Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Krynica Morska
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXIII/305/17 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 oraz uchwały nr XXXVI/337/18 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018.

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale nr XXIII/305/17 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 oraz uchwały nr XXXVI/337/18 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018.

Burmistrz Miasta Krynica Morska na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.450 ze zm.) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, poprzez dofinansowanie.
I. Rodzaj zdania – promocja Gminy, turystyki i rekreacji.
W ramach dotacji z budżetu Miasta mogą być dofinansowane zadania, tj.:
1) organizacja pikników rodzinnych;
2) promocja pikników rodzinnych (w tym zakup i wykonanie materiałów promocyjnych);
3) wynajęcie nagłośnienia i oświetlenia sceny;
4) zakup nagród;
5) branding;
6) programy , konkursy i animacje;
7) pokazy i występy artystyczne
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań — 13.000,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100 gr.)
III. Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty, zostały określone w uchwale nr XXIII/305/17 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 oraz uchwały nr XXXVI/337/18 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018.
IV. Termin realizacji zadań od 5 maja do 30 czerwca 2018 r.
V. Termin składania ofert:
Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie promocji gminy, turystyki i rekreacji” w siedzibie Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej, ul. Górników 15, w sekretariacie w terminie do dnia 12 kwietnia 2017 r. do godz. 13:00.
Do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów: aktualny odpis z rejestru KRS (nie starszy niż 3 miesiące), aktualny statut organizacji oraz zaświadczenie z banku z nr konta, które jest wyłącznie przeznaczone do realizacji zadania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej przy ul. Górników 15.
VI. W ramach konkursu nie będą rozpatrywane oferty: złożone po upłynięciu terminu (tj. po godzinie 1300 dnia 12 kwietnia br.), dotyczące zadań wykraczających poza ramy określone w ogłoszeniu o konkursie, bez wykazania własnego udziału np. środków własnych, niekompletne (brak możliwości uzupełnienia oferty).
VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2017 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
W 2017 r. Gmina Miasta Krynica Morska na ten sam rodzaj zadania nie przekazała środków finansowe z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych, z powodu braku oferentów.
VIII. Dodatkowe informacje.
Informacji telefonicznych udziela:
Konrad Mądry – inspektor ds. rozwoju turystyki i promocji Miasta, nr tel. 55 247 65 27 w.141.
O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Ogłoszenie oraz wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Krynica Morska www.krynicamorska.tv
Burmistrz Miasta Krynica Morska zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Zaboklicki 20-03-2018 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Swat 20-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Zaboklicki 20-03-2018 13:38