Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Krynica Morska
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała numer: XV/155/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu 2019-12-24 10:13
dokument Uchwała numer: XV/154/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/129/19 z dnia 23 października 2019 r. dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2020 2019-12-24 10:13
dokument Uchwała numer: XV/153/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie ustalenia wysokości i zasad obliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2019-12-24 10:12
dokument Uchwała numer: XV/152/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2019-12-24 10:11
dokument Uchwała numer: XV/151/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-12-24 10:08
dokument Uchwała numer: XV/150/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2052 2019-12-24 10:07
dokument Uchwała numer: XV/149/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie budżetu na 2020 rok 2019-12-24 10:07
dokument Uchwała numer: XV/148/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-12-24 10:06
dokument Uchwała numer: XV/147/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-12-24 10:05
dokument Uchwała numer: XV/146/19 z dnia: 2019.12.20 w sprawie uchylenia uchwały nr XII/124/19 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2019 2019-12-24 10:05
dokument Uchwała numer: XIV/145/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2019-11-29 14:13
dokument Uchwała numer: XIV/144/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020 2019-11-29 14:12
dokument Uchwała numer: XIV/143/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2019-11-29 14:11
dokument Uchwała numer: XIV/142/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2019-11-29 14:10
dokument Uchwała numer: XIV/141/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-11-29 14:08
dokument Uchwała numer: XIV/140/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2019-11-29 14:07
dokument Uchwała numer: XIV/139/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2019-12-11 09:03
dokument Uchwała numer: XIV/138/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2019-11-29 14:05
dokument Uchwała numer: XIV/137/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 2019-11-29 14:04
dokument Uchwała numer: XIV/136/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok 2019-11-29 14:02
dokument Uchwała numer: XIV/135/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/75/95 z dnia 30.06.1995 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Krynicy Morskiej 2019-11-29 14:01
dokument Uchwała numer: XIV/134/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-11-29 13:51
dokument Uchwała numer: XIV/133/19 z dnia: 2019.11.27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-11-29 13:50
dokument Uchwała numer: XIII/132/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały o utworzeniu Parku Krajobrazowego Mierzei i Żuław Wiślanych 2019-10-25 07:22
dokument Uchwała numer: XIII/131/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2020 rok 2019-10-25 07:22
dokument Uchwała numer: XIII/130/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2020 rok 2019-10-25 07:22
dokument Uchwała numer: XIII/129/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru,terminu płatności oraz inkasentów na rok 2020 2019-10-25 07:22
dokument Uchwała numer: XIII/128/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 2019-10-25 07:22
dokument Uchwała numer: XIII/127/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-10-25 07:22
dokument Uchwała numer: XIII/126/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-10-25 07:22
dokument Uchwała numer: XIII/125/19 z dnia: 2019.10.23 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Malborku na kadencję 2020-2023 2019-10-25 07:22
dokument Uchwała numer: XII/124/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2019 2019-09-19 13:18
dokument Uchwała numer: XII/123/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-09-19 13:17
dokument Uchwała numer: XII/122/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-09-19 13:17
dokument Uchwała numer: XII/121/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-09-19 13:16
dokument Uchwała numer: XII/120/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-09-19 13:15
dokument Uchwała numer: XII/119/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-09-19 13:15
dokument Uchwała numer: XII/118/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-09-19 13:13
dokument Uchwała numer: XII/117/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród 2019-09-19 13:12
dokument Uchwała numer: XII/116/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników 2019-09-19 13:11
dokument Uchwała numer: XII/115/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2019 - 2024" 2019-09-19 13:10
dokument Uchwała numer: XII/114/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Krynica Morska 2019-09-19 13:09
dokument Uchwała numer: XII/113/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zmian Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 2019-09-19 13:07
dokument Uchwała numer: XII/112/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-09-19 13:06
dokument Uchwała numer: XII/111/19 z dnia: 2019.09.18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-09-19 13:04
dokument Uchwała numer: XI/110/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2019-06-27 14:05
dokument Uchwała numer: XI/109/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 2019-06-27 14:04
dokument Uchwała numer: XI/108/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-06-28 13:03
dokument Uchwała numer: XI/107/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-06-28 10:21
dokument Uchwała numer: XI/106/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Krynica Morska z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 2019-06-27 13:53
dokument Uchwała numer: XI/105/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok 2019-06-27 13:52
dokument Uchwała numer: XI/104/19 z dnia: 2019.06.26 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Krynica Morska wotum zaufania 2019-06-27 13:51
dokument Uchwała numer: X/103/19 z dnia: 2019.06.14 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Krynica Morska na rok 2019 2019-06-25 08:58
dokument Uchwała numer: IX/102/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Krynica Morska 2019-05-30 14:28
dokument Uchwała numer: IX/101/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:28
dokument Uchwała numer: IX/100/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:27
dokument Uchwała numer: IX/99/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:26
dokument Uchwała numer: IX/98/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:26
dokument Uchwała numer: IX/97/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:25
dokument Uchwała numer: IX/96/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:25
dokument Uchwała numer: IX/95/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-05-30 14:24
dokument Uchwała numer: IX/94/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2019-05-30 14:23
dokument Uchwała numer: IX/93/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-05-30 14:23
dokument Uchwała numer: IX/92/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-05-30 14:21
dokument Uchwała numer: IX/91/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2019-05-30 14:20
dokument Uchwała numer: IX/90/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-05-30 14:20
dokument Uchwała numer: IX/89/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli położonych na obszarze morskim przyległym do Gminy Krynica Morska na rok 2019 2019-05-30 14:19
dokument Uchwała numer: IX/88/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Krynica Morska oraz nadania jej statutu 2019-05-30 14:18
dokument Uchwała numer: IX/87/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-05-30 14:17
dokument Uchwała numer: IX/86/19 z dnia: 2019.05.29 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-05-30 14:17
dokument Uchwała numer: VIII/85/19 z dnia: 2019.04.17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2019-04-19 09:50
dokument Uchwała numer: VIII/84/19 z dnia: 2019.04.17 w sprawie ustalenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 2019-04-19 09:49
dokument Uchwała numer: VIII/83/19 z dnia: 2019.04.17 w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw analizy działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2019-04-19 09:48
dokument Uchwała numer: VIII/82/19 z dnia: 2019.04.17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-04-19 09:47
dokument Uchwała numer: VIII/81/19 z dnia: 2019.04.17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-04-19 09:47
dokument Uchwała numer: VII/80/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2019-03-29 11:36
dokument Uchwała numer: VII/79/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2019-03-29 11:35
dokument Uchwała numer: VII/78/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej 2019-03-29 11:34
dokument Uchwała numer: VII/77/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zmiany Statutu Gminy Miasta Krynica Morska 2019-03-29 11:34
dokument Uchwała numer: VII/76/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Pętli Żuławskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu i postawienie Spółki w stan likwidacji 2019-03-29 11:33
dokument Uchwała numer: VII/75/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-03-29 11:32
dokument Uchwała numer: VII/74/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-03-29 11:30
dokument Uchwała numer: VII/73/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-03-29 11:29
dokument Uchwała numer: VII/72/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-03-29 11:29
dokument Uchwała numer: VII/71/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-03-29 11:28
dokument Uchwała numer: VII/70/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-03-29 11:28
dokument Uchwała numer: VII/69/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2019-03-29 11:27
dokument Uchwała numer: VII/68/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2019-03-29 11:26
dokument Uchwała numer: VII/67/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2019-03-29 11:25
dokument Uchwała numer: VII/66/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2019-03-29 11:24
dokument Uchwała numer: VII/65/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2019-03-29 11:23
dokument Uchwała numer: VII/64/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2019-03-29 11:22
dokument Uchwała numer: VII/63/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzonymi przez Gminę Miasta Krynica Morska oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej od dnia 1 września 2019 roku 2019-03-29 11:21
dokument Uchwała numer: VII/62/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2019 2019-03-29 11:20
dokument Uchwała numer: VII/61/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska". 2019-03-29 11:19
dokument Uchwała numer: VII/60/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-03-29 11:18
dokument Uchwała numer: VII/59/19 z dnia: 2019.03.28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-03-29 11:17
dokument Uchwała numer: VI/58/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Krynica Morska". 2019-02-11 10:06
dokument Uchwała numer: VI/57/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 2019-02-11 10:05
dokument Uchwała numer: VI/56/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2019-02-11 10:04
dokument Uchwała numer: VI/55/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2019-02-11 10:04
dokument Uchwała numer: VI/54/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-02-11 10:03
dokument Uchwała numer: VI/53/19 z dnia: 2019.02.05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-02-11 10:02
dokument Uchwała numer: V/52/19 z dnia: 2019.01.09 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056 2019-01-10 13:25
dokument Uchwała numer: V/51/19 z dnia: 2019.01.09 w sprawie budżetu na 2019 rok 2019-01-10 13:24