111 Budowa drogi gminnej ulicy Słonecznej i Piaskowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 501 do ulicy Bursztynowej w miejscowości Krynica Morska | BIP - Urząd Miasta Krynica Morska
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Budowa drogi gminnej ulicy Słonecznej i Piaskowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 501 do ulicy Bursztynowej w miejscowości Krynica Morska


Krynica Morska: Budowa drogi gminnej ulicy Słonecznej i Piaskowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 501 do ulicy Bursztynowej w miejscowości Krynica Morska
Numer ogłoszenia: 310240 - 2011; data zamieszczenia: 28.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Krynica Morska , ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, woj. pomorskie, tel. 55 2476527, faks 55 2476566.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynicamorska.tv

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej ulicy Słonecznej i Piaskowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 501 do ulicy Bursztynowej w miejscowości Krynica Morskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa ulicy Słonecznej i ulicy Piaskowej oraz odcinka łączącego te ulice polegać będzie na: - budowie nowych nawierzchni na w/w ulicach, - budowie chodników na wszystkich odcinkach projektowanych dróg, - przebudowie zjazdów indywidualnych i publicznych na wszystkich odcinkach projektowanych dróg, - budowie miejsc postojowych w ciągu ul. Słonecznej, - przebudowie skrzyżowania ulic Gdańskiej, Słonecznej i Piaskowej, - przebudowie skrzyżowania ul. Słonecznej i odcinka łączącego ul. Słoneczną i Piaskową, - budowie murów oporowych, - budowie podziemnego systemu odwadniania na wszystkich odcinkach dróg, - budowie oświetlenia ulicznego dla całej inwestycji, - usunięciu kolizji infrastruktury technicznej związanych z budową dróg, - wycince drzew i krzewów. Szczegółowy zakres i opis zamówienia zawiera projekt budowlano - wykonawczy pn. Budowa drogi gminnej ulicy Słonecznej i Piaskowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 501 do ulicy Bursztynowej w miejscowości Krynica Morskiej (załącznik Nr 1) i zakres robót określony w przedmiarach robót (załącznik Nr 2).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.23-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 120 000 zł. (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Termin wniesienia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 3.1 pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krynica Morska 84 8308 0001 0006 1681 2000 0070, z podaniem tytułu wadium - przetarg nieograniczony - Budowa ulicy Słonecznej i Piaskowej w Krynicy Morskiej - dokonując polecenia przelewu odpowiednio wcześniej tak, aby pieniądze znalazły się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, 3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - rozliczeniowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3 gwarancjach bankowych, 3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze. zmianami.) 4. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. 5. Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nich. 6. Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz (np. gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe) kopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę (za zgodność z oryginałem), należy załączyć do oferty - oryginał dokumentu wadium należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli wniesienie takiego zabezpieczenia jest przez Zamawiającego wymagane. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 13.1 odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 13.2 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 13.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy roboty budowlane, o wartości prac budowlanych za minimum 3 mln zł. netto (słownie: trzy miliony złotych) każda, w tym co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy dróg. Wraz z ofertą należy złożyć wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnienie warunku, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia zostały wykonane należycie (np. referencje) - wzór wykazu stanowi zał. nr 6 SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, w przypadku, gdy Wykonawca wykazując się spełnieniem warunku polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt. A5, A6 i B1 SIWZ, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na poniższych stanowiskach wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: a) kierownik budowy: posiadający wykształcenie wyższe, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 5 lat przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych. b) kierownik robót sanitarnych: posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót wodociągowych lub kanalizacyjnych lub kierownika budowy. c) kierownik robót elektrycznych: posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych lub kierownika budowy. 1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej - wykażą się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, poprzez posiadanie na dzień składania ofert aktualnego dokumentu potwierdzającego wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych) oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż połowa (50%) wartości prac określonych umową. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 6.1 Jest niezgodną z ustawą 6.2 Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 6.3 Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 6.4 Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 6.5 Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.6 Zawiera błędy w obliczeniu ceny 6.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 6.8 Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy roboty budowlane, o wartości prac budowlanych za minimum 3 mln zł. netto (słownie: trzy miliony złotych) każda, w tym co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy dróg. Wraz z ofertą należy złożyć wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnienie warunku, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia zostały wykonane należycie (np. referencje) - wzór wykazu stanowi zał. nr 6 SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, w przypadku, gdy Wykonawca wykazując się spełnieniem warunku polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt. A5, A6 i B1 SIWZ, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na poniższych stanowiskach wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: a) kierownik budowy: posiadający wykształcenie wyższe, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 5 lat przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych. b) kierownik robót sanitarnych: posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót wodociągowych lub kanalizacyjnych lub kierownika budowy. c) kierownik robót elektrycznych: posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych lub kierownika budowy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na poniższych stanowiskach wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: a) kierownik budowy: posiadający wykształcenie wyższe, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 5 lat przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych. b) kierownik robót sanitarnych: posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót wodociągowych lub kanalizacyjnych lub kierownika budowy. c) kierownik robót elektrycznych: posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych lub kierownika budowy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sytuacji ekonomicznej i finansowej - wykażą się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, poprzez posiadanie na dzień składania ofert aktualnego dokumentu potwierdzającego wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych) oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż połowa (50%) wartości prac określonych umową

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 85

 • 2 - Gwarancja - 15

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.krynicamorska.bip.alfatv.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Krynica Morska, ul Górników 15, 82-120 Krynica Morska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Krynica Morska, ul Górników 15, 82-120 Krynica Morska Sekretariat pok. nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 83.40Kb) 2011-09-29 09:01:21 45

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik_nr1_i_nr2 (ZIP, 67.80Mb) 2011-09-29 09:01:21 324
zalacznik_nr_4 (PDF, 73.58Kb) 2011-09-29 09:01:21 460
siwz_Piaski (PDF, 322.95Kb) 2011-09-29 09:01:21 388

Wyjaśnia i modyfikacje

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie o zmianie ogloszenia 14 10 2011 (PDF, 24.47Kb) 2011-10-14 13:09:12 95

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze oferty 21 10 2011 (PDF, 82.43Kb) 2011-10-21 14:51:14 58

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie o udzieleniu zamowienia 10 11 2011 (PDF, 31.60Kb) 2011-11-10 10:47:50 67

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Zaboklicki

Data wytworzenia:
29 wrz 2011

Osoba dodająca informacje

Marcin Zaboklicki

Data publikacji:
29 wrz 2011, godz. 09:01

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zaboklicki

Data aktualizacji:
29 wrz 2011, godz. 09:01