Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Krynica Morska
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała numer: XXXVI/301/2021 z dnia: 2021.09.10 w sprawie określenia jednostki budżetowej, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów 2021-10-13 08:31
dokument Uchwała numer: XXVI/233/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2021-2051 2020-12-23 12:09
dokument Uchwała numer: XXVI/232/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie budżetu na 2021 rok 2020-12-23 12:08
dokument Uchwała numer: XXVI/231/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie nadania nazwy ulicy w Krynicy Morskiej 2020-12-23 12:07
dokument Uchwała numer: XXVI/230/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania a także zasad zwrotu wydatków za wyżej określone usługi 2020-12-23 12:06
dokument Uchwała numer: XXVI/229/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025" 2020-12-23 12:05
dokument Uchwała numer: XXVI/228/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny w Gminie Miasta Krynicy Morskiej na lata 2021-2023" 2020-12-23 12:04
dokument Uchwała numer: XXVI/227/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie zmiany szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Krynica Morska oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych 2020-12-23 12:03
dokument Uchwała numer: XXVI/226/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 - 2024" 2020-12-23 12:02
dokument Uchwała numer: XXVI/225/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krynica Morska 2020-12-23 12:00
dokument Uchwała numer: XXVI/224/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie zmiany cennika usług świadczonych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynicy Morskiej 2020-12-23 11:59
dokument Uchwała numer: XXVI/223/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2020-12-23 11:58
dokument Uchwała numer: XXVI/222/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Krynica Morska za lata 2018-2019 2020-12-23 11:57
dokument Uchwała numer: XXVI/221/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-12-23 11:56
dokument Uchwała numer: XXVI/220/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego 2020-12-23 11:55
dokument Uchwała numer: XXVI/219/20 z dnia: 2020.12.22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-12-23 11:55
dokument Uchwała numer: XXV/218/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2020-12-02 14:26
dokument Uchwała numer: XXV/217/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2020-12-02 14:25
dokument Uchwała numer: XXV/216/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2021 rok 2020-12-02 14:24
dokument Uchwała numer: XXV/215/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2021 rok 2020-12-02 14:21
dokument Uchwała numer: XXV/214/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021 2020-12-02 14:20
dokument Uchwała numer: XXV/213/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-12-02 14:19
dokument Uchwała numer: XXV/212/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-12-02 14:18
dokument Uchwała numer: XXV/211/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok 2020-12-02 14:17
dokument Uchwała numer: XXV/210/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2052 2020-12-02 14:17
dokument Uchwała numer: XXV/209/20 z dnia: 2020.11.27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-12-02 14:16
dokument Uchwała numer: XXIV/208/20 z dnia: 2020.09.22 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-09-23 10:00
dokument Uchwała numer: XXIV/207/20 z dnia: 2020.09.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-09-23 09:59
dokument Uchwała numer: XXIV/206/20 z dnia: 2020.09.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-09-23 09:58
dokument Uchwała numer: XXIV/205/20 z dnia: 2020.09.22 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w pobliżu ulic Nafciarzy i Wodnej w Krynicy Morskiej 2020-09-23 09:57
dokument Uchwała numer: XXIV/204/20 z dnia: 2020.09.22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2052 2020-09-23 09:56
dokument Uchwała numer: XXIV/203/20 z dnia: 2020.09.22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-09-23 09:55
dokument Uchwała numer: XXIII/202/20 z dnia: 2020.07.03 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2052 2020-07-03 14:27
dokument Uchwała numer: XXIII/201/20 z dnia: 2020.07.03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-07-03 14:28
dokument Uchwała numer: XXIII/200/20 z dnia: 2020.07.03 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2020 2020-07-03 14:24
dokument Uchwała numer: XXIII/199/20 z dnia: 2020.07.03 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2020-07-03 14:24
dokument Uchwała numer: XXIII/198/20 z dnia: 2020.07.03 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2020-07-03 14:23
dokument Uchwała numer: XXII/197/20 z dnia: 2020.06.17 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-06-17 18:52
dokument Uchwała numer: XXII/196/20 z dnia: 2020.06.17 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. 2020-06-17 18:51
dokument Uchwała numer: XXII/195/20 z dnia: 2020.06.17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2052 2020-06-22 13:14
dokument Uchwała numer: XXII/194/20 z dnia: 2020.06.17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-06-17 18:49
dokument Uchwała numer: XXII/193/20 z dnia: 2020.06.17 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 2020-06-17 18:48
dokument Uchwała numer: XXII/192/20 z dnia: 2020.06.17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Krynica Morska za 2019 rok 2020-06-17 18:47
dokument Uchwała numer: XXII/191/20 z dnia: 2020.06.17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Krynica Morska wotum zaufania 2020-06-17 18:46
dokument Uchwała numer: XXI/190/20 z dnia: 2020.06.08 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Krynica Morska w roku szkolnym 2020/2021 2020-06-09 11:26
dokument Uchwała numer: XXI/189/20 z dnia: 2020.06.08 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Krynica Morska na rok 2020 2020-06-09 11:25
dokument Uchwała numer: XXI/188/20 z dnia: 2020.06.08 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2020 2020-06-09 11:24
dokument Uchwała numer: XX/187/20 z dnia: 2020.05.25 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2020-05-26 10:06
dokument Uchwała numer: XIX/186/20 z dnia: 2020.05.15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-05-19 10:06
dokument Uchwała numer: XIX/185/20 z dnia: 2020.05.15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma dla terenów oznaczonych symbolem 24.MU i 37.MU 2020-05-19 09:55
dokument Uchwała numer: XIX/184/20 z dnia: 2020.05.15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2020-05-19 09:54
dokument Uchwała numer: XIX/183/20 z dnia: 2020.05.15 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 2020-05-19 09:52
dokument Uchwała numer: XIX/182/20 z dnia: 2020.05.15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2052 2020-05-19 09:51
dokument Uchwała numer: XIX/181/20 z dnia: 2020.05.15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-05-19 09:50
dokument Uchwała numer: XIX/180/20 z dnia: 2020.05.15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego 2020-05-19 09:49
dokument Uchwała numer: XVIII/179/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Krynica Morska za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 2020-03-27 12:21
dokument Uchwała numer: XVIII/178/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2020 2020-03-27 12:20
dokument Uchwała numer: XVIII/177/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2020-03-30 12:53
dokument Uchwała numer: XVIII/176/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-03-27 12:19
dokument Uchwała numer: XVIII/175/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-03-27 12:18
dokument Uchwała numer: XVIII/174/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu 2020-03-27 12:17
dokument Uchwała numer: XVIII/173/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2052 2020-03-27 12:17
dokument Uchwała numer: XVIII/172/20 z dnia: 2020.03.27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-03-27 12:16
dokument Uchwała numer: XVII/171/20 z dnia: 2020.02.28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2020-03-05 07:25
dokument Uchwała numer: XVII/170/20 z dnia: 2020.02.28 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska". 2020-02-28 12:17
dokument Uchwała numer: XVII/169/20 z dnia: 2020.02.28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. 2020-02-28 14:22
dokument Uchwała numer: XVII/168/20 z dnia: 2020.02.28 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. 2020-02-28 12:15
dokument Uchwała numer: XVII/167/20 z dnia: 2020.02.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-02-28 12:14
dokument Uchwała numer: XVII/166/20 z dnia: 2020.02.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-02-28 12:14
dokument Uchwała numer: XVII/165/20 z dnia: 2020.02.28 w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020 2020-02-28 12:13
dokument Uchwała numer: XVI/164/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Krynica Morska 2020-02-03 13:26
dokument Uchwała numer: XVI/163/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Krynica Morska 2020-02-03 13:25
dokument Uchwała numer: XVI/162/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie podjęcia współpracy z Powiatem Tomaszowskim 2020-02-03 13:24
dokument Uchwała numer: XVI/161/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2020-02-03 13:22
dokument Uchwała numer: XVI/160/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2020-02-03 13:19
dokument Uchwała numer: XVI/159/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gmine Miasta Krynica Morska oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2020-02-03 13:17
dokument Uchwała numer: XVI/158/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2020-02-03 13:17
dokument Uchwała numer: XVI/157/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2052 2020-02-03 13:09
dokument Uchwała numer: XVI/156/20 z dnia: 2020.01.29 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok 2020-02-03 13:08