Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Krynica Morska
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała numer: XXIV/239/16 z dnia: 2016.12.20 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tytułu Honorowy obywatel Miasta Krynica Morska. 2017-01-31 09:11
dokument Uchwała numer: XXIV/238/16 z dnia: 2016.12.20 w sprawie przejęcia od Jacht Klubu Krynica Morska realizacji operacji pt. "Aktywne kultywowanie naszych historycznych i kulturowych tradycji żeglarskich poprzez edukacje dzieci i młodzieży 7 gmin LGR" 2017-01-31 09:11
dokument Uchwała numer: XXIV/237/16 z dnia: 2016.12.20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2017-01-31 09:11
dokument Uchwała numer: XXIV/236/16 z dnia: 2016.12.20 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017-01-31 09:11
dokument Uchwała numer: XXIV/235/16 z dnia: 2016.12.20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 2017-01-31 09:11
dokument Uchwała numer: XXIV/234/16 z dnia: 2016.12.20 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 2017-01-31 09:12
dokument Uchwała numer: XXIV/233/16 z dnia: 2016.12.20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. 2017-01-31 09:12
dokument Uchwała numer: XXIV/232/16 z dnia: 2016.12.20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 2017-01-31 09:12
dokument Uchwała numer: XXIV/231/16 z dnia: 2016.12.20 w sprawie budżetu na 2017 rok 2017-01-31 09:12
dokument Uchwała numer: XXIV/230/16 z dnia: 2016.12.20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019 2017-01-31 09:12
dokument Uchwała numer: XXIV/229/16 z dnia: 2016.12.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok 2017-01-31 09:12
dokument Uchwała numer: XXIII/228/16 z dnia: 2016.11.24 w sprawie przyjęcia Stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej S6 2017-01-31 09:13
dokument Uchwała numer: XXIII/227/16 z dnia: 2016.11.24 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2017 2017-01-31 09:13
dokument Uchwała numer: XXIII/226/16 z dnia: 2016.11.24 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2017-01-31 09:13
dokument Uchwała numer: XXIII/225/16 z dnia: 2016.11.24 w sprawie wyrażenia opinii o uznanie lasu za ochronny w granicach Gminy Miasta Krynica Morska w obrębie leśnym Stegna w oddziale 177ax 2017-01-31 09:13
dokument Uchwała numer: XXIII/224/16 z dnia: 2016.11.24 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2017 rok 2017-01-31 09:13
dokument Uchwała numer: XXIII/223/16 z dnia: 2016.11.24 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 2017-01-31 09:13
dokument Uchwała numer: XXIII/222/16 z dnia: 2016.11.24 w sprawie opłaty prolongacyjnej 2017-01-31 09:14
dokument Uchwała numer: XXIII/221/16 z dnia: 2016.11.24 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy - w formie dożywiania 2017-01-31 09:14
dokument Uchwała numer: XXII/220/16 z dnia: 2016.10.20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/03 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Krynica Morska 2017-01-31 09:14
dokument Uchwała numer: XXII/219/16 z dnia: 2016.10.20 w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023" 2017-01-31 09:15
dokument Uchwała numer: XXII/218/16 z dnia: 2016.10.20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 09:14
dokument Uchwała numer: XXII/217/16 z dnia: 2016.10.20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019 2017-01-31 09:14
dokument Uchwała numer: XXII/216/16 z dnia: 2016.10.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok 2017-01-31 09:14
dokument Uchwała numer: XXI/215/16 z dnia: 2016.09.22 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2017-01-31 09:15
dokument Uchwała numer: XXI/214/16 z dnia: 2016.09.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 09:15
dokument Uchwała numer: XXI/213/16 z dnia: 2016.09.22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 09:15
dokument Uchwała numer: XXI/212/16 z dnia: 2016.09.22 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. 2017-01-31 09:16
dokument Uchwała numer: XXI/211/16 z dnia: 2016.09.22 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych 2017-01-31 09:16
dokument Uchwała numer: XXI/210/16 z dnia: 2016.09.22 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2017 rok 2017-01-31 09:16
dokument Uchwała numer: XXI/209/16 z dnia: 2016.09.22 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2017 rok 2017-01-31 09:16
dokument Uchwała numer: XXI/208/16 z dnia: 2016.09.22 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2017 2017-01-31 09:16
dokument Uchwała numer: XXI/207/16 z dnia: 2016.09.22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019 2017-01-31 09:16
dokument Uchwała numer: XXI/206/16 z dnia: 2016.09.22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok 2017-01-31 09:17
dokument Uchwała numer: XXI/205/16 z dnia: 2016.09.22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sztutowo z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr 180004G - ul. Sztutowska Kępa w Sztutowie". 2017-01-31 09:17
dokument Uchwała numer: XX/204/16 z dnia: 2016.06.30 w sprawie przyjęcia i wdrożenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Krynica Morska". 2017-01-31 09:17
dokument Uchwała numer: XX/203/16 z dnia: 2016.06.30 w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Krynica Morska". 2017-01-31 09:18
dokument Uchwała numer: XX/202/16 z dnia: 2016.06.30 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie i likwidację Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu 2017-01-31 09:28
dokument Uchwała numer: XX/201/16 z dnia: 2016.06.30 w sprawie zmiany wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2016 2017-01-31 09:28
dokument Uchwała numer: XX/200/16 z dnia: 2016.06.30 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Krynica Morska do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu pn.: "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej". 2017-01-31 09:28
dokument Uchwała numer: XX/199/16 z dnia: 2016.06.30 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana". 2017-01-31 09:29
dokument Uchwała numer: XX/198/16 z dnia: 2016.06.30 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2017-01-31 09:28
dokument Uchwała numer: XX/197/16 z dnia: 2016.06.30 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019 2017-01-31 09:28
dokument Uchwała numer: XX/196/16 z dnia: 2016.06.30 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok 2017-01-31 09:29
dokument Uchwała numer: XX/195/16 z dnia: 2016.06.30 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Krynica Morska z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 2017-01-31 09:29
dokument Uchwała numer: XX/194/16 z dnia: 2016.06.30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok 2017-01-31 09:29
dokument Uchwała numer: XVIII/193/16 z dnia: 2016.05.19 w sprawie uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Krynica Morska - aktualizacja". 2017-01-31 09:30
dokument Uchwała numer: XVIII/192/16 z dnia: 2016.05.19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny od Skarbu Państwa - Starosty Nowodworskiego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasta Krynica Morska 2017-01-31 09:30
dokument Uchwała numer: XVIII/191/16 z dnia: 2016.05.19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny od Skarbu Państwa - Starosty Nowodworskiego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasta Krynica Morska 2017-01-31 09:30
dokument Uchwała numer: XVIII/190/16 z dnia: 2016.05.19 w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Miastem Krynica Morska a Gminą Krynica - Zdrój 2017-01-31 09:30
dokument Uchwała numer: XVIII/189/16 z dnia: 2016.05.19 w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2016 2017-01-31 09:30
dokument Uchwała numer: XVIII/188/16 z dnia: 2016.05.19 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Krynica Morska konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 2017-01-31 09:30
dokument Uchwała numer: XVIII/187/16 z dnia: 2016.05.19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019 2017-01-31 09:30
dokument Uchwała numer: XVIII/186/16 z dnia: 2016.05.19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok 2017-01-31 09:31
dokument Uchwała numer: XVII/185/16 z dnia: 2016.04.13 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/154/16 Rady Miejskiej Krynica Morska z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Krynica Morska na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest 2017-01-31 09:31
dokument Uchwała numer: XVII/184/16 z dnia: 2016.04.13 w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk, a Gminą Miasta Krynica Morska w sprawie zagospodarowania przez Miasto Gdańsk frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Krynica Morska 2017-01-31 09:31
dokument Uchwała numer: XVII/183/16 z dnia: 2016.04.13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Krynica Morska 2017-01-31 09:31
dokument Uchwała numer: XVII/182/16 z dnia: 2016.04.13 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska 2017-01-31 09:32
dokument Uchwała numer: XVII/181/16 z dnia: 2016.04.13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2017-01-31 09:32
dokument Uchwała numer: XVII/180/16 z dnia: 2016.04.13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2017-01-31 09:32
dokument Uchwała numer: XVII/179/16 z dnia: 2016.04.13 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej 2017-01-31 09:32
dokument Uchwała numer: XVII/178/16 z dnia: 2016.04.13 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 09:32
dokument Uchwała numer: XVII/177/16 z dnia: 2016.04.13 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 09:32
dokument Uchwała numer: XVII/176/16 z dnia: 2016.04.13 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 09:32
dokument Uchwała numer: XVII/175/16 z dnia: 2016.04.13 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 09:32
dokument Uchwała numer: XVII/174/16 z dnia: 2016.04.13 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 09:32
dokument Uchwała numer: XVII/173/16 z dnia: 2016.04.13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2017-01-31 09:32
dokument Uchwała numer: XVII/172/16 z dnia: 2016.04.13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2017-01-31 09:33
dokument Uchwała numer: XVII/171/16 z dnia: 2016.04.13 w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego 2017-01-31 09:33
dokument Uchwała numer: XVII/170/16 z dnia: 2016.04.13 w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025". 2017-01-31 09:33
dokument Uchwała numer: XVII/169/16 z dnia: 2016.04.13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019. 2017-01-31 09:33
dokument Uchwała numer: XVII/168/16 z dnia: 2016.04.13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok 2017-01-31 09:33
dokument Uchwała numer: XVI/167/16 z dnia: 2016.03.10 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019 2017-01-31 09:34
dokument Uchwała numer: XVI/166/16 z dnia: 2016.03.10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok 2017-01-31 09:34
dokument Uchwała numer: XV/165/16 z dnia: 2016.02.29 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej 2017-01-31 09:34
dokument Uchwała numer: XV/164/16 z dnia: 2016.02.29 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Elbląg niezabudowanej nieruchomości 2017-01-31 09:34
dokument Uchwała numer: XV/163/16 z dnia: 2016.02.29 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Krynica Morska, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 2017-01-31 09:34
dokument Uchwała numer: XV/162/16 z dnia: 2016.02.29 w sprawie zmiany "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 - 2020". 2017-01-31 09:34
dokument Uchwała numer: XV/161/16 z dnia: 2016.02.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 09:34
dokument Uchwała numer: XV/160/16 z dnia: 2016.02.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 09:34
dokument Uchwała numer: XV/159/16 z dnia: 2016.02.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 09:35
dokument Uchwała numer: XV/158/16 z dnia: 2016.02.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 09:35
dokument Uchwała numer: XV/157/16 z dnia: 2016.02.29 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 2017-01-31 09:35
dokument Uchwała numer: XV/156/16 z dnia: 2016.02.29 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego 2017-01-31 09:35
dokument Uchwała numer: XV/155/16 z dnia: 2016.02.29 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Krynica Morska służebnościami przesyłu 2017-01-31 09:35
dokument Uchwała numer: XV/154/16 z dnia: 2016.02.29 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Krynica Morska na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest 2017-01-31 09:35
dokument Uchwała numer: XV/153/16 z dnia: 2016.02.29 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Krynica Morska". 2017-01-31 09:35
dokument Uchwała numer: XV/152/16 z dnia: 2016.02.29 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019 2017-01-31 09:35
dokument Uchwała numer: XV/151/16 z dnia: 2016.02.29 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok 2017-01-31 09:35
dokument Uchwała numer: XIV/150/16 z dnia: 2016.01.21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Elbląg niezabudowanej nieruchomości 2017-01-31 09:36
dokument Uchwała numer: XIV/149/16 z dnia: 2016.01.21 w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Gminą Sztutowo 2017-01-31 09:36
dokument Uchwała numer: XIV/148/16 z dnia: 2016.01.21 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2017-01-31 09:36
dokument Uchwała numer: XIV/147/16 z dnia: 2016.01.21 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2017-01-31 09:36
dokument Uchwała numer: XIV/146/16 z dnia: 2016.01.21 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Krynica Morska 2017-01-31 09:36
dokument Uchwała numer: XIV/145/16 z dnia: 2016.01.21 w sprawie podjęcia współpracy Gminy Miasta Krynica Morska z Gminą Stegna i Gminą Sztutowo w celu realizacji projektu pn. "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)". 2017-01-31 09:36
dokument Uchwała numer: XIV/144/16 z dnia: 2016.01.21 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Sztutowo z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr 180004G - ul. Sztutowska Kępa w Sztutowie". 2017-01-31 09:37
dokument Uchwała numer: XIV/143/16 z dnia: 2016.01.21 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2017-01-31 09:37
dokument Uchwała numer: XIV/142/16 z dnia: 2016.01.21 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek, sposobu poboru, terminu płatności oraz inkasentów na rok 2016. 2017-01-31 09:37
dokument Uchwała numer: XIV/141/16 z dnia: 2016.01.21 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2016r. 2017-01-31 09:37
dokument Uchwała numer: XIV/140/16 z dnia: 2016.01.21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019 2017-01-31 09:37
dokument Uchwała numer: XIV/139/16 z dnia: 2016.01.21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok 2017-01-31 09:37