, faks 55 2476566.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynicamorska.tv

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa linii elektroenergetycznej nn - 0.4kV oświetlenia drogowego ul. Bursztynowej w Krynicy Morskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa linii elektroenergetycznej nn - 0.4kV oświetlenia drogowego ul. Bursztynowej w Krynicy Morskiej (dz. nr 7/11; 8/6; 8/8; 188). Oświetlenie drogowe należy wybudować na odcinku od istniejącej szafki SO zlokalizowanej na działce nr 8/6 do parkingu samochodowego przy plaży. Projekt swoim opracowaniem obejmuje: - Montaż fundamentów betonowych FBw-150 pod słupy CS 60-80/3. - Montaż słupów oświetleniowych typu CS 60-80/3 - Montaż wysięgników oświetleniowych typu W1G10 A10/15 i W2G10 A10/15 - Montaż opraw oświetleniowych Malaga 2, typu SGS 103 ze źródłami światła SON-T 70 W - Budowa linii kablowej typu YAKXS 4x35 mm2 - Wykonanie uziemienia poziomego wzdłuż trasy układanej linii - Badanie wykonanej linii oświetlenia zewnętrznego Demontaż istniejącej linii kablowej oświetlenia drogowego na odcinku od istniejącej szafki SO na działce 8/6 wzdłuż części ulicy Słonecznej i Piaskowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi: Kierownik budowy dla branży elektrycznej: - min 3 lata praktyki zawodowej jako kierownik podobnych robót branżowych , - posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami specjalności instalacyjnej-elektrycznej lub równoważne. a. Do doświadczenia zawodowego osoby wykazanej w poz. 1 nie zalicza się okresu pełnienia przez tę osobę samodzielnych funkcji technicznych na innych budowach w tym samym czasie. b. Osoba wskazana do pełnienia funkcji w poz. 1 powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności właściwej do powierzonej funkcji lub odpowiadające im uprawnienia budowlane , które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. c. Zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego, osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego , na warunkach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. , Nr 63, poz. 394) oraz w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów , inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.): - mogą ubiegać się i uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, po przeprowadzeniu postępowania przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej , - jeśli posiadają kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa i prowadzą zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE , mają prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa tj. do świadczenia usług trans granicznych, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych , po złożeniu pisemnego oświadczenia o zamiarze świadczenia danej usługi wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ; świadczenie usług trans granicznych podlega każdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienia odpowiadające swoim przedmiotem robotom budowlanym będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. co najmniej 2 zadania polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia drogowego lub budowie lub przebudowie linii elektroenergetycznej.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. w Instrukcji dla Wykonawców.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi: Kierownik budowy dla branży elektrycznej: - min 3 lata praktyki zawodowej jako kierownik podobnych robót branżowych , - posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami specjalności instalacyjnej-elektrycznej lub równoważne. a. Do doświadczenia zawodowego osoby wykazanej w poz. 1 nie zalicza się okresu pełnienia przez tę osobę samodzielnych funkcji technicznych na innych budowach w tym samym czasie. b. Osoba wskazana do pełnienia funkcji w poz. 1 powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności właściwej do powierzonej funkcji lub odpowiadające im uprawnienia budowlane , które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. c. Zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego, osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego , na warunkach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. , Nr 63, poz. 394) oraz w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów , inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.): - mogą ubiegać się i uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, po przeprowadzeniu postępowania przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej , - jeśli posiadają kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa i prowadzą zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE , mają prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa tj. do świadczenia usług trans granicznych, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych , po złożeniu pisemnego oświadczenia o zamiarze świadczenia danej usługi wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ; świadczenie usług trans granicznych podlega każdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. w Instrukcji dla Wykonawców.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.krynicamorska.tv
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska pok. nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska Sekretariat pok. nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.02.2013.12.39.22 Bursztynowa - ogloszenie (PDF, 55.52Kb) 2013-02-26 12:39:22 41

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
pytania_i_odpowiedzi_z_dn_06_03_2013 (PDF, 1.49Mb) 2013-03-06 09:37:46 59
pytania_i_odpowiedzi_z_dn_12_03_2013 (PDF, 630.97Kb) 2013-03-12 07:46:27 50
26.02.2013.12.39.22_Bursztynowa_-_SIWZ (PDF, 262.45Kb) 2013-02-26 12:39:22 188
bursztynowa_-_kosztorys_ofertowy (PDF, 30.10Kb) 2013-02-26 12:39:22 174
bursztynowa_-_pozwolenie_na_budowe (PDF, 246.25Kb) 2013-02-26 12:39:22 139
bursztynowa_-_projekt_wykonawczy (PDF, 6.46Mb) 2013-02-26 12:39:22 187
bursztynowa_-_przedmiar_robot (PDF, 80.24Kb) 2013-02-26 12:39:22 200
bursztynowa_-_specyfikacja_techniczna (PDF, 104.13Kb) 2013-02-26 12:39:22 159

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19.03.2013.10.59.40 zawiadom o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.79Mb) 2013-03-19 10:59:40 96

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05.04.2013.13.38.19 ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 31.80Kb) 2013-04-05 13:38:19 86

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
26 lut 2013

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
26 lut 2013, godz. 12:39

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
26 lut 2013, godz. 12:39