herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Burmistrz Miasta Krynica Morska ogłasza nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika zatrudnionego na stanowisku d/s - Ewidencji ludności, Dowodów osobistych, Kadr, Szkolenia i BHP

BURMISTRZ GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA
OGŁASZA NABÓR
NA ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO NA STANOWISKU
D/S - EWIDENCJI LUDNOŚCI, DOWODÓW OSOBISTYCH, KADR, SZKOLENIA I BHP

 

I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15,
82-120 Krynica Morska

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze 
Nazwa stanowiska: stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, kadr, szkolenia i BHP.
Wymiar czasu pracy – pełny etat, zatrudnienie na czas określony do czasu powrotu do pracy nieobecnego pracownika.
Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2018 r.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:
    1. Wymagania niezbędne:
    a. obywatelstwo polskie,
    b. wykształcenie minimum średnie pełne,
    c. znajomość przepisów prawa z zakresu:
- ustawy  o samorządzie gminnym,
- dobra znajomość obsługi komputera,
    d. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
    e. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
    f. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym  stanowisku,
    g. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    h. nieposzlakowana opinia,

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    1. Prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
    2. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników Urzędu.
    3. Prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem i awansowaniem pracowników Urzędu.
    4. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, nagradzaniem i awansowaniem kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
    5. Szkolenia pracowników.
    6. Prowadzenie spraw w zakresie przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy, urlopy i kary.
    7. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
    8. Prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.
    9. Kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych.
    10. Zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych.
    11. Prowadzenie spraw ewidencji ludności.
    12. Wydawanie dowodów osobistych.
    13. Prowadzenie spraw wojskowych.
    14. Prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz współpraca ze stanowiskiem ds. obsługi Rady Miejskiej (ORM) przy realizacji prac związanych z przygotowaniem wyborów, referendów i innych zadań wymagających korzystania z zasobów ewidencji mieszkańców Miasta.
    15. Prowadzenie spraw związanych ze składaniem przez pracowników Urzędu  oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oświadczeń, których obowiązek składania wynika z przepisów prawa.
    16. Zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie przypisanych obowiązków.
    17. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wytoczenia i prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych.
    18. Po zakończeniu postępowania sądowego lub administracyjnego i otrzymaniu prawomocnego orzeczenia lub po skierowaniu wniosku do egzekucji przekazywanie dokumentacji na stanowisko BKE w celu wyegzekwowania należności pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym, a w przypadku zobowiązań niepieniężnych prowadzenie postępowania egzekucyjnego przy pomocy  Radcy Prawnego.
    19. Zastępstwo pracownika na stanowisku ds. gospodarczych, handlu i ewidencji działalności gospodarczej podczas jego nieobecności.
    20. Prowadzenie postępowań przetargowych w ramach zajmowanego stanowiska,
    21. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza.

V. Wymagane dokumenty:
    1. List motywacyjny.
    2. Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej.
    3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, udział w kursach i szkoleniach.
    4. Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.

* List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na zastępstwo stanowiska: ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, kadr, szkolenia i BHP w Urzędzie Gminy Miasta Krynica Morska, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182  ze zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202)”.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów: do 14 lutego 2018  r. do godz. 14:00.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi  zostaną powiadomione telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, w  sekretariacie, albo przesłać na adres: Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska z dopiskiem: ”Nabór – zastępstwo stanowiska ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, kadr, szkolenia i BHP”.  Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

VII. Dodatkowe informacje:
    1) Niniejsze ogłoszenie opublikowano w BIP Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Krynica Morska.
    2) Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada
pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, na które został przeprowadzony nabór (skierowanie wystawia pracodawca).
    3) Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
    4)  Dokumenty osób, które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
    5) Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Miasta Krynica Morska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.


                                                                  Burmistrz Miasta Krynica Morska
                                                                                 Krzysztof Swat

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Zaboklicki 05-02-2018 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Swat 05-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 05-02-2018 13:19