herb BIP - Urząd Miasta Krynica Morska

www.krynicamorska.tv

Rada Nadzorcza Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

1. Informacje ogólne.
Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim jest spółką komunalną, w której całość udziałów posiada Gmina Nowy Dwór Gdański oraz Gmina Miasta Krynica Morska.
Spółka spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
Przewidywana forma umowy: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

2. Wymagania wobec kandydata:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub prawnicze,
3) co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
4) co najmniej 3 lata na stanowiskach kierowniczych, przez co należy rozumieć zarządzanie zespołem ludzkim,
5) dobra znajomość przepisów prawa gospodarczego, ustawy o rachunkowości, kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy,
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7) niekaralność za przestępstwo umyślne,
8) nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji.

3. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2) wchodzi w skład organu partii politycznej, reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

4. Zgłoszenie kandydata powinno zwierać:
1) list motywacyjny z podaniem numeru telefonu, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, zawierający koncepcję zarządzania Spółką i rozwoju Spółki z uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje,
2) życiorys/CV,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie doświadczenie zawodowe i staż pracy,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,
7) oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji,
8) oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim uzyskanych podczas postępowania konkursowego,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu,
10) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu
11) oświadczenie, że kandydat na Prezesa Zarządu:
a) nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej,
e) jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki.
Każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata.

5. Zgłoszenia w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki – nie otwierać” należy składać w terminie do 24 stycznia 2018 r. do godz. 15:00 osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3 (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty zostaną otwarte w dniu 24 stycznia 2018 r. o g. 16.00 na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim sala nr 18 w dniu 7 lutego br. o g. 16.00.

6. Rada Nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:
1) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
2) znajomość zagadnień związanych z przedmiotem działalności Spółki,
3) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w spółce handlowej,
5) znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej,6) przedstawioną wizję zarządzania i rozwoju Spółki.

7. Zapoznanie się z dokumentami spółki jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod nr 604536351 w siedzibie spółki przy ul. Plac Wolności 20 w Nowym Dworze Gdańskim.

8. Dokumenty nadesłane po w/w terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

9. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone w każdym czasie bez podania przyczyn.

10. Koszty uzyskania dokumentów oraz uczestnictwa w konkursie ponosi kandydat.

11. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie spółki i na stronach Urzędów Miejskich w Nowym Dworze Gdańskim oraz Krynicy Morskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Zaboklicki 08-01-2018 12:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2018 12:11